Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plačiajuostis ryšys Slovėnijoje

Slovėnijos plačiajuosčio ryšio tikslai atitinka gigabitinės visuomenės tikslus.

  Slovėnijos vėliava

Plačiajuosčio ryšio plėtros Slovėnijoje santrauka

Gigabitinės infrastruktūros plėtros planas iki 2030 m. ir Slovėnijos naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklo plėtros planas iki 2020 m. atitinka gigabitinės visuomenės ir skaitmeninio dešimtmečio tikslus.

Nacionalinė plačiajuosčio ryšio strategija ir politika

Atsakingos institucijos

 • Slovėnijos skaitmeninės transformacijos ministerija (Minisstrstvoza digitalno preobrazbo)yra atsakinga už nacionalinės plačiajuosčio ryšio strategijos politinę sistemą ir veikia kaip Plačiajuosčio ryšio kompetencijos biuras (BCO).
 • Ryšių tinklų ir paslaugųagentūra (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) veikia kaip nacionalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija, skatinanti ir stebinti konkurenciją, skaidrumą ir tolesnę ryšių tinklų bei rinkų plėtrą.
 • IRT technologijų tinklo institutas (Zavod Tehnološka mreža ICT) plėtoja ir stiprina mechanizmus, praktinę patirtį ir priemones, leidžiančias teikti veiksmingas paslaugas, susijusias su technologijų perdavimu, inovacijomis, intelektinės nuosavybės valdymu ir apsauga.

Pagrindiniai plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai

Slovėnijos Respublikos Vyriausybė priėmė Informacinės visuomenės plėtros strategiją iki 2020 m. – Skaitmeninės Slovėnijos 2020 m. (2016 m. kovo mėn.). Šioje pagrindų strategijoje nustatomi pagrindiniai Slovėnijos strateginiai vystymosi tikslai šioje srityje, o naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklo plėtros planas iki 2020 m. ir kibernetinio saugumo strategija sujungiami į bendrą strateginę programą. Slovėnijos naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklo plėtros planas iki 2020 m. buvo atnaujintas 2018 m. Pagal atnaujintą planą Slovėnijos tikslai atitinka gigabitinės visuomenės tikslus.

Slovėnijos vystymosi strategiją iki 2030 m. sudaro penki pagrindiniai ramsčiai: I) įtraukios, sveikos, saugios ir atsakingos visuomenės, ii) mokymosi visą gyvenimą ir per gyvenimą, iii) labai produktyvios ekonomikos, kuriančios pridėtinę vertę visiems, iv) gerai išsaugotos gamtinės aplinkos, v) aukšto lygio bendradarbiavimo, kompetencijos ir valdymo veiksmingumo.

Ekonomikos skaitmeninės transformacijos strategija (2022 m. sausio mėn.) yra ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano priemonių, susijusių su įmonių skaitmeninės transformacijos komponentu, dalis. Ji apima tris pagrindines arba prioritetines sritis: I) pažangias skaitmenines technologijas, kurios sudaro sąlygas skaitmeninei ekonomikos transformacijai, ii) veiksmingą konkurencingos ekonomikos ekosistemą ir iii) atvirą ir tvarią visuomenę, kuri yra skaitmeninės ekonomikos augimo pagrindas.

Gigabitinės infrastruktūros plėtros plano strateginiai tikslai iki 2030 m. atitinka gigabitinės visuomenės ir skaitmeninio dešimtmečio tikslus:

 • gigabitinis junglumas visiems pagrindiniams socialinio ir ekonominio vystymosi veiksniams, pavyzdžiui, mokykloms, kultūros įstaigoms, transporto mazgams ir pagrindiniams viešųjų paslaugų teikėjams bei skaitmenims imlioms įmonėms, iki 2025 m. pabaigos,
 • iki 2025 m. pabaigos nepertraukiamai aprėpti 5G tinklus visose miesto teritorijose ir visuose pagrindiniuose sausumos transporto maršrutuose,
 • Iki 2025 m. pabaigos visiems kaimo ir miesto namų ūkiams būtų suteikta bent 100 Mbps spartos interneto prieiga, kuri gali būti atnaujinta iki gigabitinės spartos,
 • gigabitinis ryšys visiems namų ūkiams, įmonėms ir kitiems socialinės ir ekonominės plėtros skatintojams kaimo ir miesto vietovėse iki 2030 m. pabaigos,
 • iki 2030 m. pabaigos aprėpti visas apgyvendintas vietoves16 su 5G tinklu.

