Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provedba Uredbe o geografskom blokiranju u Bugarskoj

Ova stranica prikazuje trenutačno stanje provedbe geografskog blokiranja u Bugarskoj i lokalne kontaktne točke.

    zastava Bugarske

Provedbeno tijelo

  • Za potrošače (B2C)

GovorPovjerenstva za zaštitu potrošača: sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 i 6. 1000 Sofija Bugarska Tel.: + 359 2 9330565 E -mail

  • Za poduzeća (B2B)

Nacionalni sudovi

Pomoć tijelima za zaštitu potrošača

(Europski potrošački centar – Bugarska)

14 Bacho Kiro Str. 1000 Sofia Tel: + 359 2 986 7672 Faks: + 359 2 987 5508 E- mail

Mjere koje se primjenjuju na prekršaje

  • Zakon o uslužnim djelatnostima

Članak 29.b stavak 2. U slučaju kada je primatelj usluga potrošač, osobe iz stavka 1. podliježu kontroli u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Bugarski jezik: Акон а bbsноbтитк γо γркоктаbsкнк на bbbsu suub; 29.svibnja.  (2) b b s bbbbsаио, кокато оbsкатb-s на ка bbbbsки кооиикs, γиката γо bbs. 1 оbsкат на на контроb γо на на какона γа какита на оотрккитка.

  • Zakon o zaštiti potrošača
  • Komisija za zaštitu potrošača provodi kontrolu provedbe zahtjeva Uredbe (EZ) 2018/302 u slučajevima kada je kupac potrošač.

Bugarski jezik:  Акон а аbиита на котраккииикиина ковикикта bа bа аbита на отрккиииаа о-sausuusvibsа конараров а акана на на на на на на ивикканиктанивтаа каконанананаканананикананиканианиаанианаанииаа каниита наакарараранониниа γакокиита на каронрииииииан на sabb; bbbbbb; накакакантs (u nastavku teksta) 2018/302 b b su su su suučili smeđeg gaza, коbsитbs.

  • Članak 225.d

(1) Trgovcu u smislu Uredbe (EZ) 2018/302, koji nije ispunio zahtjeve iz članka 3., članka 4. i članka 5. Uredbe, a u slučajevima kada je klijent potrošač, kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 3 000 BGN, a trgovcima pojedincima i pravnim osobama – imovinska sankcija u iznosu od 1000 do 5 000 BGN po svakom pojedinačnom slučaju. 2) U slučaju ponovljenog prekršaja iz stavka 1. novčana kazna iznosi 1000 do 6 000 BGN, a imovinska sankcija iznosi od 2000 do 10 000 BGN. ”

Bugarski jezik: Акон а какита на γотрккитккитк bb. 225b. (1) на на тbрsоbs о ко кка на на bbsкакнт (usu) 2018/302, коbто нк bsaа ивикканивта на ка sa. 3, 4 и 5 от рккакакнта s b bbbbаитs, кокато ккинткт е котрккиик, ккакака ккока от 500 о 3000., икка – иbsbsкрна кананккиs к раbsер от 1000 о 5000 bs. bа bbsкки отbsккн sbb sab-sab-svi. (2) γри γоbторрно нарккананик о bb. 1 sabsоbата к к раbsкр от 1000 о 6000 bb., а а а а а а аннаната канккив к к равsкр от 2000 о 10000.”.

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Geografsko blokiranje

Komisija je ukinula neopravdana pravila o geografskom blokiranju, kojima se ugrožava internetska kupnja i prekogranična prodaja u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj