Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto (VGI+)

Skaitmeninis dalyvavimas, įgalėjimas ir apsauga yra gerai subalansuoti naujojoje Europos strategijoje dėl vaikams geresnio interneto (VGI+).

    vaiko, besinaudojančio nešiojamuoju kompiuteriu, grafinis vaizdas pirmame plane, paauglys fone, besinaudojantis mobiliuoju telefonu

2022 m. gegužės 11 d. priimta nauja strategija dėl vaikams geresnio interneto (VGI+) bus užtikrinta, kad vaikai būtų apsaugoti, gerbiami ir įgalinti internete naujajame skaitmeniniame dešimtmetyje, laikantis Europos skaitmeninių principų. Taip pat pateikiama vaikams pritaikyta VGI+ strategijos versija. Ši nauja strategija grindžiama pirmąja Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto (VGI).  Kadangi nuo 2012 m. technologiškai ir ES teisės aktuose įvyko daug pokyčių, galima susipažinti su atitinkamų teisės aktų rinkiniu.

VGI+ atspindi įvairių nuomonių, visų pirma vaikų nuomonių, indėlį. Vaikai bus įtraukti į jos įgyvendinimą ir stebėseną.

Mūsų vizija – pagal amžių tinkamos skaitmeninės paslaugos, kad kiekvienas vaikas Europoje būtų apsaugotas, įgalintas ir gerbiamas internete ir kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje.

2022 m. Europos jaunimo metų pavyzdinėje iniciatyvoje „VGI+“ siūlomi veiksmai, susiję su trimis ramsčiais:

  1. saugi skaitmeninė patirtis siekiant apsaugoti vaikus nuo žalingo ir neteisėto interneto turinio, elgesio, kontaktų ir rizikos kaip jaunus vartotojus ir pagerinti jų gerovę internete saugioje, pagal amžių tinkamoje skaitmeninėje aplinkoje, sukurtoje taip, kad būtų paisoma vaikų interesų;
  2. skaitmeninis įgalėjimas, kad visi vaikai, taip pat ir pažeidžiamoje padėtyje esantys vaikai, įgytų reikiamų įgūdžių ir gebėjimų, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir saugiai bei atsakingai reikštis interneto aplinkoje;
  3. aktyvus dalyvavimas, pagarba vaikams, suteikiant jiems galimybę išsakyti savo nuomonę skaitmeninėje aplinkoje, daugiau vaikų vadovaujamos veiklos, kuria siekiama skatinti novatorišką ir kūrybišką saugią skaitmeninę patirtį.

Pagal VGI+ programą, bendradarbiaujant su ES bendrai finansuojamu saugesnio interneto centrų valstybėse narėse tinklu, kuris palaiko ryšius su vaikais, tėvais ir mokytojais, portale „Geresnis internetas vaikams“ ir toliau bus teikiama daug išteklių ir geriausios praktikos pavyzdžių.

Be kitų šiuo metu vykdomų iniciatyvų, kuriomis siekiama rasti konkrečius geresnio ir sveiko vaikų ir jaunimo naudojimosi internetu sprendimus, siekiame Europoje sukurti standartinius amžiaus užtikrinimo ir tikrinimo metodus, remti greitą neteisėto ir žalingo turinio vertinimą ir užtikrinti, kad numeriu 116 111 būtų teikiama pagalba patyčių kibernetinėje erdvėje aukoms, – tai tik keletas naujų iniciatyvų. Pramonės ir valstybių narių bendradarbiavimas ir parama yra labai svarbūs siekiant, kad šie planai taptų realybe.

Jaunimo dalyvavimas tebėra vienas iš prioritetų. VGI+ remia aktyvų vaikų dalyvavimą ir gerbia jų nuomonę, pavyzdžiui, kas dvejus metus organizuodamas vaiko vadovaujamą VGI+ strategijos vertinimą, intensyvindamas tarpusavio veiklą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis ir tikėdamasis, kad pramonė konsultuosis su savo jaunaisiais naudotojais.

Naująja strategija ir toliau bus remiamasi formuojant politiką visose ES valstybėse narėse. Komisija toliau dalysis patirtimi, ekspertinėmis žiniomis ir vertybėmis su tarptautinėmis organizacijomis ir partneriais ir rems bendrą požiūrį į vaikų skaitmenines teises visame pasaulyje.

Nuo 2021 m. VGI+ yra visapusiškos ES vaiko teisių strategijos skaitmeninė dalis.

Paskutinės naujienos

NEWS ARTICLE |
BIK+ strategijos 2-ųjų metinių minėjimas

Minint BIK+ strategijos 2-ąsias metines, mes išleidžiame „amžiaus užtikrinimo priemonę“, pramonės įsivertinimo klausimyną, naują „BIK politikos stebėsenos ataskaitą“ ir atnaujintą ES oficialių tekstų, susijusių su vaikais skaitmeniniame pasaulyje, rinkinį.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kurti geresnį internetą vaikams

Strategija dėl vaikams geresnio interneto (VGI+) bus užtikrinta, kad vaikai būtų apsaugoti, gerbiami ir įgalinti internete.

Taip pat žr.

Saugesnio interneto forumas

Saugesnio interneto forumas yra pagrindinė kasmetinė tarptautinė konferencija vaikų saugumo internete Europoje klausimais.

Saugesnio interneto diena

Saugesnio interneto diena skatina vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis visame pasaulyje.

Saugesnio interneto vaikams ekspertų grupė

Saugesnio interneto vaikams ekspertų grupė padeda gerinti ES valstybių narių veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą, kad vaikai, naudodamiesi internetu, būtų saugūs.

Saugesnio interneto centrai

Saugesnio interneto centrai informuoja, konsultuoja ir padeda vaikams, tėvams, mokytojams ir globėjams skaitmeniniais klausimais ir kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus internete.