Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Publikācija

Kā Itālija, Portugāle un Norvēģija sadarbojās, lai digitalizētu ES publisko iepirkumu

Itālija, Portugāle un Norvēģija sadarbojās, lai digitalizētu ES publisko iepirkumu, izmantojot lielo datu testēšanas infrastruktūru (BDTI).

Kontekstā

 • Katru gadu vairāk nekā 250000 publisko iestāžu Eiropas Savienībā preču, pakalpojumu un piegāžu iegādei tērē aptuveni 14 % no ES IKP (aptuveni 2 triljoni EUR gadā). Publiskais iepirkums ir svarīgs, jo publiskās iestādes ir galvenie pircēji daudzās nozarēs, piemēram, enerģētikas, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, sociālās aizsardzības un veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu jomā. Publiskais sektors var izmantot iepirkumu, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus nodarbinātībā un radītu ekonomiku, kas ir inovatīvāka, energoefektīvāka, resursu ziņā efektīvāka un sociāli iekļaujošāka. Kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi ir atkarīgi no moderna, labi pārvaldīta un efektīva iepirkuma. Publiskā iepirkuma uzlabošana var dot lielus ietaupījumus; pat 1 % efektivitātes pieaugums varētu ietaupīt 20 miljardus EUR gadā. Neraugoties uz dažādajiem centieniem standartizēt iepirkumu valsts, ES un starptautiskā līmenī un digitālo sarunu instrumentu pieejamību, publiskā iepirkuma digitalizācija joprojām saskaras ar dažām problēmām.
 • Itālija 2020. gadā iesniedza pieprasījumu programmai ISA², lai atbalstītu tādu digitālo risinājumu izstrādi, kas ļautu valsts pārvaldei, uzņēmumiem un iedzīvotājiem Eiropā gūt labumu no sadarbspējas un pārrobežu publiskā iepirkuma pakalpojumiem. Pieprasījums bija nodrošināt vienotu sistēmu, izmantojot atklātā pirmkoda programmatūru, un infrastruktūru publiskā iepirkuma uzraudzībai ES, izmantojot analītisku pakalpojumu un rīku kopumu, kura pamatā ir kopīgs datu modelis, lai veicinātu efektīvu valdības tēriņu, aktīvu kopējās politikas veidošanu un konkurētspēju. Šā pieprasījuma rezultātā tika izveidots izmēģinājuma projekts, lai izpētītu un sagatavotu ceļu ES publiskā iepirkuma datu telpai.

 Uzdevumi 

 • Neraugoties uz dažādajiem centieniem valstu, ES un starptautiskā līmenī standartizēt digitālo sarunu un iepirkuma instrumentus un nodrošināt to pieejamību, publiskā iepirkuma digitalizācija joprojām saskaras ar dažām problēmām. Šīs problēmas ietver nepietiekamu datu kopīgošanu un atkārtotu izmantošanu, nespēju saskaņot korelētos datus no dažādām datubāzēm un nepietiekamu datu kvalitāti. Vēl viens trūkums ir saistīts ar to, ka trūkst ekspertu ar prasmēm un zināšanām par konkrēto iepirkuma jomu un nepieciešamajām zināšanām, lai izmantotu digitālos instrumentus un veiktu sarežģītas analīzes. Visi šie faktori neļauj īstenot efektīvu uz datiem balstītu publisko iepirkumu, galveno uzmanību pievēršot efektivitātei un izmaksu ietaupījumiem, kas iet roku rokā ar digitalizāciju. Ir skaidrs, ka ir vajadzīga vienota Eiropas pieeja, lai risinātu šīs problēmas, ar kurām saskaras daudzas ES valstis.

