Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Keitimasis elektroniniais sveikatos įrašais visoje ES

Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl Europos keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formato, kad būtų užtikrintas tarpvalstybinis sveikatos duomenų srautas.

    Sveikatos duomenų tvarkymo animacinių filmų atvaizdavimas

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Rekomendacija dėl keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formato siekiama palengvinti tarpvalstybinį elektroninių sveikatos įrašų sąveikumą ES. Tai daroma remiant ES šalių pastangas užtikrinti, kad piliečiai galėtų saugiai susipažinti su savo sveikatos duomenimis ir jais keistis, kad ir kur jie būtų ES.

Keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formatas padės piliečiams greitai gauti sveikatos duomenis ir jais dalytis su sveikatos priežiūros specialistais. Pavyzdžiui, konsultuojantis su specialistu arba gaunant neatidėliotiną gydymą kitoje ES šalyje.

Saugi prieiga prie sveikatos duomenų

Vienas iš Komunikato dėl sąlygų skaitmeninei sveikatos ir slaugos transformacijai sąlygų sudarymo prioritetų – suteikti piliečiams galimybę saugiai susipažinti su savo sveikatos duomenimis ir jais dalytis tarpvalstybiniu mastu.

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) pabrėžiama, kad piliečiai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ir nustatoma asmens duomenų apsaugos teisinė sistema. Jame nustatytos tiesiogiai taikytinos fizinių asmenų asmens duomenų, įskaitant sveikatos duomenis, tvarkymo taisyklės. Taisyklės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos naudotis saugiomis ir aukštos kokybės tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, įtrauktos į BDAR dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas.

Prieigos prie elektroninių sveikatos įrašų privalumai

Viešose konsultacijose dėl skaitmeninės sveikatos respondentai pripažino, kad EHR skirtumai yra viena iš pagrindinių kliūčių keistis sveikatos duomenimis ir skatinti skaitmeninę sveikatos priežiūrą ir priežiūrą Europoje. Šiuo metu dauguma piliečių negali lengvai gauti savo sveikatos duomenų elektroniniu būdu tarpvalstybiniu mastu.

Geresnė prieiga prie sveikatos duomenų tarpvalstybiniu mastu pagerins piliečiams teikiamos priežiūros kokybę ir tęstinumą. Dėl to sumažės sveikatos priežiūros išlaidos. Pavyzdžiui, panaikinant nereikalingą medicininių tyrimų ir procedūrų dubliavimą.

Rekomendacija

Rekomendacijoje nustatoma tolesnio Europos EHR mainų formato, kuris leis piliečiams saugiai susipažinti su savo sveikatos duomenimis ir jais keistis visoje ES, tolesnio plėtojimo sistema. Jame apibrėžiami principai, kuriais turėtų būti grindžiami šie mainai, ir tolesnio plėtojimo, stebėsenos ir peržiūros procesas. Jame taip pat nustatomos tarpvalstybinio keitimosi duomenimis bendros techninės specifikacijos.

Rekomendacijoje pabrėžiama, kad perėjimas prie sąveikių EHR ES turėtų būti derinamas su duomenų apsaugos ir saugumo užtikrinimu pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir visapusiškai laikantis kibernetinio saugumo sistemos.

Numatytas bendras koordinavimo procesas, kuriame dalyvautų ES šalys ir Komisija, kad būtų remiamas tolesnis Europos žmogaus teisių mainų formato plėtojimas. Į šį procesą taip pat bus įtraukti visi susiję suinteresuotieji subjektai, įskaitant sveikatos priežiūros profesines organizacijas, nacionalinius kompetencijos centrus, pramonės subjektus ir pacientų grupes, taip pat kitas ES ir nacionalines valdžios institucijas.

Fonas

Ši rekomendacija grindžiama keliomis Komisijos ir ES šalių pateiktomis iniciatyvomis ir projektais, kuriais siekiama palengvinti tarpvalstybinį keitimąsi sveikatos duomenimis ES.

Su keitimosi sveikatos duomenimis techninėmis specifikacijomis susijęs darbas atliktas pagal e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą (eHDSI), kurią Komisija ir ES šalys įgyvendina pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programą.

