Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

Kibersigurnost: EU održava 8. dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Europska unija i Sjedinjene Američke Države održale su 15. i 16. prosinca 2022. osmi kiberdijalog između EU-a i SAD-a u Washingtonu. To se dogodilo u kontekstu dramatično pogoršanog okruženja za kiberprijetnje zbog nezakonite vojne agresije Rusije na Ukrajinu, u kojem je naglašena potreba za pojačanom transatlantskom suradnjom i koordinacijom kako bi se spriječile i otkrile zlonamjerne kiberaktivnosti te odgovorilo na njih te istaknuta potreba za osiguravanjem sigurne i otporne kritične infrastrukture.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Raspravljalo se i o postojećim i budućim kibernetičkim strategijama, politikama i zakonodavstvu, kao i o kiberdiplomaciji, upravljanju krizama i odgovoru na krizu. Konkretno, EU je izvijestio o stajalištu EU-a u pogledu kiberprostora i novoj politici kiberobrane razvijenoj 2022. s ciljem jačanja kiberotpornosti i kapaciteta EU-a za otkrivanje, odvraćanje i odgovor, povećanja suradnje među akterima EU-a u području kibersigurnosti i razvoja mehanizama za jačanje zajedničkih sposobnosti na razini EU-a.

EU i SAD također su ponovno potvrdili svoju trajnu predanost promicanju globalnog, otvorenog, slobodnog, stabilnog i sigurnog kiberprostora u kojem se u potpunosti primjenjuje međunarodno pravo, uključujući poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, kojim se podupire društveni, politički i gospodarski razvoj EU-a, SAD-a i naših partnera, uključujući Ukrajinu i zapadni Balkan.

Jačanje izgradnje kiberkapaciteta

Izgradnja kiberkapaciteta prioritet je EU-a i SAD-a te uključuje potporu u praćenju prijetnji, jačanju vladinih struktura za rješavanje kiberprijetnji, otkrivanju i ublažavanju kibernapada, podupiranju upravljanja krizama i kiberotpornosti. U tu su svrhu strane raspravljale o načinima suradnje u pogledu informiranosti o stanju i razmjene informacija te upravljanja krizama na tehničkoj, operativnoj i političkoj razini.

Nakon posebnog sastanka o iskustvima stečenima koordinacijom u pogledu potpore Ukrajini i zapadnom Balkanu EU i SAD dogovorili su se da će dodatno produbiti suradnju i koordinaciju u pogledu izgradnje kapaciteta i potpore trećim zemljama za upravljanje kiberkrizama.

Stabilan kibernetički prostor

Kako bi kiberprostor ostao stabilan i siguran, EU i SAD obvezali su se da će države pozvati na odgovornost za djelovanja koja su u suprotnosti sa sve većim konsenzusom o odgovornom ponašanju država u kiberprostoru. Stranke su razmijenile odgovarajuće strategije za držanje i pakete instrumenata za kibersigurnost kako bismo osigurali objedinjene učinke naših zajedničkih napora u borbi protiv kiberprijetnji.

EU i SAD naglasili su važnost okvira UN-a za odgovorno ponašanje država u kiberprostoru, kao i svoju predanost rješavanju zajedničkih izazova u vezi s kiberpitanjima, nadovezujući se na okvir za odgovorno ponašanje država. Osim suradnje u UN-u, EU i SAD izrazili su interes za bližu suradnju s drugim međunarodnim organizacijama i regionalnim forumima, uključujući OESS, Međunarodnu telekomunikacijsku uniju (ITU), Forum za upravljanje internetom (IGF), skupinu G20, kao i s partnerima istomišljenicima.

Jačanje kiberotpornosti

S obzirom na to da su obje strane prepoznale potrebu za poduzimanjem mjera za poboljšanje kibersigurnosti hardvera i softvera, EU i Sjedinjene Američke Države raspravljali su o predloženom Aktu EU-a o kiberotpornosti u pogledu softverskih i hardverskih proizvoda, američkom sustavu označivanja IOT-a i Izvršnom nalogu o softveru te o povezanom radu na normizaciji.

EU i SAD razmijenili su mišljenja i najbolje prakse za zaštitu kritične infrastrukture, uključujući Direktivu EU-a NIS2 i Zakon SAD-a o izvješćivanju o kiberincidentima u vezi s kritičnom infrastrukturom u područjima kao što su evaluacije rizika i izvješćivanje o incidentima. Održana je i posebna sjednica o javno-privatnim partnerstvima s europskom i američkom industrijom, na kojoj su se istražili načini za daljnje jačanje uloge privatnog sektora kako bi se očuvala sigurnost kiberprostora.

Naposljetku, EU i SAD također su izrazili interes za jačanje suradnje i razmjena u području kibersigurnosti kritične svemirske infrastrukture. U skladu sa zajedničkom izjavom predsjednice von der Leyen i predsjednice Bidena iz ožujka 2022. ostvaren je daljnji napredak u uspostavi strukturirane razmjene informacija o kibersigurnosti o akterima u području kibersigurnosti između subjekata EU-a i SAD-a te razmjeni stajališta, odgovarajućih instrumenata za suradnju s međunarodnim organizacijama i istomišljenim partnerima.

Obje su se strane obvezale na jačanje suradnje u području zaštite kritične infrastrukture, kibersigurnosti digitalnih proizvoda (uključujući normizaciju) i razmjene informacija. U tom su pogledu obje strane raspravljale o uspostavi nove stipendije za kibersigurnost između EU-a i SAD-a kako bi se osoblju EU-a i SAD-a omogućilo da intenzivira razmjenu i ojača povjerenje i razumijevanje u području kibersigurnosti.

Lorena Boix Alonso, direktorica za digitalno društvo, povjerenje i kibersigurnost, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT), Europska komisija, i Joanneke Balfoort, direktor za sigurnost i obranu, Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD), supredsjedali su dijalogom na strani EU-a uz sudjelovanje ENISA-e, Agencije EU-a za kibersigurnost i CERT-EU-a, tima za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a. Kad je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama, dijalog je bio domaćin Jennifera Bachusa, glavnog zamjenika pomoćnika ministra Ureda za kibernetički prostor i digitalnu politiku u Ministarstvu vanjskih poslova. Nekoliko država članica EU-a sudjelovalo je kao promatrači.

Više informacija o digitalizaciji u Vijeću za trgovinu i tehnologiju EU-a i SAD-a