Risinājums

Projektu “BDTI (lielo datu testēšanas infrastruktūra) e-iepirkumu izmēģinājuma projektu” koordinēja DIGIT ĢD, un tajā piedalījās Itālijas, Portugāles (un vēlāk Norvēģijas) iestādes, nodrošinot mērogojamu virtuālu vidi un analītikas rutīnas, pamatojoties uz e-iepirkuma ontoloģiju, kas spēj veikt:

 • Racionalizēta datu pārveide no visdažādākajām esošajām ES un valstu datu shēmām uz e-iepirkuma ontoloģiju;
 • Iepirkuma datu kvalitātes standartizēta pārbaude, ko papildina vispārējs datu kvalitātes infopanelis, kura pamatā ir Testbed pakalpojuma rezultāti, ļauj novērtēt analīzē izmantoto datu kvalitāti;
 • Datu kombinācija no dažādiem un neviendabīgiem datu avotiem;
 • Datu pārveide statistikas vajadzībām, izmantojot izlases analīzes rīkus, kas nodrošina laikrindu un prognozējošu analīzi ar vairākiem mainīgajiem lielumiem, lai pierādītu, ka ir iespējams risināt vajadzību pēc publiskā iepirkuma stratēģiskajiem mērķiem: šajā gadījumā mērķis bija veicināt konkurenci.

Konkrēts izmantošanas gadījums

Konkurences (analīzes) infopanelis

Konkurences infopanelis sniedz priekšstatu par to, ko var sasniegt. Konkurence tiek analizēta, izmantojot mainīgo lielumu “konkurence”. Šo mainīgo lielumu definē kā kategorisku pārveidi saņemto piedāvājumu skaita ziņā. Šīs kategorijas ir šādas:

 • zema konkurence: saņemti mazāk nekā trīs piedāvājumi;
 • laba konkurence: tika saņemti trīs līdz septiņi piedāvājumi;
 • izcila konkurence: tika saņemti vairāk nekā astoņi piedāvājumi.

Izmantojot atklātā pirmkoda rīkus, infopaneli var pielāgot katrai valstij. Infopanelis ir atkalizmantojams, pielāgojams un izstrādāts, izmantojot atklātā pirmkoda bibliotēkas un ePO informācijas elementus. Infopanelis ietver BI analīzi, atkarības izpēti un prognozējošu analīzi. Infopaneli var pielāgot katram stratēģiskajam mērķim.

 • Konkurences kategoriju sadalījums pa veidiem un valstīm, attīstība laika gaitā;
 • Faktoru analīze: izpētīt konkurences kategorijas faktoru analīzi, kas varētu noteikt iespējamās korelācijas ar citiem skaidrojošiem mainīgajiem lielumiem;
 • Prognozējošā analīze: Varētu pārbaudīt prognozējošu analīzi, kas ļautu novērtēt, vai procedūras apstākļi radītu sliktu, labu vai izcilu konkurenci.

attēls_cFgSVr08BhulmUz8P2R7RliO8Q_100069.png

Attēls. Konkurences infopanelis (testēšanas vajadzībām infopanelis ir balstīts uz TED datu apakškopu). Mērogi neatspoguļo realitāti)

Galvenie ezeri (Svarīgie Takeaways)

Izmantojot digitālos rīkus, publiskais iepirkums kļūst pārredzamāks, vairāk orientēts uz pierādījumiem un optimizēts, veicinot konkurenci. Citi svarīgi ieguvumi ir atkalizmantojamība, ilgtspēja, ievērojami ietaupījumi, lielāka pārredzamība, lielāka inovācija un jaunas uzņēmējdarbības iespējas, uzlabojot uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem. E-iepirkuma satvars arī palīdzēs sasniegt mērķi atbalstīt stratēģiskos mērķus visā publiskā iepirkuma datu analīzē un veicināt pārrobežu sadarbspēju.

attēls_iHRzI6dbSmnKODnWHNQS0lMDQg_100071.png

Attēls. Stratēģiskie mērķi


Vai vēlaties sākt savu datu izmēģinājuma projektu? Sazinieties ar EC-BDTI-PILOTS@ec.europa.eu