Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Informativni članak o digitalnim pravima i načelima

Preuzmite informativni članak o digitalnim pravima i načelima.

Digitalna transformacija temeljit će se na Deklaraciji o digitalnim pravima i načelima te će je oblikovati na temelju vrijednosti EU-a. Time će se ljudima omogućiti da iskoriste mogućnosti koje donosi digitalno desetljeće.  

Izjavu su potpisali predsjednici Europskog parlamenta, Komisije i Vijeća u prosincu 2022., u kojoj se odražava zajednička politička predanost tim pravima i načelima.

Ovaj informativni članak sadržava kratak pregled digitalnih prava i načela te šest poglavlja na kojima se ona temelje, kao i ključne statističke podatke i vremenski okvir. 

Preuzmite informativni članak na engleskom jeziku (.pdf)

Uslijedit će prijevodi.

Preuzimanja

BG Цифровите права и принципи
Preuzimanje 
CS Digitální práva a zásady
Preuzimanje 
DA Digitale rettigheder og principper
Preuzimanje 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Preuzimanje 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Preuzimanje 
EN Digital Rights and Principles
Preuzimanje 
ES Derechos y principios digitales
Preuzimanje 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Preuzimanje 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Preuzimanje 
FR Droits et Principes Numériques
Preuzimanje 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Preuzimanje 
HR Digitalna prava i načela
Preuzimanje 
HU Digitális jogok és elvek
Preuzimanje 
IT Diritti e i principi digitali
Preuzimanje 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Preuzimanje 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Preuzimanje 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Preuzimanje 
NL Digitale rechten en beginselen
Preuzimanje 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Preuzimanje 
PT Direitos e princípios digitais
Preuzimanje 
RO Drepturile și principiile digitale
Preuzimanje 
SK Digitálne práva a zásady
Preuzimanje 
SL Digitalne pravice in načela
Preuzimanje 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Preuzimanje