Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup: Akcijski plan

U akcijskom planu detaljno se navode troškovi, dionici, aktivnosti, koordinacija i praćenje uključeni u provedbu strategije za širokopojasni pristup.

Digitalna Škotska Superbrza širokopojasna mreža

fix-empty

Koraci u akcijskom planu

Nakon definiranja plana širokopojasnog pristupa i donošenja četiriju ključnih strateških odluka (infrastruktura i tehnologija, model ulaganja, poslovni model i financiranje) sljedeći je korak uspostava akcijskog plana.

Iako se planom za širokopojasni pristup definiraju opći ciljevi i strategija za razvoj širokopojasnog interneta, akcijskim planom definiraju se i detaljno opisuju aktivnosti potrebne za provedbu strategije. Sadržava i procjene troškova i prihoda tijekom različitih faza uvođenja. U njemu se navode uloge i odgovornosti različitih aktera, kako uključiti i koordinirati dionike te kako pratiti provedbu projekta i njegove ishode.

Procjene troškova i financijsko planiranje

Troškove uvođenja trebalo bi procijeniti u akcijskom planu kako bi se zadovoljile potrebe moguće baze klijenata. Tehničko rješenje ne razlikuje se od uobičajenog uvođenja infrastrukture te se o tom pitanju mogu konzultirati svi stručnjaci za ugradnju. Kako bi se smanjili troškovi, može se poduzeti nekoliko mjera, kako je navedeno i u Direktivi o smanjenju troškova.

U akcijskom planu trebalo bi navesti i kako će se koristiti različiti financijski instrumenti te definirati mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala dostupnost potrebnih sredstava.

Procjena rizika i upravljanje rizikom

Ovisno o odabranom modelu ulaganja, ali i o pratećem poslovnom modelu, korištenim financijskim alatima i vrsti infrastrukture, javno tijelo suočit će se s različitim rizicima. Ona mora mapirati te rizike i imati plan o tome kako upravljati njima.

Dizajn mreže, ključne veze i urbanističko planiranje

Budući da općine i regije često mogu biti najveći korisnici širokopojasnog interneta na lokalnom tržištu, potrebno je izraditi plan za povezivanje svih zgrada vlaknima (javna uprava, javni zavodi za zdravstvenu zaštitu i bolnice, javne škole itd.). To općenito čini jezgru mreže.

Nadalje, s obzirom na to da se javne zgrade općenito nalaze u blizini drugih stambenih i poslovnih zgrada, time će se stvoriti i dobri preduvjeti za ostatak širokopojasnog pristupa (područne mreže i priključci na zadnji kilometar).

Tijelo javne vlasti tada bi trebalo izraditi glavni plan za mrežu kako bi se dosegli svi dijelovi lokalnog privatnog tržišta, sve kuće, urbane i ruralne, višestambene jedinice (MDU), poslovni parkovi i trgovački centri. To bi trebalo rezultirati mapiranjem područja i dizajnom mreže na visokoj razini.

Nabava

Javna nabava najvjerojatnije će biti središnji dio svakog širokopojasnog projekta. Stoga će biti potrebno uspostaviti odgovarajuće postupke javne nabave. Nadalje, ako se koristi javni novac, u postupku javne nabave trebalo bi uzeti u obzir pravila o državnim potporama.

Javna nabava može imati vrlo različite oblike u različitim državama članicama i za različite modele ulaganja te može biti osjetljiva za pravilno oblikovanje. Posebno se mora osigurati da se javna nabava osmisli tako da se ostvare ciljevi utvrđeni u planu za širokopojasni pristup te da se donesene strateške odluke mogu pravilno provesti.

Svijest o tržištu vrlo je važna aktivnost nabave, posebno među poslovnim subjektima koji se čine najprikladnijima za odabrana ulaganja i poslovni model.

Zbog velike složenosti tog koraka, tijelo javne vlasti trebalo bi razmotriti upotrebu stručne pomoći za izradu specifikacija javne nabave. Portal SIMAP omogućuje pristup najvažnijim informacijama o javnoj nabavi u Europi.

