Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Komisijos sprendimas dėl Ukrainos prisijungimo prie EERRI darbo

Šiandien Komisija priėmė sprendimą, kuriuo Ukrainos nacionalinei reguliavimo institucijai, atsakingai už elektroninius ryšius, leidžiama dalyvauti BEREC, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir BEREC biuro – BEREC remiančios agentūros – veikloje.

Nuo karo Ukrainoje pradžios ES ir Ukraina bendradarbiauja siekdamos užtikrinti įperkamą tarpvalstybinį ryšį. Junglumas atliko svarbų vaidmenį sudarant sąlygas bėgantiems pabėgėliams likti susietiems su žmonėmis savo šalyje ir užsienyje. EERRI padėjo Komisijai ir stebi padėtį. Šiandienos sprendimu bus sudarytos sąlygos stabiliai plėtoti bendradarbiavimą.

Ukrainos ir ES asociacijos susitarime jos įsipareigojo bendradarbiauti, kad Ukrainos teisės aktai būtų suderinti su ES elektroninių ryšių teisės aktais, kuriuose svarbus vaidmuo tenka EERRI. Susitarimu skatinamas Ukrainos nacionalinės reguliavimo institucijos ir visų ES valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas. Ukrainos nacionalinės reguliavimo institucijos dalyvavimas BEREC ir BEREC biuro veikloje taip pat palengvins šį derinimą, nes bus sudarytos sąlygos glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais.

Apie EERRI

EERRI visų pirma siekia užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą Europos Sąjungoje. EERRI atlieka svarbų vaidmenį padėdama Komisijai ir ES nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir jas konsultuodama elektroninių ryšių klausimais, visų pirma teikdama savo nuomones ir gaires. Jis taip pat pataria Komisijai rengiant atitinkamas teisėkūros iniciatyvas. EERRI biuras yra decentralizuota agentūra, daugiausia remianti EERRI darbą.

BEREC ir BEREC biuro veikloje gali dalyvauti už ES ribų esančios nacionalinės reguliavimo institucijos, kurios tuo tikslu yra sudariusios susitarimus su Sąjunga. Šiuo metu BEREC ir BEREC biuro veikloje gali dalyvauti Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Serbija, taip pat EEE šalys. Asociacijos susitarime su Ukraina numatytas jos dalyvavimas.

Daugiau informacijos