Pagrindinės plačiajuosčio ryšio plėtros priemonės

 • Reguliavimo priemonės: Įgyvendinamos teisėkūros ir reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama skatinti ir užtikrinti konkurenciją ir laiku pasiekti norimus tikslus, susijusius su Slovėnijos plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra. Jomis siekiama pagerinti reglamentavimo nuspėjamumą ir pašalinti kliūtis investicijoms, kad Slovėnija taptų patrauklesnė investuotojams. Galima viešai susipažinti su operatyviniais duomenimis.
 • Valstybės pagalba ir kitos priemonės: Slovėnija sutelkė finansinius išteklius iš struktūrinių fondų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui ir remia plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą įgyvendindama sąnaudų mažinimo metodus, kuriais gali pasinaudoti visi operatoriai. Tai apima išsamią kartografavimo ir aprėpties analizę, atviruosius konkursus ir reguliavimo priemones, kuriomis užtikrinami atviros prieigos tinklai ir esamos infrastruktūros naudojimas.
 • Plačiajuosčio ryšio kartografavimas: Infrastruktūros kartografavimo priemonę PROSTOR sukūrė Apžiūros ir kartografavimo tarnyba (Geodetska uprava Republike Slovenije) prie Aplinkos ir teritorijų planavimo ministerijos. Kartografavimo sistemoje pateikiami duomenys apie ortakius, kabelius, mazgus, bazines stotis ir t. t. Sistema renka duomenis apie elektroninių ryšių operatorių įrenginius, daugiausia apie naudojamų tinklų vietą ir tipą. Piliečiai gali patikrinti, ar operatoriai gali naudotis plačiajuosčiu ryšiu.

Nacionalinės ir regioninės plačiajuosčio ryšio finansinės priemonės

 • Valstybės pagalba (speciali veikla – ERPF ir EŽŪFKP): Pagal naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklo plėtros planą iki 2020 m. bendros numatomos plačiajuosčio ryšio plėtojimo išlaidos pagal tikslus yra 365 mln. EUR (viešosios ir privačios lėšos). 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimo planuose numatyta iš viso skirti 72,5 mln. EUR ES išteklių plačiajuosčiam ryšiui diegti.
 • Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatoma investuoti į junglumą (30 mln. EUR), kad būtų panaikinta skaitmeninė atskirtis. Plane numatyta parengti junglumo priemonių rinkinio veiksmų planą, kuriuo siekiama skatinti 5G ir plačiajuosčio ryšio diegimą, įvedant geriausią praktiką.

Duomenys apie plačiajuosčio ryšio plėtrą ir technologijas Slovėnijoje

Naujausi duomenys apie plačiajuosčio ryšio aprėptį, prenumeratą ir skverbtį, įvairių plačiajuosčio ryšio technologijų aprėptį ir sąnaudas pateikiami rezultatų suvestinėse ir šalių ataskaitose pagal Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI).

Spektro priskyrimas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui

Išsamesnės informacijos apie suderintą spektro skyrimą rasite Europos 5G observatorijoje.