Praćenje napretka

Ključno je osigurati da se projekt pravilno prati i da se njegov uspjeh ispravno ocijeni. Praćenje će vam omogućiti da ostvarite dogovorene ciljeve od dobavljača i izvođača te osigurate tržišno natjecanje među više pružatelja usluga u pogledu uvođenja širokopojasne mreže. Pokazatelji za praćenje uključuju:

 • Fizička implementacija: pravilnu ugradnju potrebnih mrežnih elemenata (vlaknasti kabeli, elektronika završavanja, bežični odašiljači, satelitska zemaljska oprema itd.);
 • Aktivacija mreže ili dostupnost usluga na različitim dijelovima mreže u skladu s rasporedom;
 • Kvaliteta usluge, u smislu stvarnih stopa prijenosa podataka prema dolje i učitavanju, latencije, dostupnosti mreže;
 • Stopa neuspjeha: prekid rada usluge ili mreže o kojem su prijavili korisnici ili koje je otkrilo osoblje mreže;
 • Održavanje i popravak;
 • Preuzimanje usluga i mreža, broj aktiviranih novih priključaka krajnjih korisnika (stambene i poslovne) te količina iznajmljenih vlakana i/ili kapaciteta.

Praćenjem će se omogućiti provedba ciljeva dogovorenih s dobavljačima i izvođačima, na primjer određivanjem novčanih kazni ili povezivanjem plaćanja s određenim ključnim etapama.

U ugovorima bi trebalo utvrditi zahtjeve za praćenje. U slučaju državnih potpora obvezno je praćenje. Pristup (kapacitet, tamna vlakna ili kanali) trebalo bi omogućiti svim pružateljima usluga, bez diskriminacije u pogledu vremena, upravljanja prometom ili ograničenja kvalitete usluga.

Identificiranje potencijalnih kupaca

Planom bi se trebali utvrditi i potencijalni kupci kao što su krajnji korisnici, budući operateri i pružatelji usluga. Novi akteri ući će na lokalno tržište kada se uspostavi nova infrastruktura neutralna za operatore. Ako postoji prihvatljiva infrastruktura, nekoliko će operatora vidjeti poslovni model u pružanju usluga bez potrebe da ih samostalno izgradi. Važno je da se rasprave s dionicima odvijaju rano te da se mnogi ugovori i sporazumi potpišu prije početka uvođenja.

Uspostava unutarnje i vanjske koordinacije i suradnje

Projekt ulaganja u širokopojasni pristup zahtijeva koordinaciju mnogih različitih aktivnosti, koje uključuju:

 • imenovanje koordinatora za plan širokopojasnog pristupa;
 • uspostavljanje koordinacije između širokopojasnih i drugih infrastrukturnih radova radi podjele troškova civilnog rada;
 • organiziranje osobnih intervjua i radionica s voditeljima odjela u vašim upravnim jedinicama.

Komunikacija dionika i upravljanje njima

Vaš akcijski plan trebao bi uključivati plan komunikacije i upravljanja dioničarima. Za uspjeh projekta ključno je osigurati savjetovanje sa svim dionicima tijekom projekta i pružiti im odgovarajuću potporu. Lokalno stanovništvo, poduzeća i poduzeća najvažniji su dionici te bi ih trebalo što prije integrirati. Potrebno je istaknuti profil tijela javne vlasti kako bi se osiguralo da ljudi mogu pratiti i utvrditi relevantnost i učinke za regiju.

Prvak u širokopojasnom internetu

Najjači angažman zajednice uvijek se nalazi kada se vodi i upravlja iz same zajednice. To je najbolje postići od strane širokopojasnog prvaka, netko tko je:

 • već sudjeluje u zajednici (često u drugoj ulozi);
 • da ih zajednica poštuje za tu ulogu i njezina postignuća;
 • strastveno održavanje zajednice na životu;
 • zabrinute zbog nedostatka širokopojasnog interneta i učinka koji to ima na društveni i gospodarski život zajednice;
 • dobar komunikator s dobrim općim razumijevanjem širokopojasnog interneta;
 • ima dobro opće razumijevanje širokopojasnog interneta.

Važno je zapamtiti da, iako bi program trebao omogućiti i potaknuti prvake da uče jedni od drugih, oni uvijek moraju ostati „ukorijenjeni” u svojoj zajednici. To je mjesto gdje oni dodaju najveću vrijednost i učinkovitije doprinose uspjehu projekta.

