Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija objavila pozive u vrijednosti od 107 milijuna eura za jačanje kibersigurnosti Europe

Komisija je danas uputila poziv poduzećima, javnim upravama i drugim organizacijama da podnesu prijedloge za jačanje otpornosti EU-a na kiberprijetnje i njegova kapaciteta za zaštitu, otkrivanje, obranu i odvraćanje od kibernapada te za jačanje suradnje među državama članicama.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

Komisija i Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti (ECCC) objavili su novi poziv na podnošenje prijedloga u ukupnom iznosu od 71 milijun EUR u okviru programa rada za digitalnu Europu za razdoblje 2023. – 2024. za djelovanja u području kibersigurnosti radi jačanja operativne suradnje i zajedničkih kapaciteta s državama članicama na razini EU-a.

Od tog će iznosa 35 milijuna EUR biti namijenjeno uspostavi mehanizma za kibersigurnost u izvanrednim situacijama, kojim će se podupirati mjere pripravnosti i uzajamne pomoći država članica u slučaju kiberincidenata, kako je navedeno i u predloženom Aktu EU-a o kibernetičkoj solidarnosti. Kako bi se osigurala snažnija kibersigurnost za industriju, novoosnovana poduzeća i MSP-ove diljem EU-a, 30 milijuna EUR poduprijet će provedbu Direktive NIS2 i predloženog akta EU-a o kiberotpornosti. Dodatnim mjerama potpore u iznosu od 6 milijuna EUR poticat će se koordinacija između civilne i obrambene sfere kibersigurnosti te sudjelovanje dionika u području normizacije. Poziv je otvoren do 26. rujna 2023. subjektima iz država članica EU-a i zemalja EFTA-e/EGP-a.

Istodobno je prethodni poziv ponovno otvoren do 6. srpnja 2023. kako bi se stvorile dodatne mogućnosti za preostali ukupni proračun od 36,5 milijuna EUR. To obuhvaća područja otpornosti, koordinacije i kibersigurnosti (3,4 milijuna EUR), izgradnju kapaciteta za centre za sigurnosne operacije (26,3 milijuna EUR) i uvođenje inovativnih rješenja za kibersigurnost (6,8 milijuna EUR).

Više informacija o programu Digitalna Europa