Nacionaliniai ir ES leidiniai ir spaudos dokumentai

Anglų kalba

Slovėnų

Kontaktinė informacija

BCO Slovėnija (nacionalinė plačiajuosčio ryšio kompetencijos tarnyba): Skaitmeninės transformacijos ministerija (Ministrstvo za digitalno preobrazbo)

Adresas: Davčna ulica 1, 1000 Liubliana, Slovėnija Kontaktai el. paštu Svetainė

Slovėnijos Respublikos ryšių tinklų ir paslaugų agentūra (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Adresas: Stegne 7, 1000 Liubliana, Slovėnija Kontaktai elektroniniu paštu Telefonas: + 386 1 583 6300 Interneto svetainė

IRT technologijų tinklo institutas (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Adresas: Dunajska cesta 159, 1000 Liubliana, Slovėnija Kontaktai elektroniniu paštu Telefonas: + 386 59 366 660 Svetainė

Naujausios naujienos

Kaimo vietovių priemonių rinkinys: ES finansavimo ir paramos galimybių skaitmeninėms infrastruktūroms kaimo vietovėse paieška

Kaimo priemonių rinkinys padeda nustatyti ES finansavimą ir juo pasinaudoti, taip pat remti iniciatyvas, kuriomis skatinama skaitmeninės infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse. Pritaikykite paiešką, kad rastumėte tinkamas finansines priemones, dotacijas ar techninę pagalbą.

PRESS RELEASE |
Komisija pristato naujas ateities skaitmeninės infrastruktūros iniciatyvas

Komisija pristatė galimų veiksmų, kuriais būtų skatinamos skaitmeninės infrastruktūros inovacijos, saugumas ir atsparumas, rinkinį. Būsimas Europos ekonomikos konkurencingumas priklauso nuo šių pažangių skaitmeninių tinklų infrastruktūros ir paslaugų, nes spartus, saugus ir platus junglumas yra labai svarbus diegiant technologijas, kurios padės mums patekti į rytojaus pasaulį: nuotolinė medicina, automatizuotas vairavimas, pastatų prognozinė priežiūra arba tikslusis ūkininkavimas.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Plačiajuostis ryšys ES šalyse

Rasti naujausią informaciją apie plačiajuosčio ryšio plėtrą kiekvienoje šalyje, taip pat nacionalines strategijas ir politiką plačiajuosčio ryšio plėtrai.

Taip pat žr.

Plačiajuostis ryšys Švedijoje

2016 m. priimtame Švedijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane pateikta visiškai prijungtos Švedijos vizija ir nustatyti tikslai, susiję tiek su judriojo ryšio aprėptimi, tiek su sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu namų ūkiams ir įmonėms.

Plačiajuostis ryšys Ispanijoje

Skaitmeninis junglumas ir 5G diegimas yra vienas iš dešimties Ispanijos skaitmeninės 2025 darbotvarkės strateginių prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Rumunijoje

Rumunijos plačiajuosčio ryšio plane daugiausia dėmesio skiriama nacionalinio plačiajuosčio ryšio tinklo kūrimui, nes tai pirmas žingsnis siekiant ES junglumo tikslų.

Plačiajuostis ryšys Portugalijoje

Darbotvarkės „Portugalija Digital“ tikslas – sukurti skaitmeninę infrastruktūrą, kuri leistų piliečiams pasinaudoti naujomis technologijų teikiamomis galimybėmis.

Plačiajuostis ryšys Nyderlanduose

Visi Nyderlandų namų ūkiai turėtų turėti galimybę naudotis bent 100 Mbps plačiajuosčio ryšio tinklais, o didžioji dauguma iki 2023 m. turėtų pasinaudoti 1 Gbps sparta.

Plačiajuostis ryšys Maltoje

Maltos plačiajuosčio ryšio politika yra neutrali technologijų požiūriu ir skatina konkurencingą rinkos aplinką.

Plačiajuostis ryšys Liuksemburge

Ryšių infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti gigabitinę prieigą prie plačiajuosčio ryšio visoje šalyje, kūrimas yra vienas iš Liuksemburgo vyriausybės programos prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Latvijoje

Latvija remia gigabitinės visuomenės tikslus ir siekia 100 Mbps spartos, atnaujinamos iki gigabitinės, miesto ir kaimo vietovėse, taip pat 5G aprėptis visose didelėse miesto vietovėse.