EHDSI jungia nacionalinius e. sveikatos kontaktinius centrus, kad jie galėtų keistis dviem sveikatos duomenų rinkiniais: pacientų santraukos ir e. receptai. Pirmieji Estijos ir Suomijos mainai įvyko 2019 m. sausio mėn.. Tikimasi, kad dvidešimt dvi ES šalys iki 2021 m. keisis tokia informacija apie sveikatą. Ši rekomendacija grindžiama eHDSI tolesniu plėtojimu ir prisideda prie jos plėtojimo, nes sudaromos palankesnės sąlygos ES masto sąveikumui ir keitimuisi išsamiais elektroniniais sveikatos įrašais.

Svarbus pagrindas EHR sąveikumui buvo atliktas įgyvendinant projektą „Pažangiosios atviros paslaugos Europos pacientams “ (epSOS) – Komisijos finansuojamą didelio masto bandomąjį projektą. epSOS išbandė tarpvalstybinį pacientų santraukų ir e. receptų dalijimąsi ir padedamas projekto EXPAND sudarė sąlygas diegti eHDSI.

Keletas kitų Komisijos remiamų projektų, pavyzdžiui, antilope ir HITCH, taip pat prisidėjo prie patobulintos e. sveikatos Europos sąveikumo sistemos kūrimo.

Sveikatos informacija apie konkrečius atvejus šiuo metu gali būti keičiamasi tarpvalstybiniu mastu per vieną iš 24 teminių Europos referencijos centrų tinklų (ERCT). Šie tinklai suteikia galimybę virtualioms gydytojų grupėms diagnozuoti ir gydyti pacientus, sergančius retomis, sudėtingomis ir mažai paplitusiomis ligomis.

ERCT veikloje dalyvauja apie 900 labai specializuotų sveikatos priežiūros padalinių, esančių maždaug 300 ligoninių iš 25 valstybių narių (įskaitant Norvegiją). Asmenys neturi tiesioginės prieigos prie šių tinklų. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai nukreipia pacientus į atitinkamą tinklą, gavę jų sutikimą ir laikydamiesi nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų taisyklių.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Komisija skelbia kvietimus investuoti daugiau kaip 176 mln. EUR į skaitmeninius pajėgumus ir technologijas

Europos Komisija paskelbė naują kvietimų teikti pasiūlymus rinkinį pagal Skaitmeninės Europos programos 2023–2024 m. darbo programas, kuriomis siekiama stiprinti skaitmeninius pajėgumus visoje ES. Šiuose kvietimuose gali dalyvauti ES valstybių narių, ELPA/EEE šalių ir asocijuotųjų šalių įmonės, viešojo administravimo institucijos ir kiti subjektai. Šiam kvietimų teikti paraiškas rinkiniui skirtas biudžetas viršija 176 mln. EUR.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

e. sveikata

Europos Komisija siekia suteikti piliečiams galimybę naudotis saugiomis ir aukščiausios kokybės skaitmeninėmis sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugomis.

Taip pat žr.

Europos virtualiųjų dvynių iniciatyva

Europos virtualiųjų dvynių iniciatyva yra ES sistema, padedanti kurti ir priimti naujos kartos virtualius žmonių dvynių sprendimus sveikatos priežiūros ir priežiūros srityje.

Europos vėžio vizualizavimo iniciatyva

Įgyvendinant Europos vėžio vizualizavimo iniciatyvą bus atverta vaizdavimo ir dirbtinio intelekto galia vėžio pacientų, gydytojų ir mokslininkų labui.

Sveikatos duomenų tvarkymas

Europos Komisija priėmė komunikatą ir tarnybų darbinį dokumentą „Sveikatos ir slaugos skaitmeninė transformacija siekiant paskatinti Europos Sąjungos veiksmus“.

e. sveikatos ekspertai

Europos Komisija įsteigė dvi e. sveikatos srities ekspertų grupes: e. sveikatos suinteresuotųjų subjektų grupė ir laikina e. sveikatos darbo grupė.