Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

Junglumo priemonių rinkinys: Valstybės narės susitaria dėl geriausios praktikos, kaip paskatinti laiku diegti 5G ir šviesolaidinius tinklus

2021 m. kovo 25 d. valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija, susitarė dėl Sąjungos masto junglumo priemonių rinkinio pagal 2020 m. rugsėjo 18 d. rekomendaciją dėl sujungiamumo. Priemonių rinkinį sudaro geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys, kuris laikomas veiksmingiausiu sudarant sąlygas operatoriams ir skatinant juos diegti itin didelio pralaidumo tinklus.

Geriausia praktika padės tinklo operatoriams sumažinti gigabitinio plačiajuosčio ryšio diegimo sąnaudas, o valstybėms narėms – laikytis veiksmingo požiūrio, kad judriojo ryšio operatoriams ir kitiems spektro naudotojams, įskaitant pramonines taikomąsias programas, būtų užtikrinta laiku ir investicijoms palanki prieiga prie 5G spektro. 

Junglumas padėjo piliečiams, įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms pandemijos metu, jis bus esminis ekonomikos gaivinimo ramstis. Greitai įgyvendinus junglumo priemonių rinkinį, valstybės narės galės visapusiškai išnaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės potencialą. Šio mėnesio pradžioje Komisija pateikė Komunikatą dėl Europos skaitmeninio dešimtmečio, kuriame nustatytas tikslas sujungti visus Europos namų ūkius su gigabitiniu greičiu ir užtikrinti 5G ryšio aprėptį visose ES apgyvendintose vietovėse ir pagrindiniuose transporto maršrutuose. Junglumo priemonių rinkinys ir toliau atliks esminį vaidmenį ES žengiant į skaitmeninį dešimtmetį.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė:

Skaitmeniniame dešimtmetyje visi europiečiai turėtų turėti galimybę naudotis sparčiomis ir saugiomis jungtimis. Šiandien turime pradėti šį užmojį paversti realybe. Junglumo priemonių rinkinys yra valstybių narių bendradarbiavimo ir įsipareigojimo šalinti kliūtis ir skatinti labai sparčių tinklų diegimą rezultatas.

Priemonės, kuriomis siekiama sumažinti sąnaudas ir paspartinti tinklo diegimą 

Diegiant fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklus reikalingi brangūs inžineriniai darbai kabeliams ir tinklo elementams tiesti, taip pat ilgos ir sudėtingos administracinės procedūros būtiniems leidimams gauti. Junglumo priemonių rinkinyje pateikiama geriausia patirtis, kaip sumažinti šias išlaidas, skatinti prieigą prie fizinės infrastruktūros ir supaprastinti leidimų išdavimo procedūras inžineriniams darbams atlikti. Dedant šias pastangas, junglumo priemonių rinkinyje raginama didinti informacijos apie esamą fizinę infrastruktūrą, planuojamus inžinerinius darbus ir leidimų išdavimo procedūras prieinamumą per bendrus informacinius punktus ar lygiavertes platformas, taip pat skatinti elektroninį visų leidimų išdavimo procedūrų tvarkymą. Be to, valstybės narės raginamos sudaryti palankesnes sąlygas diegti tinklo elementus, visų pirma susijusius su 5G ryšiu, suteikiant operatoriams daugiau galimybių naudotis viešąja infrastruktūra (panašiai kaip Europos elektroninių ryšių kodekse jau numatyti maži langeliai). Be to, junglumo priemonių rinkinyje numatytos priemonės, kuriomis siekiama, kad ginčų sprendimas tarp tinklo diegime dalyvaujančių subjektų būtų skaidresnis ir veiksmingesnis. Galiausiai junglumo priemonių rinkinyje valstybės narės raginamos imtis iniciatyvų, kuriomis būtų ribojamas neigiamas poveikis aplinkai ir didinamas tinklų tvarumas.

Priemonės, kuriomis užtikrinama laiku ir investicijoms palanki prieiga prie radijo spektro 5G diegimui

Diegiant 5G tinklą, pramoniniams įrenginiams skirto spektro operatoriai ir naudotojai turėtų laiku turėti prieigą prie ES suderinto radijo spektro investicijoms palankiomis sąlygomis. Valstybės narės yra atsakingos už leidimų naudoti spektrą išdavimą ir turėtų užtikrinti, kad radijo spektro leidimų išdavimo procedūros būtų vykdomos laiku ir kad jos skatintų tolesnes investicijas į 5G tinklus. Šiuo atžvilgiu junglumo priemonių rinkinyje daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, kuriomis skatinamas radijo spektro naudojimas ir 5G diegimas. Be to, junglumo priemonių rinkiniu skatinamos koordinuotos priemonės, kuriomis remiamas belaidis ryšys pramoninio naudojimo atvejais, įskaitant tarpvalstybinį aspektą. Be to, junglumo priemonių rinkinyje pateikiami pasiūlymai valstybėms narėms spręsti bendro viešojo intereso klausimus, t. y. didinti skaidrumą ir didinti informavimą apie 5G ir visuomenės sveikatos apsaugą.

Valstybės narės yra įsipareigojusios kuo greičiau pradėti įgyvendinti priemonių rinkinį. Pagal Rekomendacijoje dėl junglumo nustatytą tvarkaraštį valstybės narės iki 2021 m. balandžio 30 d. turėtų parengti nacionalinius priemonių rinkinio įgyvendinimo veiksmų planus ir jais pasidalyti su Komisija, laiku atsižvelgdamos į valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų užbaigimą.

Ginčo aplinkybės

Komisija nuolat stengiasi gerinti junglumą visoje ES. Iniciatyva priimti ir įgyvendinti junglumo priemonių rinkinį grindžiama 2020 m. rugsėjo mėn. paskelbta Komisijos rekomendacija dėl junglumo priemonių rinkinio. Rekomendacija grindžiama Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyva ir Europos elektroninių ryšių kodekso nuostatomis, siekiant nustatyti veiksmingiausias priemones, kuriomis operatoriams būtų leidžiama ir skatinama diegti itin didelio pralaidumo tinklus, įskaitant šviesolaidinius ir 5G tinklus. Darbas pradėtas Specialiojoje junglumo grupėje, kuri praėjusių metų pabaigoje parengė ataskaitą apie nustatytą geriausią patirtį. Be to, Komisija atlieka Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvos peržiūrą, kuri padės valstybėms narėms nustatyti tinkamas sritis, kad visoje ES būtų pasiekti gigabitinio junglumo tikslai. Komisija tikisi pateikti pasiūlymą 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

Atsisiunčiamos rinkmenos

The Connectivity Toolbox.pdf
Atsisiųsti