Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Financiranje pilot-projekata i pripremnih djelovanja u području komunikacijskih mreža, sadržaja i tehnologije te donošenje programa rada za 2022.

Kako bi se osigurala provedba pilot-projekata i pripremnih djelovanja u području „komunikacijskih mreža, sadržaja i tehnologije”, kako je utvrđeno u Prilogu, potrebno je donijeti godišnju odluku o financiranju, koja predstavlja godišnji program rada za 2022.

Preuzimanja

1) Commission decision
Preuzimanje 
2) Annex to the Commission decision
Preuzimanje