Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikacija

Otvoren je poziv na podnošenje prijava za twinning iz EIP-a na referentnim lokacijama AHA-e

U okviru projekta IN-4-AHA 2022. poduprijet će se deset programa twinninga za referentne lokacije Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za aktivno i zdravo starenje.

Twinning za inovativna rješenja za starije osobe, promidžba vizualnih sadržaja

Programi twinninga aktivnosti su izgradnje kapaciteta između dviju organizacija, pri čemu jedna razvija inovativno rješenje, a druga ga usvaja/provodi. U kontekstu europskog aktivnog i zdravog starenja te su organizacije obično iz različitih regija/zemalja, od kojih se prva naziva nositeljem, a druga Adopter.

Proračun za to iznosi najviše 5000 EUR po twinningu, ovisno o troškovima i aktivnostima koje treba provesti. Za instnace, za financiranje troškova putovanja, smještaja, javnog i privatnog prijevoza u najbližoj zračnoj luci i hotelu i iz nje ili adresa autora/aplikatora.

Koje vrste inovativnih praksi tražimo?

  • Inovativne prakse koje treba proširiti i prenijeti također bi trebale biti usklađene sa sljedećim ciljevima. Povezanost s ciljem (ili ciljevima) trebala bi biti jasno navedena u zahtjevu. 
  • Poboljšanje praćenja uspješnosti zdravstvenih sustava i sustava skrbi.
  • Povećanje dostupnosti praktičnih rješenja osmišljenih u suradnji s krajnjim korisnicima i dionicima, kao i poslovnih modela na razini cijelog ekosustava.
  • Poboljšanje kapaciteta za planiranje i provedbu učinkovitih ulaganja u zdravstvene sustave i sustave skrbi na nacionalnoj/regionalnoj razini.
  • Strategije i politike o transformaciji zdravstvenih sustava i sustava skrbi utemeljene na dokazima.
  • Povećanje vodstva europskih istraživača u relevantnom području povećanjem digitalne i zdravstvene pismenosti među građanima i zdravstvenim djelatnicima.
  • Povećanje napora za izgradnju kapaciteta kako bi se olakšala upotreba zajedničkog jezika među relevantnim dionicima.

Svi dionici mogu se prijaviti pod uvjetom da sami imaju status referentne lokacije ili su dio referentne stranice (prikazano pismom potpore upravljačkog tijela/koordinatora odgovarajuće referentne lokacije ili poveznicom na internetske stranice RS-a na kojima je organizacija jasno zastupljena). 

Poveznica na registraciju: Twinning programi – poziv na podnošenje prijava

Rok: 10. prosinca 2021.

U slučaju pitanja vidjeti pitanja i odgovore u nastavku.  

Ako na vaše pitanje još nije odgovoreno, obratite se Cláudii Campos (Porto4Ageing): cscampos@reit.up.pt

Više o Europskom inovacijskom partnerstvu za aktivno i zdravo starenje.

Više o referentnim lokacijama