Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lakši pristup radiofrekvencijskom spektru: okvir EU-a za elektroničke komunikacije

Osiguravanjem lakšeg pristupa radiofrekvencijskom spektru osigurat će se da EU ostvari svoje ciljeve povezivosti za digitalno desetljeće.

Brzo i učinkovito upravljanje spektrom ključno je za stvaranje održivih fiksnih, mobilnih i satelitskih mreža sljedeće generacije. Tim će se mrežama osigurati vrhunska, sigurna povezivost za europske građane diljem EU-a i utrti put za digitalno desetljeće 2030.

Kako bi se osigurao lakši pristup radiofrekvencijskom spektru, EU će se nadovezati na regulatorni okvir za elektroničke komunikacije, koji je ažuriran 2018. donošenjem Europskog zakonika elektroničkih komunikacija.

Glavni je cilj Kodeksa poduprijeti uvođenje vrhunske komunikacijske infrastrukture i infrastrukture za radiodifuziju. Kodeks pruža regulatorni okvir za poticanje ulaganja u povezivost i jačanje europske digitalne konkurentnosti.

Radiofrekvencijski spektar u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija

Kodeks uključuje važne odredbe o radiofrekvencijskom spektru, posebno nadopunjujući višegodišnji program politike radiofrekvencijskog spektra (RSPP) za 2012. godinu, podupirući suradnju i koordinaciju među državama članicama u politici spektra EU-a te postavljajući političke smjernice i ciljeve za strateško planiranje i usklađivanje korištenja radiofrekvencijskim spektrom u EU-u.

Kad je riječ o radiofrekvencijskom spektru, trenutačni regulatorni okvir usmjeren je na:

  • uvođenje dosljednijeg pristupa unutarnjem tržištu politici radiofrekvencijskog spektra i upravljanju radiofrekvencijskim spektrom;
  • osiguravanje potrebne fleksibilnosti kako bi se odgovorilo na dinamična tržišna kretanja i inovativne tehnologije;
  • povećanje daljnje pravne sigurnosti i regulatorne predvidljivosti za sigurno ulagačko okruženje za nove bežične širokopojasne komunikacije;
  • poticanje većih ulaganja u 5G mreže velikog kapaciteta osiguravanjem pravodobne dodjele usklađenih pojaseva te dugih i obnovljivih licencija, olakšavanjem densifikacije mreže i dijeljenja infrastrukture, uz istodobno osiguravanje odgovarajuće zaštite javnosti od elektromagnetskih emisija;
  • osiguravanje pravodobne uporabe pionirskih pojaseva za 5G, na temelju odluka o tehničkom usklađivanju u skladu s Odlukom o radiofrekvencijskom spektru iz 2002.;
  • osiguravanje neutralnosti tehnologije i usluga, odražavajući sve veću konvergenciju tehnologija, proizvoda i usluga u telekomunikacijama;
  • poboljšanje suradnje među državama članicama u pogledu nacrta postupaka odobravanja;
  • podupiranje prekogranične koordinacije radi uklanjanja štetnih smetnji među državama članicama i s trećim zemljama;
  • osiguravanje učinkovitih uvjeta tržišnog natjecanja;
  • olakšavanje zajedničkih postupaka izdavanja odobrenja.

Odobrenje i fleksibilnost

U skladu s Kodeksom uporaba radiofrekvencijskog spektra trebala bi biti uređena općim ovlaštenjem, osim ako je to opravdano zbog maksimalnog povećanja učinkovitosti, izbjegavanja štetnih smetnji, tehničke kvalitete usluge, zaštite učinkovite uporabe spektra ili ispunjavanja ciljeva od općeg interesa.

U praksi, zbog preostalih tehnoloških ograničenja upravljanja smetnjama, uporaba spektra često podliježe individualnim pravima korištenja. Nadalje, potreba da se osigura učinkovito korištenje oskudnim radiofrekvencijskim spektrom može opravdati ograničavanje broja prava korištenja u određenim situacijama.

U takvim je slučajevima najbolji rezultat općenito osigurati da se radiofrekvencijski spektar stavi na raspolaganje operatorima usluga i pružateljima usluga na fleksibilan način. To omogućuje optimalno korištenje ovog oskudnog resursa.

Kodeksom se u pravilu utvrđuju načela neutralnosti tehnologije i usluga, ali iznimke su i dalje moguće ako je to opravdano. Na primjer, ograničavanje tehnološke neutralnosti kako bi se izbjegle štetne smetnje ili ograničavanje neutralnosti usluga radi promicanja socijalne, regionalne ili teritorijalne kohezije ili izbjegavanja neučinkovite uporabe spektra.

Stoga, u granicama načela neutralnosti, javna tijela imaju ključnu ulogu u uravnoteženju različitih vrsta dodjele spektra kako bi se najbolje zadovoljile trenutačne i buduće potrebe. Na primjer, javna tijela mogu olakšati prijelaz na modernije i učinkovitije tehnologije spektra ili preispitati socijalno i gospodarski opadajuće uporabe. Time se može izbjeći prekomjerna dodjela vrijednog spektra, osim onoga što je razumno opravdano u pogledu drugih potencijalnih uporaba.

Na temelju odredaba Kodeksa pozitivan prijelaz može se poduprijeti omogućavanjem trgovanja spektrom i fleksibilnim uvjetima uporabe spektra. Može se poduprijeti i uvođenjem učinkovitijih ili inteligentnijih tehnologija koje podržavaju dijeljenje frekvencija. U drugim slučajevima može biti potrebna strateška preraspodjela ili prenamjena spektra na razini EU-a.

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Politika EU-a o radiofrekvencijskom spektru za prekogranične bežične veze

Omogućavanje bežične veze preko granica kako bismo mogli dijeliti medije, biti informirani i uživati u najnovijim inovativnim tehnologijama gdje god se nalazili, potrebna je koordinacija i suradnja u području radiofrekvencijskog spektra. Za taj dinamičan sektor koji se brzo...

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Korištenje radiofrekvencijskog spektra

Komisija utvrđuje ambiciozne ciljeve povezivosti koje treba postići raširenim uvođenjem i korištenjem mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući bežične mreže kao što su 5G, Wifi i satelit.