Plačiajuostis ryšys Italijoje

Italijos strategija dėl ultraplačiajuosčio ryšio gigabitinės visuomenės link siekiama iki 2026 m. užtikrinti gigabitinį ryšį su visais.

Plačiajuostis ryšys Airijoje

Airijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane numatyta, kad iki 2026 m. visose Airijos patalpose bus galima naudotis sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu.

Plačiajuostis ryšys Vengrijoje

2021–2030 m. Vengrijos nacionalinės skaitmeninimo strategijos projektu siekiama, kad iki 2030 m. 95 proc. namų ūkių naudotųsi gigabitiniais tinklais.

Plačiajuostis ryšys Graikijoje

Graikijos skaitmeninės transformacijos Biblijoje 2020–2025 m. pabrėžiama, kad junglumas yra viena iš penkių strateginių krypčių, ir pripažįstami 2025 m. gigabitinės visuomenės tikslai.

Plačiajuostis ryšys Vokietijoje

Vokietijos federalinės vyriausybės 2021 m. koalicijos susitarime, skaitmeninėje strategijoje ir 2022 m. gigabitinėje strategijoje pirmenybė teikiama FTTH ir 5G tinklų tiekimui visoje šalyje.

Plačiajuostis ryšys Prancūzijoje

Nacionalinėje plačiajuosčio ryšio programoje „France Trčs Haut Débit“ nustatytas tikslas, kad iki 2022 m. visiems namų ūkiams būtų užtikrinta sparti plačiajuosčio ryšio prieiga, o iki 2025 m. – šviesolaidinė prieiga.

Plačiajuostis ryšys Suomijoje

Suomijos valdžios institucijos teikia pirmenybę konkurencijai grindžiamo šviesolaidžio tinklo diegimui, kuriam skiriamos viešosios lėšos nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms ir vietos savivaldybėms, kaip diegti plačiajuosčio ryšio tinklus.

Plačiajuostis ryšys Estijoje

Estijoje įdiegta bazinio plačiajuosčio ryšio aprėptis visoje šalyje. Estijos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyti plataus užmojo 2030 m. tikslai.

Plačiajuostis ryšys Danijoje

Įvairiomis politinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama visoje šalyje užtikrinti fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptį, remiami Danijos plačiajuosčio ryšio tikslai. Vyriausybė siekia, kad Danija taptų skaitmenine lydere, sukurdama pagrindą Danijos įmonėms naudotis...

Plačiajuostis ryšys Čekijoje

2021 m. kovo mėn. patvirtintame Nacionaliniame labai didelio pajėgumo tinklų plėtros plane apibrėžiamas Čekijos strateginis požiūris į VHCN statybą.

Plačiajuostis ryšys Kipre

Kipro plačiajuosčio ryšio plane nustatyti 2021–2025 m. strateginiai tikslai ir numatytos teisėkūros ir reguliavimo priemonės, taip pat praktinė parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai.

Plačiajuostis ryšys Kroatijoje

Kroatijos nacionaliniu plačiajuosčio ryšio plėtros planu 2021–2027 m. atsižvelgiama į Europos gigabitinės visuomenės tikslus 2025 m. ir iš dalies į 2030 m. skaitmeninius tikslus.

Plačiajuostis ryšys Bulgarijoje

2020 m. rugpjūčio mėn. atnaujintas ir priimtas Nacionalinis naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros planas „Sujungta Bulgarija“ ir Elektroninių ryšių politika.

Plačiajuostis ryšys Belgijoje

Belgijos plačiajuosčio ryšio strategija įtraukta į platesnę politikos strategiją „Digital Belgium“. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano tikslas – panaikinti likusias baltas vietoves, kuriose didelės spartos paslaugos neteikiamos. Mažindama išlaidas ir...

Plačiajuostis ryšys Austrijoje

Austrijos plačiajuosčio ryšio strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gigabitinių jungčių (fiksuotojo ir judriojo ryšio) tiekimui visoje šalyje iki 2030 m.