Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Europos lustų aktas. Komisija pradeda įgyvendinti bandomąją puslaidininkių tiekimo grandinės stebėsenos sistemą

Šiandien Komisija pradėjo naudoti įspėjimo apie puslaidininkius sistemą – naują bandomąją puslaidininkių tiekimo grandinės stebėsenos sistemą.

photo of a robot holding a chip

iStock photo Getty images plus

Bandomasis projektas suteikia galimybę suinteresuotiesiems subjektams didinti informuotumą apie visus svarbius puslaidininkių vertės grandinės sutrikimus ir padeda Komisijai surinkti informaciją, kurios reikia, kad būtų galima tiksliai įvertinti riziką ir per Europos puslaidininkių ekspertų grupę greitai reaguoti į bet kokią galimą krizinę situaciją.

Įspėjimo apie puslaidininkius sistema bus įtraukta į Europos lustų akto trečiąjį ramstį, kuriuo siekiama stiprinti Europos puslaidininkių srities parengtį ir stebėseną glaudžiai bendradarbiaujant su visais suinteresuotaisiais subjektais.

Komisija neseniai palankiai įvertino Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą politinį susitarimą dėl Europos lustų akto.

Teisės aktais bus sustiprintas Europos konkurencingumas, tiekimo saugumas ir puslaidininkių technologijų bei taikomųjų programų atsparumasViena iš pasiūlymo nuostatų – valstybių narių ir Komisijos koordinavimo mechanizmas, kuriuo siekiama stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir tarp jų, stebėti puslaidininkių tiekimą, numatyti stygių ir prireikus paskatinti krizės etapą.

Prie ES lustų akto pridėtoje rekomendacijoje įsteigta Europos puslaidininkių ekspertų grupė (ESEG), kuri veikia kaip valstybių narių koordinavimo platforma ir teikia konsultacijas bei pagalbą Komisijai įgyvendinant reglamentą. Įgyvendinus pasiūlymą, ESEG pakeis Europos puslaidininkių taryba, kurią sudarys valstybių narių atstovai ir kuriai pirmininkaus Komisija.

Puslaidininkių įspėjimo sistema

Europos lustų aktas