Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Nākamās paaudzes lietu interneta un Edge datošanas stratēģijas foruma kopsavilkums

Nākamās paaudzes lietu interneta un Edge datošanas stratēģijas forums bija vienas dienas tiešsaistes konference, kurā dalībnieki varēja paust savu viedokli par stratēģisku redzējumu Eiropai.

Komisija un ES IoT projekts 2021. gada 22. aprīlī kopīgi organizēja virtuālu forumu “Next-Generation IoT & Edge Data Strategy Forum”, pulcējot viesreferentus pētniecībā un inovācijā un privātajā sektorā, lai apmainītos viedokļiem par nākotnes prioritātēm, problēmām un iespējām, kā arī par mērķi izveidot kopīgu redzējumu par nākamās paaudzes lietisko internetu un matemātisko datošanu Eiropā.

Vieslektoru vidū bija eksperti no tādiem uzņēmumiem kā ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog un TTTech, tādi pētniecības centri kā CEA, Fraunhofer, KTH un SINTEF, kā arī tādas organizācijas kā AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI un IDSA, kurās piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku.

Vairāk nekā 30 runātāji apsprieda, kā ES var izmantot savas stiprās puses rūpniecībā un kā virzīt atvērtu platformu attīstību, kā arī to, kad konkurence un sadarbība ir svarīga globālo dalībnieku vidū. Eiropas rūpniecības dalībnieki uzsvēra, ka 80 % datu apstrādes un analīzes notiks tīkla perifērijā, kas notiek reāllaikā un ir gan drošāka, gan energoefektīvāka.

Četru plenārsesiju laikā tika apspriesti šādi temati saistībā ar turpmāko lietu internetu un Edge datošanu:

  • Sistēmas integrācijas platformas: Pastāv operatīvo un informācijas tehnoloģiju konverģence, kas noved pie nākamās paaudzes lietu interneta ar spēcīgu datošanas jaudu perifērijas un ierīču līmenī. Būtisks solis uz priekšu būtu vienošanās par kopīgām darbības platformām.
  • Ekosistēmas un alianses: Lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir kopīgi jāveido IoT nākamā paaudze. Platformām jābūt atvērtām, jo Eiropa ir daļa no globālajām ekosistēmām.
  • Uzticamība un uzticamība: Digitālā uzticēšanās ir digitālās pārveides pamatā. Pārredzamībai ir vajadzīga datu politika, ko atbalsta nobrieduši rīki, kā arī veidi, kā atteikties no datu sniegšanas.
  • Tālredzīgas koncepcijas: Lai virzītos uz kolektīvo intelektu, būs vajadzīgi viedi orķestratori heterogēnām sistēmām, kas novedīs pie jaunām decentralizētas izlūkošanas un spilgtas datošanas koncepcijām.

Ņemot vērā ES stiprās puses rūpniecības lietu interneta, kiberfizisko sistēmu un galveno vertikālo nozaru jomā, valdīja vienprātība, ka Eiropas dalībniekiem — no lieliem līdz nelieliem, pieprasījumam pēc piedāvājuma, digitālajiem līdz operatīvajiem un pētniecības līdz rūpniecībai — ir jāapvieno spēki, lai izstrādātu nākamās paaudzes lietu interneta tehnoloģijas, sistēmas un platformas ar lielu skaitļošanas jaudu perifērijā, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā.

Forums bija turpinājums 2021. gada marta Ugunsdzēsībai; neliels darbseminārs, kurā korporatīvā līmenī tika mobilizētas un savienotas galvenās ieinteresētās personas, lai sekmētu stratēģiska Eiropas redzējuma izstrādi attiecībā uz turpmāko lietu internetu un perifērdatošanu. Ar vidēja termiņa perspektīvu par tirgus logu, kas ilgst vairāk nekā 5 gadus, šo redzējumu paredzēts atbalstīt ar 150 miljonu EUR pētniecības un inovācijas iniciatīvu saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pirmo darba programmu (II pīlārs, 4. kopa) par mākoņdatošanu, lai nodrošinātu piekļuvi IoT, un tā ir daļa no Eiropas Datu stratēģijas īstenošanas. Tas papildina īsāka termiņa un uz izvēršanu orientētas Eiropas iniciatīvas attiecībā uz datu telpām un mākoņdatošanas un perifērdatošanas federāciju, pakalpojumiem un tirdzniecības vietām, kas sagatavotas saistībā ar DIGITAL programmu.

Pasākuma ziņojuma kopsavilkumu lasiet šeit.