Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Leidinys

Jungiamoji linija: energetikos sektoriui skirti duomenų sprendimai

Didelio masto bandomasis projektas „InterConnect“ apima inovacijas skaitmeninėse ir energijos rinkose, integruojant prietaisus ir sistemas į išmaniuosius namus, pastatus ir tinklus.

InterConnect large scale pilot

Perėjimas prie švarios energijos ir anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susiduriame. Dvejopa žalioji ir skaitmeninė pertvarka reikalauja geriau veikiančios, pažangios, integruotos ir tarpusavyje sujungtos energetikos sistemos, kurioje sparčiai kintančioje rinkoje gali atsirasti naujų verslo modelių. Atsižvelgiant į tai, 2020 m. liepos mėn. komunikate „Neutralaus poveikio klimatui ekonomikos stimuliavimas“ pasiūlyta priimti visos sistemos energetikos skaitmeninimo veiksmų planą kaip vieną iš pagrindinių veiksmų siekiant paspartinti skaitmeninių sprendimų įgyvendinimą.

Energetikos skaitmeninimas lėmė palankias reguliavimo sąlygas ir technologines inovacijas, kurios atvėrė naujas rinkas paslaugoms. Todėl šis sektorius tampa labiau orientuotas į naudotoją ir labiau orientuotas į rinką. Kad energetikos sektorius veiktų geriau, pažangesnis, labiau integruotas ir švaresnis, ateitis turi būti sąveiki.

Skaitmeninės technologijos transformuoja energetikos sektorių, todėl operatoriai pradeda veiksmingiau valdyti savo sistemas. Tačiau yra daug sprendimų, iš kurių galima rinktis, ir ne visi gali būti derinami, kad gerai veiktų kartu. Tai apsunkina vartotojų gyvenimą ir trukdo sparčiai diegti pažangiąsias energetikos paslaugas. Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu „InterConnect“ kuriami sprendimai, kuriais siekiama spręsti šią problemą pasitelkiant ontologine semantine sąveikumo sistema grindžiamą sistemą.

Skaitmeninių technologijų, pvz., daiktų interneto, išmaniųjų prietaisų ir išmaniųjų namų bei pastatų, susietųjų kaupimo sprendimų ir elektromobilumo, naudojimas yra labai svarbus, kad vyktų tokia „atsinaujinančių išteklių revoliucija“, ir tai padės sudaryti sąlygas energetikos pertvarkai. Skaitmeninė pažanga šiose srityse suteiks galimybių Europos piliečiams, suteiks jiems daugiau pasirinkimo galimybių savo namuose ir lankstesnius energijos vartojimo pritaikymus žaliesiems šaltiniams, nes piko valandomis sumažės energijos suvartojimas ir suvartos mažiau saulės ar vėjo energijos.

„InterConnect“ veiklą pradėjo 2019 m. spalio mėn. ir jai skirta apie 30 mln. EUR, ją bendrai valdo Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CONNECT GD) ir Energetikos generalinis direktoratas (ENER GD). Šiuo didelio masto bandomuoju projektu siekiama efektyvaus energijos valdymo, taikant sąveikius techninius sprendimus, pagal kuriuos būtų galima integruoti paklausos lankstumą ir suteikti daug naudos galutiniams vartotojams savo namuose.

Konsorciumą sudaro 50 partnerių iš 11 skirtingų šalių suinteresuotųjų subjektų grupių, apimančių visą vertės grandinę, įskaitant mokslinių tyrimų institucijas, gamintojus, skirstomųjų tinklų operatorius, mažmenininkus, IRT tiekėjus ir energijos naudotojus, kurie bendradarbiauja kurdami ir demonstruodami pažangius skaitmeninių namų ir pastatų sujungimo ir konvergencijos su elektros energijos sektoriumi sprendimus.

Siekiant užtikrinti tikrą visos Europos poveikį, „InterConnect“ veikloje taip pat dalyvauja kelios su technologijomis ir energetika susijusios asociacijos: numatoma, kad septyni Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Portugalijoje esantys mokėjimo paslaugų teikėjai, kurių kiekvienas turi skirtingus galutinius naudotojus, užtikrins visapusišką atstovavimą ir mastą susijusių prietaisų ir paslaugų skaičiaus atžvilgiu. Sujungimui pavyko pademonstruoti skaitmeninės rinkos aplinką elektros sistemų atžvilgiu, užtikrinant didelį paklausos lankstumą, sumažinant veiklos sąnaudas, kurios ne tik naudingos energijos vartotojams, bet ir padeda ES siekti savo energijos vartojimo efektyvumo ir tvarumo tikslų ateinančiais metais.

Semantiškai sąveikūs sprendimai, pagrįsti ETSI SAREF ontologijų, kuriami 8 srityse: standartizacija, ontologija, skaitmeninės platformos, daiktų internetas, debesija, elektros tinklas, didieji duomenys ir kibernetinis saugumas. Iš viso buvo išanalizuotos 177 programų sąsajos (API) iš 69 paslaugų, kurias teikia 20 partnerių, siekiant praturtinti ontologiją pažangiaisiais pastatais ir pažangiojo tinklo energijos koncepcijomis iš 7 LSP Europoje, kad būtų užtikrintas šis semantinis sąveikumas. Taip sukurta 10 naujų ontologijos modulių, kurie buvo pateikti ETSI, kad jie būtų įtraukti į SAREF ontologijų rinkinį.

Sprendimai sudarys sąlygas nenutrūkstamai prijungti prietaisus ir paslaugas remiantis semantinėmis koncepcijomis, o ne tradiciniais API standartais. Tai paspartins namų, pastatų ir elektros tinklų skaitmeninimą, grindžiamą etalonine saugių sąveikių daiktų interneto išmaniųjų pastatų ir pažangiųjų energetikos sistemų architektūra. Pagal programą „InterConnect“ iki 2023 m. bus užtikrintas įrangos, sistemų sąveikumas ir naudotojų duomenų privatumas. Tai bus pasiekta įtraukiant tokias skaitmenines technologijas kaip dirbtinis intelektas, blokų grandinė, debesija ir didieji duomenys, grindžiami atviraisiais standartais.

Be to, įgyvendinant projektą sukurta sąveikių sprendimų, kuriais sujungiami išmanieji namai, pastatai ir tinklai, internetinė bendruomenė. Ši platforma skirta įvairiems suinteresuotiesiems subjektams visame pasaulyje, norintiems užmegzti ryšius, mokyti ir keistis idėjomis apie tokius sprendimus. Siekdama plėsti savo pagrindinių dalyvių bendruomenę, 2022 m. „InterConnect“ paskelbė 3 atvirus kvietimus teikti pasiūlymus, pagal kuriuos verslininkams suteikta galimybių atrinkti 42 novatoriškus pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdomus MVĮ projektus, įskaitant kvietimą teikti sąveikių įvaikinimo parodomųjų pavyzdžių projektus (pradedant 2023 m. pradžioje), pagal kuriuos kiekvienas paramos gavėjas gaus 50 000 EUR dotaciją ir 4 mėnesių trukmės paramos programą.

Energijos vartotojams tiek gyvenamuosiuose, tiek negyvenamuosiuose pastatuose, gamintojams, skirstomųjų tinklų operatoriams ir energijos mažmenininkams turėtų būti naudingiausia šiuo metu kuriama lanksti ir sąveiki ekosistema. Dėl projekto „InterConnect“ nustatyto darbo vartotojai galės rinktis ir keisti technologijų ir paslaugų teikėjus, kartu tausiai naudodami energiją.