Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tarptautinė informavimo veikla vykdant į žmogų orientuotą dirbtinio intelekto iniciatyvą

Tarptautinė į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto iniciatyva padės propaguoti ES tvaraus ir patikimo dirbtinio intelekto viziją.

    IntouchAI.EU logotipas

Kas yra tarptautinis informavimas apie į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą?

Europos Komisijos Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI) ir Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CONNECT GD), bendradarbiaudami su Europos išorės veiksmų tarnybomis (EIVT), pradėjo plataus masto užsienio politikos priemonių projektą, kurio tikslas – bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais reguliavimo ir etikos klausimais ir skatinti atsakingą patikimo dirbtinio intelekto plėtojimą pasauliniu lygmeniu.

Tarptautinio informavimo apie į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą projektu (InTouchAI.eu) siekiama padėti Europos Komisijai sukurti etikos ir pasitikėjimo sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos dirbtinio intelekto augimui. Tai atitinka ES vertybes ir turėtų parengti pagrindą pasaulinės koalicijos kūrimui šioje srityje.

Siekiant šio tikslo, konkretūs projekto tikslai yra padėti Komisijai:

  1. plėtoti atsakingą lyderystę pasaulinėse diskusijose dirbtinio intelekto klausimais;
  2. sudaryti sąlygas taikyti politiką ir gerąją patirtį bei standartus, kuriais užtikrinama tinkama etinė ir teisinė dirbtinio intelekto sistema;
  3. didinti visuomenės informuotumą apie su dirbtiniu intelektu susijusius iššūkius ir galimybes.

Planuojama veikla

Sutelkdama strateginės komunikacijos ir technologijų diplomatijos veiksmus, InTouchAI.eu siekia papildyti vykstančius tarptautinius procesus. Šiuo tikslu ji parengs bendras iniciatyvas su pagrindiniais suinteresuotais partneriais ir panašiai mąstančiomis šalimis.

Projektu tikimasi pasinaudoti esamomis daugiašalėmis ir dvišalėmis iniciatyvomis tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, G20 ir G 7. Visų pirma ji prisidės prie Komisijos veiklos, kuri yra neseniai sukurtos Visuotinės politikos dirbtinio intelekto platformos dalis. Šią platformą sukūrė pagrindinės tarptautinės organizacijos ir atitinkamos institucijos, kurios pasauliniu lygmeniu skatina į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą.

Projekto InTouchAI.eu įgyvendinimo etape bus vykdoma tokia veikla:

  1. Dialogas ir bendros iniciatyvos su panašiai mąstančiais partneriais: siekiama remti dialogą politikos klausimais ir keitimosi žiniomis veiklą, skirtą tiksliniams suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su į žmogų orientuotu dirbtiniu intelektu, sudaryti palankesnes sąlygas reguliavimo metodų konvergencijai ir didinti informuotumą apie ES politikos iniciatyvas.
  2. Visuomenės informavimas ir technologijų diplomatija: siekiant vykdyti politikos, visuomenės informavimo ir technologijų diplomatijos komunikaciją, didinti ES veiklos matomumą ir lyderio poziciją, kad būtų skatinama kurti pasaulinę į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto koaliciją.
  3. Moksliniai tyrimai, žvalgybos duomenų rinkimas ir dirbtinio intelekto pokyčių stebėsena: apžvelgti dirbtinio intelekto iniciatyvų pažangą visame pasaulyje, sudaryti palankesnes sąlygas keistis žiniomis, didinti informuotumą ir skatinti bendro požiūrio į atsakingą ir patikimą DI supratimą ir pripažinimą.

ES tvaraus ir patikimo dirbtinio intelekto pasaulyje vizijos propagavimas

Europos Sąjunga tikisi, kad dirbtinis intelektas gerokai pagerins piliečių gyvenimą ir atneš didelės naudos visuomenei ir ekonomikai. Pagrindinė ES požiūrio vizija – sukurti į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą,kuris užtikrintų, kad dirbtinis intelektas būtų naudingas žmonėms ir apsaugotų pagrindines teises. ES požiūris į dirbtinį intelektą taip pat apima paramą ES technologiniams ir pramoniniams pajėgumams ir dirbtinio intelekto įsisavinimą visoje ekonomikoje ir pasirengimą socialiniams ir ekonominiams pokyčiams.

Pagal 2021 m. ES suderintą dirbtinio intelekto planą Europos Komisija ir valstybės narės siekia propaguoti ES tvaraus ir patikimo dirbtinio intelekto viziją pasaulyje. Komisija dalyvaus tarptautinėse, daugiašalėse ir dvišalėse diskusijose, kad suburtų stiprią šalių, kurios kartu nori užtikrinti dirbtinio intelekto reguliavimo garantijas ir demokratinį valdymą, koaliciją.

Susisiekite su mumis

InTouchAI.eu Projekto komanda: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu grupės vadovas ir pagrindinis tarptautinių santykių ir strateginės komunikacijos ekspertas: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Pagrindinis dirbtinio intelekto etikos ekspertas: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Paslaugų sutartis 2020/418 042, kurią įgyvendina Europos Komisijos Užsienio politikos priemonių tarnybos (FPI) ir Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD vadovaujamas konsorciumas, vadovaujamas GFA konsultacijų grupės su CARSA, DFKI ir PwC. Bet kuriuo atveju pareikšta nuomonė negali būti laikoma oficialia Europos Sąjungos pozicija.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

A European approach to artificial intelligence

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.

Taip pat žr.

Suderintas dirbtinio intelekto planas

Suderintu dirbtinio intelekto planu siekiama paspartinti investicijas į dirbtinį intelektą, imtis veiksmų dėl dirbtinio intelekto strategijų ir programų ir suderinti DI politiką, kad būtų išvengta susiskaidymo Europoje.

Europos dirbtinio intelekto aljansas

Europos dirbtinio intelekto aljansas yra Europos Komisijos iniciatyva užmegzti atvirą politinį dialogą dirbtinio intelekto klausimais. Nuo savo veiklos pradžios 2018 m. DI aljansas reguliariai rengė renginius, viešas konsultacijas ir internetinius forumus, kuriuose dalyvavo apie...

Susijusios politikos sritys

Tarptautiniai santykiai

Siekdama užtikrinti, kad technologijos padėtų gerinti gyvenimą visur, Europos Sąjunga...