Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Kopējā lauksaimniecības politika virza ES lauku digitālo pārveidi

Ar kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) palīdzību ES uzlabo lauku apvidu un lauksaimniecības konkurētspēju un ilgtspēju.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Daļa no tā ir ieguldījumi digitālajā pārveidē, kas ir daļa no dalībvalstu KLP stratēģiskajiem plāniem.

Digitālās tehnoloģijas daudzējādā ziņā var uzlabot lauksaimniecību un citas lauku darbības. Ātrdarbīga platjoslas infrastruktūra, IT aprīkojums un digitālo rīku un pakalpojumu ieviešana var palielināt lauksaimnieku ražīgumu un ienākumus, vienlaikus nodrošinot labu dzīves līmeni lauku kopienām. Digitālās tehnoloģijas var arī palīdzēt lauksaimniecībai kļūt zaļākai, noturīgākai un ilgtspējīgākai saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Šā iemesla dēļ katras dalībvalsts KLP stratēģiskajā plānā ir iekļauta pielāgota digitālā stratēģija, kas atbilst valsts apstākļiem un vietējām vajadzībām. Izmantojot šo stratēģiju, dalībvalstis paskaidro, kā tās kopā ar saviem valsts līdzekļiem izmantos Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) instrumentus un finansējumu no tādām programmām kā programma “Digitālā Eiropa”, programma “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), lai digitalizētu lauku apvidus un lauksaimniecību.

Uzziniet vairāk

Šis video tika izveidots kā daļa no Eiropas Platjoslas kompetences biroju (BCO) tīkladarba, lai palielinātu informētību par ES atbalstu ātrdarbīgai platjoslas izvēršanai un apmainītos ar labu praksi platjoslas projektu jomā. Iepazīstieties ar BCO tīkla YouTube atskaņojumu sarakstu ar intervijām par labu praksi platjoslas jomā, finansējumu un politiku un iepazīstieties ar jaunākajām ziņām un resursiem BCO tīkla bibliotēkā.