Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Žemės ūkio ateitis yra čia

Ūkininkavimo ateitis priklauso nuo mokslinių tyrimų, inovacijų ir gebėjimų stiprinimo žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, kuris finansuojamas pagal daugiafinansines programos iniciatyvas.

    Vaizdas, vaizduojantis žemės ūkio skaitmeninę transformaciją.

Getty Images

Ūkininkavimo ateitį formuoja vykdomi moksliniai tyrimai, inovacijos ir gebėjimų stiprinimas žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, kurį remia įvairios daugiafinansinės programos iniciatyvos. Šiomis iniciatyvomis teikiamas itin svarbus finansavimas pažangiausioms technologijoms, pavyzdžiui, dirbtiniam intelektui, daiktų internetui, robotikai ir skaitmeninėms platformoms, kurios keičia žemės ūkį ir padeda kurti tvaresnę ir veiksmingesnę maisto sistemą, kurti ir įgyvendinti. Toliau investuodami ir bendradarbiaudami galime sukurti šviesesnę ateitį ūkininkams, vartotojams ir planetai.

Diagrama, kurioje pateikiama žemės ūkio skaitmeninimo prognozė pagal kitą daugiametę finansinę programą.

Programa „Europos horizontas“

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrojoje programoje „Europoshorizontas“daug dėmesio skiriama tvarių ir įtraukių maisto sistemų kūrimui vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijas žemės ūkio maisto produktų sektoriuje. Iš tiesų pagal II ramstį (6 grupė)daug lėšų skirta projektams, susijusiems su maistu, bioekonomika, gamtos ištekliais, žemės ūkiu, žuvininkyste, akvakultūra ir aplinka, įskaitant skaitmeninių sprendimų naudojimą žemės ūkio sektoriuje, remti.

Konkrečiau, 2021–2022 m. darbo programoje „Maistas , bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinkapagal dalijimosi duomenimis ir didžiųjų duomenų poveikio temas ir (tikralaikių) jutiklių duomenų didinimą, skirtą gamybos ir agrarinės aplinkosaugos sąlygų stebėsenai ES mastu, akcentuojami šie projektai:

MastelisAgData

ScalaleAgData“ tikslas – prisidėti prie bendrų Europos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo ir tvarumo rezultatų, taip pat prie aukštojo mokslo kandidatės partnerystės „Žemės ūkis duomenų“ ir Dirvožemio misijos darbo.

ScaleAgData Faktai
Laiko juosta: 01.11.2023–31.12.2026
Iš viso išlaidų: 7 496 557,75 EUR
Informacija: Svetainė, Naudoti atvejus, Informacijos suvestinė

CrackSense

CrackSense“ siekia spręsti vaisių krekingo citrusinių vaisių, granatų, valgomųjų vynuogių ir saldžiųjų vyšnių problemą kuriant ir didinant jutiklių technologijas, kurios suteiks realaus laiko jutiklių duomenis per bandomąją veiklą. Surinkti jutiklių duomenys bus padidinti į visos ES duomenų rinkinius, kurie apims Žemės stebėjimo duomenis (teikiamus pagal programą „Copernicus“, pvz., „Sentinel“) ir kitus aplinkos sąlygas atspindinčius duomenų rinkinius. Šie duomenys bus naudojami siekiant stebėti tiriamų pasėlių žemės ūkio produkciją ir sudaryti sąlygas ūkininkams ir augintojams veiksmingai valdyti savo išteklius ir užtikrinti jų veiksmų tvarumą. Gerindama šių kultūrų žemės ūkio gamybą, „CrackSense“ taip pat padės sukurti modelį kitoms žemės ūkio kultūroms.

CrackSense faktai
Laiko juosta: 01.11.2023–31.12.2026
Iš viso išlaidų: 7 499 293,75 EUR
Informacija: Interneto svetainė, informacijos suvestinė

AgriDataValue

AgriDataValue“ siekia tapti „žaidimų keitikliu“ pažangiojo ūkininkavimo ir agrarinės aplinkosaugos stebėsenos srityje ir stiprinti pažangiojo ūkininkavimo pajėgumus, konkurencingumą ir sąžiningas pajamas, įdiegiant novatorišką, pažangią ir daugiatechnologinę, visiškai paskirstytą platformų platformą.

