Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska mreža i centar za stručnost u području kibersigurnosti

Europska mreža za kibersigurnost i Centar za stručnost u području kibersigurnosti pomažu EU-u da zadrži i razvije tehnološke i industrijske kapacitete u području kibersigurnosti.

  Logotip Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti

Ciljevi ove inicijative

Upravljanjem fondovima za kibersigurnost u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. inicijativom će se pridonijeti stvaranju međusobno povezanog industrijskog i istraživačkog ekosustava u području kibersigurnosti na razini EU-a. Njime bi se trebala poticati bolja suradnja među relevantnim dionicima, među ostalim između civilnog i obrambenog sektora u području kibersigurnosti.

Ta će suradnja pomoći dionicima da na najbolji način iskoriste postojeće resurse i stručno znanje u području kibersigurnosti diljem Europe. Inicijativa se temelji na stručnom znanju koje već postoji u više od 660 centara za stručnost u području kibersigurnosti iz svih država članica koje su odgovorile na anketu koju je Europska komisija provela 2018.

Inicijativa bi trebala pomoći EU-u i državama članicama da iskoriste proaktivnu i dugoročniju stratešku perspektivu industrijske politike u području kibersigurnosti koja nadilazi istraživanje i razvoj. Tim bi se pristupom trebalo pomoći u pronalaženju revolucionarnih rješenja za izazove u području kibersigurnosti s kojima se suočavaju privatni i javni sektor te poduprijeti učinkovito uvođenje tih rješenja.

Time će se relevantnim istraživačkim i industrijskim zajednicama te javnim tijelima omogućiti pristup ključnim kapacitetima kao što su objekti za testiranje i eksperimentiranje. Ti su objekti često izvan dosega pojedinačnih država članica zbog nedovoljnih financijskih i ljudskih resursa.

Inicijativom će se pridonijeti premošćivanju nedostatka vještina i izbjegavanju odljeva mozgova osiguravanjem pristupa najboljih talenata velikim europskim istraživačkim i inovacijskim projektima u području kibersigurnosti, čime će se osigurati zanimljivi profesionalni izazovi.

Mreža nacionalnih koordinacijskih centara

Svaka država članica imenovat će po jedan nacionalni koordinacijski centar. Oni će djelovati kao kontaktne točke na nacionalnoj razini za Zajednicu stručnosti i Centar za stručnost. Oni su čuvari vrata za zajednicu kibernetičke sigurnosti u svojoj zemlji. Njima se podupire provedba mjera na temelju ove Uredbe te se financijska potpora može prenijeti na nacionalne i lokalne ekosustave.

Zajednica stručnjaka za kibersigurnost

Ta će zajednica uključivati veliku, otvorenu i raznoliku skupinu dionika uključenih u tehnologiju kibersigurnosti, uključujući posebno istraživačka tijela, industrije ponude/zahtjeva i javni sektor. Pružat će informacije o aktivnostima i planu rada Centra za stručnost. Osim toga, imat će koristi od aktivnosti izgradnje zajednice Centra za stručnost i Mreže.

Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti

Cilj je Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti (ECCC) povećati europske kapacitete i konkurentnost u području kibersigurnosti. Surađivat će s Mrežom nacionalnih koordinacijskih centara kako bi izgradila snažnu zajednicu u području kibersigurnosti. Smješten u Bukureštu, provest će relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa dodjelom bespovratnih sredstava i provedbom javne nabave.

Zadaće i ciljevi

ECCC će nastojati ostvariti svoju cjelokupnu misiju:

 • uspostava mreže nacionalnih koordinacijskih centara i zajednice kompetencija u području kibersigurnosti i pomoć pri koordinaciji;
 • donošenje strateških odluka o ulaganjima i udruživanje resursa iz EU-a, njegovih država članica i industrije;
 • provedba financijske potpore u području kibersigurnosti iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa.

To će se uključiti u sljedeće ciljeve:

 • doprinos širokom uvođenju najnovije tehnologije kibersigurnosti, posebno provedbom ili podupiranjem nabave proizvoda i rješenja;
 • pružanje financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima u području kibersigurnosti te njihovo povezivanje s potencijalnim tržištima i privlačenje ulaganja;
 • podupiranje istraživanja i inovacija na temelju sveobuhvatnog industrijskog i istraživačkog programa, uključujući opsežne istraživačke i demonstracijske projekte u području sposobnosti sljedeće generacije u području kibersigurnosti;
 • poticanje visokih standarda kibersigurnosti ne samo u tehnološkim i kibersigurnosnim sustavima, već i u razvoju vještina;
 • olakšavanje suradnje između civilnog i obrambenog područja u pogledu tehnologija i primjena dvojne namjene te jačanje civilno-obrambenih sinergija u vezi s Europskim fondom za obranu.

