Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Upravljanje zdravstvenim podacima

Europska komisija donijela je Komunikaciju i radni dokument službi Komisije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi radi poticanja djelovanja Europske unije.

    Liječnik koji koristi tabletu

Upravljanje zdravstvenim podacima i podacima ključni su za osnaživanje građana i izgradnju zdravijeg društva.

Siguran pristup zdravstvenim podacima

Prvi prioritet Komunikacije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi na jedinstvenom digitalnom tržištu usmjeren je na siguran pristup građana njihovim zdravstvenim podacima, među ostalim i u inozemstvu. Cilj je građanima omogućiti ostvarivanje prava na pristup svojim zdravstvenim podacima diljem EU-a, uključujući, među ostalim, interoperabilnost sustava elektroničke zdravstvene evidencije (EHR).

Personalizirana medicina

U drugom prioritetu Komunikacije naglašava se važnost personalizirane medicine putem zajedničke europske podatkovne infrastrukture. Istraživači i drugi stručnjaci trebali bi udružiti resurse kao što su podaci, stručno znanje, računalni kapaciteti za obradu i pohranu radi bolje prevencije zdravlja te brže i personaliziranije dijagnoze i liječenja. Kako bi se to postiglo, nadležna tijela i drugi dionici razmjenjuju podatke i infrastrukturu za prevenciju i personalizirano istraživanje i liječenje medicine.

Osnaživanje građana

Treći prioritet usmjeren je na osnaživanje građana, uz digitalne alate za povratne informacije korisnika i skrb usmjerenu na osobu. Time se ljudima omogućuje da se brinu o svojem zdravlju, potiču prevenciju te omogućuju povratne informacije i interakciju između korisnika i pružatelja zdravstvene zaštite.

Poboljšano istraživanje i liječenje

Pristup zdravstvenim podacima pomaže istraživačima da proizvedu točnija i brža ispitivanja lijekova koji će se staviti na tržište. Kad je riječ o ispitivanju, projekt AirPROM koji financira EU pomogao je razviti probojnu tabletu protiv astme, uz upotrebu digitalnih modela dišnih putova za predviđanje progresije bolesti i odgovora na liječenje. Istraživanje i razvoj pilule bili su mnogo brži i učinkovitiji od normalnih. Procjenjuje se da je spašeno oko 20 godina.

Korištenjem velikih podataka istraživači mogu pomoći zdravstvenim djelatnicima i kreatorima zdravstvenih politika da identificiraju, simuliraju, odabiru i prate učinkovitost sadašnjih i novih tretmana. Primjeri projekata su:

 

Povezani sadržaj

Šira slika

e-zdravlje

Europska komisija nastoji građanima omogućiti pristup sigurnim i kvalitetnim digitalnim uslugama u zdravstvu i skrbi.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Europska inicijativa za oslikavanje raka

Europskom inicijativom za snimanje raka oslobodit će se moć snimanja i umjetne inteligencije u korist pacijenata oboljelih od raka, kliničara i istraživača.

stručnjaci za e-zdravstvo

Europska komisija osnovala je dvije stručne skupine koje rade na e-zdravstvu: skupina dionika e-zdravstva i privremena radna skupina za e-zdravstvo.