Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Pētījums eIDAS regulas pārskatīšanas ietekmes novērtējuma atbalstam

Šis pētījums palīdz Eiropas Komisijai novērtēt dažādu politikas risinājumu ietekmi uz eIDAS regulas pārskatīšanu, lai izveidotu tiesisko regulējumu ērtai, plaši izmantojamai, drošai un sadarbspējīgai digitālajai identitātei digitālajā vienotajā tirgū.

Pētījums palīdz definēt problēmu un pamatot nepieciešamību pēc ES likumdošanas iejaukšanās šajā jomā un sniedz salīdzinošu analīzi par izmaksām un ieguvumiem, kas sagaidāmi attiecīgajām ieinteresēto personu grupām, kuras skar dažādie politikas risinājumi, proti: publiskās iestādes, tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, atbilstības novērtēšanas struktūras, uzticamības pakalpojumu sniedzēji, eID pakalpojumu sniedzēji un maku lietotņu nodrošinātāji.

Dati un pierādījumi ir savākti, izmantojot dažādas metodes: atklāta sabiedriskā apspriešana, mērķorientēti apsekojumi un padziļinātas intervijas, iesaistot galvenās eIDAS ekosistēmas ieinteresētās personas publiskajā un privātajā sektorā. Pamatojoties uz savāktajiem pierādījumiem, pētījumā izdarīti secinājumi un sniegts vēlamais risinājums likumdošanas intervencei, kas būtu jāuzskata par būtisku ieguldījumu ES digitālās identitātes regulējuma ieviešanā.

Lejupielādēšanai

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Lejupielādēt