AgriDataValue Faktai
Laiko juosta: 01.11.2023–31.01.2029
Iš viso išlaidų: 7 145 500,38 EUR
Informacija: Interneto svetainė, informacijos suvestinė 

DIEVIŠKAS

Dieviškasis tikslas – parodyti dalijimosi žemės ūkio duomenimis ekonominę naudą ir pridėtinę vertę. Šiuo tikslu ji sukurs žemės ūkio duomenų ekosistemą, kuri apjungs duomenis, kuriais jau dalijamasi, taip pat naudodama pramonės vadovaujamus bandomuosius projektus, parengtus dalijimosi duomenimis planuose. Rezultatai padėtų politikos formuotojams, technologijų teikėjams, ūkių atstovams ir kitiems žemės ūkio duomenų suinteresuotiesiems subjektams.

Be to, 4 klasteris, skaitmeninė, pramonė ir kosmosasper naudojimo atvejus žemės ūkyjeišbandys ir patvirtins novatoriškas technologijas, tokias kaip daiktų internetas, debesis ir krašto kompiuterija, dirbtinis intelektas, robotika ir blokų grandinė. Taikant pažangias technologijas, tokias kaip dronai, išmanusis daiktų internetas, dirbtinis intelektas ir realaus laiko jutiklių duomenų didinimas, taip pat 5G ir krašto sprendimai nuotoliniam ūkininkavimui, galima nauda žemės ūkio maisto produktų sektoriui yra didžiulė.

Be to, bus atlikta abipusės naudos analizė ir galimas rinkos tyrimas, siekiant užtikrinti, kad būtų parengtas šių technologijų diegimo šiame sektoriuje planas.

Dieviški faktai
Laiko juosta: 01.10.2022–30.09.2025
Iš viso išlaidų: 3 954 797,50 EUR
Informacija: Interneto svetainė, informacijos suvestinė

SKAITMENINIS

Skaitmeninės Europos programos (DIGITAL) programoje siūlomas visapusiškas požiūris į inovacijų ir skaitmeninės transformacijos žemės ūkio sektoriuje skatinimą. Ji apima įvairias iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti sektoriaus ekonominį ir aplinkosauginį veiksmingumą, optimizuoti gamtos išteklių naudojimą ir prisidėti prie žaliojo kurso ir bendros žemės ūkio politikos tikslų įgyvendinimo.

Vienas iš pagrindinių programos aspektų yra bendros Europos žemės ūkio duomenų erdvės sukūrimas, kuri sudarys sąlygas saugiai ir atsakingai keistis duomenimis, juos apdoroti ir analizuoti, siekiant optimizuoti gamtos išteklių naudojimą ir skatinti duomenimis grindžiamas inovacijas žemės ūkio sektoriuje. Konsorciumą sudaro 10 šalių mokslinių tyrimų institutų, žemės ūkio duomenų tarpininkų ir pramonės asociacijų ekspertų grupė, kuri dirbs su suinteresuotosiomis šalimis, kad nustatytų dabartinę dalijimosi duomenimis aplinką, analizuotų valdymą ir verslo modelius ir nustatytų ES žemės ūkio duomenų erdvės įgyvendinimo techninę etaloninę struktūrą.

 AgriDataSpace Faktai
Laiko juosta: 01.10.2022–31.03.2024
Informacija: Interneto svetainė 

Diagrama, kurioje pavaizduoti įvairūs subjektai, kuriems naudinga sukurti bendrą Europos žemės ūkio duomenų erdvę.Kita svarbi iniciatyva yra pasaulinio lygio, didelio masto etaloninių bandymų ir eksperimentinių įrenginių, skirtų dirbtiniam intelektui žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, kūrimas. Taip bus teikiamos paslaugos, kurios padės įvertinti ir patvirtinti trečiųjų šalių dirbtinio intelekto ir robotikos sprendimus realiomis sąlygomis, siekiant kuo labiau padidinti žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimo poveikį.

AgrifoodTEF faktai
Informacija: Interneto svetainė

Grafinis vaizdas, kuriame parodomi įvairūs žemės ūkio maisto produktų sektoriaus bandymų ir eksperimentavimo įrenginiai.Be to, programa apima Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) steigimą, kurie teiks technologines žinias ir eksperimentavimo priemones, kad būtų sudarytos sąlygos skaitmeninei pramonės ir viešojo sektoriaus transformacijai. Šie EDIH remsis esamų SIC, pavyzdžiui, „SmartAgriHubs“ ir „AgroRobofood“, patirtimi ir patirtimi.Diagrama, kurioje pavaizduota įvairi Europos skaitmeninių inovacijų centrų teikiama nauda.Galiausiai šių iniciatyvų sėkmė priklausys nuo ūkininkų ir kitų žemės ūkio specialistų skaitmeninių įgūdžių. Tuo tikslu programoje numatytos investicijos į ūkininkų skaitmeninių įgūdžių stiprinimą pasitelkiant specializuotas švietimo programas ar modulius ir parama žemės ūkio sektoriaus specialistams skirtų specialių skaitmeninių technologijų kursų rengimui ir įgyvendinimui.