Upravljačka struktura

U tijeku je uspostava ECCC-a. Njegova administrativna i upravljačka struktura uključivat će:

 • upravni odbor radi strateškog usmjeravanja i nadgledanja njegovih aktivnosti;
 • izvršni direktor, pravni zastupnik i odgovoran za svakodnevno upravljanje;
 • strateška savjetodavna skupina kako bi se osigurao sveobuhvatan i kontinuiran dijalog između ECCC-a i zajednice za kibersigurnost.

Upravni odbor uključivat će:

 • po jedan predstavnik iz svake države članice i dva predstavnika Komisije koji se mogu obnoviti na razdoblje od četiri godine;
 • promatrači, uključujući stalno ENISA-u, i drugi na ad hoc osnovi;
 • predsjednik i zamjenik predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine, nakon što se mogu obnoviti;
 • izvršni direktor, koji sudjeluje, ali nema pravo glasa.

Odluke će se u načelu donositi konsenzusom. Ako to nije moguće, potrebna je većina od najmanje 75 % svih glasova. Kad je riječ o zajedničkim djelovanjima, glasovanje će biti razmjerno financijskim doprinosima uključenih strana. EU ima 26 % glasačkih prava za svaku odluku koja utječe na proračun EU-a.

Upravnom odboru pomaže Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kako bi se osigurao redoviti dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim relevantnim dionicima.

Financijska sredstva

Europska komisija predlaže da se Centar za stručnost zajednički financira financijskim doprinosima Europske unije i država članica sudionica.

Europska komisija stavila je kibersigurnost visoko na dnevni red sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. U okviru novog programa Digitalna Europa Europska komisija predložila je 2018. ulaganje 2 milijarde EUR u zaštitu digitalnog gospodarstva, društva i demokracije EU-a stručnim znanjem o anketama, poticanjem industrije kibersigurnosti EU-a, financiranjem najsuvremenije opreme i infrastrukture za kibersigurnost. Istraživanja i inovacije u području kibersigurnosti dodatno će se podupirati u okviru programa Obzor Europa.

ECCC i Mreža također će, prema potrebi, nastojati ostvariti sinergije s drugim relevantnim programima EU-a.

Države članice sudionice trebale bi financijski doprinos EU-a uskladiti s ulaganjima u istom iznosu u skladu sa svojim prioritetima i sufinanciranjem tekućih troškova Centra i Mreže.

Konkretni prioriteti financiranja utvrdit će se u okviru godišnjeg plana rada centara za stručnost, koji će upravni odbor donijeti nakon što dobije doprinos industrijske i znanstvene savjetodavne skupine.

Predviđa se da će se većina sredstava dodijeliti putem otvorenih poziva na podnošenje prijedloga i poziva na podnošenje ponuda. Dionici poznaju taj sustav iz prethodnih okvirnih programa za istraživanje i inovacije. U tim će slučajevima Centar za stručnost upravljati financijskom potporom, a u konačnici će je isplatiti primateljima, koji bi obično bili akademski i istraživački subjekti, industrijska poduzeća ili javna tijela.

ECCC će također nastojati promicati zajedničku nabavu strateških infrastruktura i alata za kibersigurnost zajedno s jednim ili više drugih subjekata – obično javnih tijela.

Određena sredstva stavit će se na raspolaganje izravno nacionalnim koordinacijskim centrima kako bi mogli obavljati zadaće na temelju ove Uredbe.

Nacionalni koordinacijski centri moći će financijski podupirati svoje nacionalne ekosustave upotrebom takozvanih kaskadnih bespovratnih sredstava.

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Kibersigurnost: EU održava 8. dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Europska unija i Sjedinjene Američke Države održale su 15. i 16. prosinca 2022. osmi kiberdijalog između EU-a i SAD-a u Washingtonu. To se dogodilo u kontekstu dramatično pogoršanog okruženja za kiberprijetnje zbog nezakonite vojne agresije Rusije na Ukrajinu, u kojem je naglašena potreba za pojačanom transatlantskom suradnjom i koordinacijom kako bi se spriječile i otkrile zlonamjerne kiberaktivnosti te odgovorilo na njih te istaknuta potreba za osiguravanjem sigurne i otporne kritične infrastrukture.

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibernetičke sigurnosti

Europska unija djeluje u različitim područjima kako bi promicala kiberotpornost, zaštitila našu komunikaciju i podatke te osigurala sigurnost internetskog društva i gospodarstva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.