Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES autorių teisių teisės aktai

ES autorių teisių įstatymą sudaro 13 direktyvų ir 2 reglamentai, kuriais suderinamos pagrindinės autorių, atlikėjų, prodiuserių ir transliuotojų teisės.

  Skaitmeninis autorių teisių simbolis, apsuptas kitų piktogramų, įskaitant teisingumo svarstykles, idelę, privatumo skydą ir rozetę

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Nustatant suderintus standartus, ES autorių teisių teisės aktai mažina nacionalinius neatitikimus ir užtikrina reikiamą apsaugą, kad būtų skatinamas kūrybiškumas ir investicijos į kūrybiškumą. Darniaisiais standartais skatinama kultūrų įvairovė ir užtikrinama geresnė prieiga vartotojams ir įmonėms prie skaitmeninio turinio ir paslaugų visoje Europoje. 

ES acquis

ES autorių teisių ir gretutinių teisių reglamentavimo sistemą (toliau –acquis) sudaro:

 • Direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (Informacinės visuomenės direktyva), 2001 m. gegužės 22 d.
 • 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyva dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (Nuomos ir panaudos direktyva)
 • Direktyva dėl perpardavimo teisės originalaus meno kūrinio autoriaus naudai (Perpardavimo teisių direktyva), 2001 m. rugsėjo 27 d.
 • 1993 m. rugsėjo 27 d. Direktyva dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo (toliau –Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyva)
 • Direktyva dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (toliau –Programinės įrangos direktyva), 2009 m. balandžio 23 d.
 • Direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (INTGD), 2004 m. balandžio 29 d.
 • Direktyva dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (Duomenų bazių direktyva), 1996 m. kovo 11 d.
 • Direktyva dėl autorių teisių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų, kuria iš dalies keičiama ankstesnė 2006 m. direktyva (toliau –Terminų direktyva), 2011 m. rugsėjo 27 d.
 • Direktyva dėl tam tikro leidžiamo nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (Nenustatytų autorių teisių kūrinių direktyva), 2012 m. spalio 25 d.
 • Direktyva dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (CRM direktyva), 2014 m. vasario 26 d.
 • Direktyva dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamo tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų naudojimo (Direktyva dėl Marakešo sutarties įgyvendinimo ES), 2017 m. rugsėjo 13 d.
 • Reglamentas dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių teisių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (Reglamentas, kuriuo ES įgyvendinama Marakešo sutartis), 2017 m. rugsėjo 13 d.
 • Reglamentas dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje (toliau –perkeliamumo reglamentas), 2017 m. birželio 14 d.
 • Direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (BSR direktyva), 2019 m. balandžio 17 d.
 • Direktyva dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikomomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetinėms transliacijoms ir televizijos bei radijo programų retransliavimui (toliau – „Palydovinis ir kabelinis II“), 2019 m. balandžio 17 d.

Trimis papildomais instrumentais (Direktyva 87/54/EB, Tarybos sprendimu 94/824/EB ir Tarybos sprendimu96/644/EB) suderinta puslaidininkių įtaisų topografijų teisinė apsauga. Be to, Elektroninės prekybos direktyvoje ir Sąlyginės prieigos direktyvoje taip pat yra nuostatų, susijusių su naudojimusi autorių teisėmis ir jų vykdymo užtikrinimu.

Bendras ES derinimo tikslas – užtikrinti, kad autorių teisių saugomos prekės (pvz., knygos, muzika, filmai, programinė įranga ir t. t.) ir paslaugos (pvz., paslaugos, kuriomis suteikiama prieiga prie šių prekių) galėtų laisvai judėti vidaus rinkoje.

Tarptautinė sistema

Daugelis ES direktyvų atspindi valstybių narių įsipareigojimus pagal Berno konvenciją ir Romos konvenciją, taip pat ES ir jos valstybių narių įsipareigojimus pagal Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS susitarimą ir dvi 1996 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) interneto sutartis ( PINO autorių teisių sutartį ir PINO atlikimų ir fonogramų sutartį).

Pastaraisiais metais ES pasirašė dar dvi PINO sutartis: Pekino sutartis dėl audiovizualinių kūrinių apsaugos ir Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims.

Be to, laisvosios prekybos susitarimai, kuriuos ES sudarė su daugeliu trečiųjų šalių, atspindi daugelį ES teisės nuostatų.

ES sistemos įgyvendinimas

Komisija stebi, ar ES autorių teisių teisės aktai įgyvendinami laiku ir teisingai, o pastaraisiais metais Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) parengė materialinę teismų praktiką, aiškinančią direktyvų nuostatas.

Tai labai prisidėjo prie nuoseklaus autorių teisių taisyklių taikymo visoje ES.

Naujausios naujienos

REPORT / STUDY |
Nenustatytų autorių teisių kūrinių direktyvos taikymo ataskaita

Nenustatytų autorių teisių kūrinių direktyvos tikslas – skatinti ES viduje skaitmeninti nenustatytų autorių teisių kūrinius (t. y. kūrinius, pavyzdžiui, knygas, žurnalus, filmus, kurių teisių turėtojas nežinomas arba jų negalima rasti), kurie yra viešai prieinamų bibliotekų, švietimo įstaigų, muziejų kolekcijose, taip pat archyvų, filmų ir garso paveldo institucijų kolekcijose ir viešųjų transliuojančiųjų organizacijų archyvuose, ir užtikrinti jų teisėtą internetinę prieigą.

PRESS RELEASE |
Autorių teisės: Komisija ragina Čekiją visiškai perkelti ES autorių teisių taisykles į nacionalinę teisę

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Čekijai dvi pagrįstas nuomones dėl to, kad ji nepranešė Komisijai apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pagal dvi direktyvas: pirma, dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, taikomų tam tikroms transliacijoms internetu (Direktyva (ES) 2019/789), ir, antra, dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (Direktyva (ES) 2019/790).

PRESS RELEASE |
Autorių teisės: Komisija ragina valstybes nares visiškai perkelti į nacionalinę teisę ES autorių teisių taisykles

Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Bulgarijai, Kiprui, Graikijai, Airijai, Latvijai, Lenkijai, Portugalijai, Slovėnijai, Slovakijai ir Suomijai dėl to, kad jos nepranešė Komisijai apie autorių teisių ir gretutinių teisių perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, taikomas tam tikroms transliacijoms internetu (ES direktyva 2019/789).

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Autorinės teisės

Europos Komisija pritaiko ES autorių teisių taisykles prie naujo vartotojų elgesio Europoje, kuri vertina jos kultūrų įvairovę.

Taip pat žr.

Marakešo sutarties įgyvendinimas ES teisėje

Marakešo sutartimi žmonėms, turintiems spausdinto teksto skaitymo negalią, suteikiama galimybė susipažinti su daugiau knygų ir kitos spausdintinės medžiagos jiems prieinamais formatais.

Duomenų bazių apsauga

Duomenų bazės Europos Sąjungoje saugomos pagal ES teisę. Direktyva dėl duomenų bazių teisinės apsaugos buvo priimta 1996 m. ir įvertinta 2018 m.