Kaip Europos debesijos ir krašto strategija galėtų paveikti žemės ūkio sektorių?

Tikimasi, kad pagal DIGITAL programą finansuojama Europos debesijos ir krašto strategija turės didelį poveikį žemės ūkio sektoriui, nes sudarys sąlygas visapusiškai naudotis debesijos infrastruktūra ir paslaugomis bendrai Europos žemės ūkio duomenų erdvei.

Kaip Europos duomenų strategija paveiks žemės ūkio sektorių?

Europos duomenų strategija bus sukurta bendroji duomenų rinka ir sukurta bendra Europos žemės ūkio duomenų erdvė. Europos duomenų valdymo aktas padidins pasitikėjimą B2B dalijimusi duomenimis, o Duomenų aktu siekiama skatinti vyriausybes naudoti privačiai saugomus duomenis ir spręsti prieigos prie duomenų ir jų naudojimo problemas B2B nustatymuose. Viešojo sektoriaus didelės vertės duomenų rinkiniai taip pat bus prieinami pakartotiniam naudojimui.

Diagrama, kurioje išdėstomi Europos duomenų strategijos etapai.Bendradarbiavimas yra labai svarbus Europos sėkmei

Bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant išlaisvinti Europos potencialą žemės ūkioskaitmenų srityje. Europos Komisija rodo pavyzdį glaudžiai bendradarbiaudama su Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD. Labai svarbu, kad visi suinteresuotieji subjektai bendradarbiautų siekdami sėkmės.Vykdomosios Komisijos pirmininko pavaduotojos Margarethe Vestager ir už vidaus rinką atsakingo Europos Komisijos nario Thierry Bretono nuotrauka spaudos konferencijoje dėl Europos duomenų valdymo.

Siekiant skaitmeninės transformacijos naudos, turi būti sudarytos palankesnės sąlygos ūkininkų, žemės ūkio mašinų gamintojų, kooperatyvų, pesticidų tiekėjų ir viešųjų bei privačiųjų subjektų, pavyzdžiui, skaitmeninių ir žemės ūkio ministerijų, komunikacijai. Bendradarbiaudami ir veiksmingai bendraudami galime įveikti iššūkius ir išnaudoti visą žemės ūkio skaitmeninimo potencialą.

Kokie yra pagrindiniai naujosios bendros žemės ūkio politikos tikslai?

Naująją bendrą žemės ūkio politiką 2023–27 m. sudaro 10 tikslų, įskaitant kompleksinį tikslą, susijusį suskaitmenimis, žiniomis ir inovacijomis. Valstybės narės gali naudoti BŽŪP priemones skaitmeninimui žemės ūkyje ir kaimo vietovėse skatinti.

Daugiau informacijos galima rasti bendrosios žemės ūkio politikos pradžios puslapyje.

O kaip dėl strategijos „Nuo ūkio iki stalo“?

Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ yra ES žaliojo kurso ramstis, kuriame nustatyti sudėtingi 2030 m. tvarios maisto gamybos tikslai, kuriems reikalingi skaitmeniniai sprendimai. IoF2020 naudojimo ariamojoje žemdirbystėje atveju sėkmingai naudojamos daiktų interneto technologijos, siekiant optimizuoti pesticidų naudojimą ir užtikrinti, kad pasėliai būtų saugūs vartoti. Europos Komisija rems naujos kartos debesijos infrastruktūros ir paslaugų mokslinius tyrimus, plėtrą ir diegimą visoje ES ir Europos pramonės duomenų, „Edge & Cloud“ aljanso įsteigimą, kad būtų koordinuojamos investavimo pastangos ir stiprinama Europos pozicija pasaulinėje debesijos ir tinklo tinklo kompiuterijos rinkoje.

Daugiau informacijos galima rasti strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ pagrindiniame puslapyje.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Europos žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas

Europos žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas gali iš esmės pakeisti pramonę, skatinant veiksmingumą, tvarumą ir konkurencingumą.

Taip pat žr.

Deklaracija dėl bendradarbiavimo skaitmeninio žemės ūkio srityje

2019 m. balandžio mėn. Skaitmeninės dienos proga 24 ES valstybės narės ir Jungtinė Karalystė pasirašė deklaraciją „Pažangi ir tvari skaitmeninė Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių ateitis“, kurioje išdėstyti įsipareigojimai imtis veiksmų trijose srityse:

Naršyti šioje svetainėje