Marketinški i komunikacijski plan

Kako bi se osigurala dosljednost među svim dionicima i maksimalno povećala prihvaćenost, potrebno je pripremiti marketinški i komunikacijski plan u kojem se uzimaju u obzir:

 • podizanje svijesti o očekivanim gospodarskim i društvenim koristima širokopojasnog interneta;
 • pružanje ažurirane karte dostupnosti širokopojasnog interneta tijekom provedbe projekta;
 • olakšavanje agregiranja potražnje poduzeća, kućanstava i drugih relevantnih javnih tijela;
 • upravljanje očekivanjima kupaca;
 • savjetovanja s podskupinama ključnih dionika, posebno s krajnjim korisnicima;
 • dani za podizanje svijesti o prednostima i događanja u području širokopojasnog obrazovanja;
 • pokretanje programa i područja tijekom cijelog uvođenja;
 • usklađene promocije na svim medijskim kanalima;
 • redovito prepoznavanje i objavljivanje studija o uspjehu.

Poticanje potražnje

Javni sektor ima značajnu ulogu u poticanju potražnje kao velikog kupca usluga za vlastitu uporabu, kao i u potencijalnoj nabavi nove mreže. Također ima odgovornost poticati razvoj novih usluga i uspostavu infrastrukture. Dugoročno gledano, upotreba infrastrukture za poticanje potražnje u digitalnom gospodarstvu prirodni je dio regionalnog razvoja i planiranja te regionalnog rasta.

Lokalne zajednice mogu imati vrlo važnu ulogu u poticanju potražnje za novim uslugama. Postoje brojni primjeri uspješnih inicijativa odozdo prema gore razvijenih na temelju zadruga ili privatnog sektora.

Donošenje odluka

Različite razine uključenosti podrazumijevaju različite razine utjecaja na donošenje odluka o projektu. Mogu se utvrditi tri glavne varijacije:

 • ako je mrežna infrastruktura u potpunosti u vlasništvu tijela javne vlasti, tada tijelo ima potpunu kontrolu nad bilo kojim donošenjem odluka;
 • kad je riječ o privatnom i javnom zajedničkom pothvatu, dobar je pristup uzeti u obzir potrebe tržišta i imati odbor dionika javnog tijela koji će nadgledati sve postupke donošenja odluka;
 • upravljanje se može provoditi alternativnim metodama utjecaja. Taj pristup može biti potreban ako tijelo javne vlasti nije izravno uključeno. Javno tijelo i dalje može pratiti aktivnosti projekta i uputiti bilo kakav neželjeni ishod drugom provedbenom tijelu.

Dodatne pojedinosti i primjere potražite u Vodiču za ulaganja u širokopojasne mreže.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija donijela revidirana pravila o državnim potporama za širokopojasne mreže

Europska komisija donijela je revidiranu Komunikaciju o državnim potporama za širokopojasne mreže. U revidiranim Smjernicama o širokopojasnim mrežama utvrđena su pravila na temelju kojih će Komisija ocijeniti mjere državne potpore koje su prijavile države članice radi potpore uvođenju i uvođenju širokopojasnih mreža u EU-u.

Povezani sadržaj

Šira slika

Planiranje projekta širokopojasnog interneta

Odjel za planiranje širokopojasnog pristupa pomaže općinama i drugim subjektima u planiranju uspješnih projekata razvoja širokopojasnog pristupa.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup: Definicija plana

Za uspješan regionalni razvoj širokopojasnog pristupa ključan je politički plan na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kojim se kombiniraju ciljevi s posebnim potrebama i dionicima.

Širokopojasni pristup: Mreža i topologija

Širokopojasna mreža sastoji se od zemljopisnih dijelova. Topologija mreže opisuje kako su povezani različiti dijelovi mreže. Najrelevantnije topologije za mreže okosnice i područja su topologije drveća, topologije prstena i topologije umreženih područja. Za prvu milju, dvije...

Širokopojasni pristup: Izbor infrastrukture

Širokopojasne mreže zahtijevaju različite vrste infrastrukture na temelju različitih logističkih, gospodarskih ili demografskih uvjeta. Upotrijebite pitanja kako biste lakše odabrali.