Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma IRT standartizacijos srityje

Patariamoji ekspertų grupė visais su Europos IRT standartizacija susijusiais klausimais.

  Visos rodyklės juda viena kryptimi ir lėtai krinta į liniją

© iStock by Getty Images - 1139052717 Olivier Le Moal

Komisijos sprendimu įsteigta Europosįvairių suinteresuotųjų subjektų platforma IRT standartizacijos klausimais, kurios paskirtis– konsultuoti visais suIRT standartizacijos politikos įgyvendinimu susijusiais klausimais. JEPužduotys, be kita ko, yra šios:

 • Konsultuoti Komisiją dėl galimų būsimų IRT standartizacijos poreikių remiant Europos teisės aktus, politiką ir viešuosius pirkimus
 • Viešųjų pirkimųIRTtechninių specifikacijų, kurias parengė pasaulinės IRT standartus kuriančios organizacijos, nustatymas
 • Organizacijų, dirbančių IRT standartų srityje, bendradarbiavimoskatinimas
 • Kartu su Komisija parengti tęstinį IRT standartizacijos planą,kuriame pateikiama metinėIRT standartizacijos poreikių ir veiklos, kuriaremiama ES policija ir reglamentai,apžvalga.

JEP i, kurį sudaro:

 • ES valstybių narių ir ELPA šalių nacionalinės valdžios institucijos,
 • Europos ir I informaciniųir ryšių technologijų standartizacijos institucijos
 • pramonei atstovaujančios suinteresuotųjų subjektų organizacijos
 • mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)
 • Europos visuomenė

Jai pirmininkauja Europos Komisijos Komunikacijos, tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CONNECT GD), o plenariniai posėdžiai rengiami 2–3 kartus per metus.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

IRT ir standartizacija

IRT standartais ir specifikacijomis užtikrinama, kad produktai galėtų būti tarpusavyje susiję ir sąveikūs, skatinant inovacijas ir išlaikant IRT rinkų atvirumą ir konkurencingumą.

Taip pat žr.

Tęstinis IRT standartizacijos planas

Tęstiniame IRT standartizacijos plane išdėstyta veikla, kuria ES politika susiejama su standartizavimo pastangomis daugiau kaip 30 technologijų sričių.