Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Savienojamības rīkkopa: Dalībvalstis vienojas par paraugpraksi 5G un optiskās šķiedras tīklu savlaicīgas izvēršanas veicināšanai

2021. gada 25. martā dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju vienojās par Savienības mēroga savienojamības rīkkopu saskaņā ar 2020. gada 18. septembra Ieteikumu par savienojamību. Rīkkopu veido paraugprakses kopums, kas tiek uzskatīts par visefektīvāko, lai ļautu un mudinātu operatorus izvērst ļoti augstas veiktspējas tīklus.

Paraugprakse palīdzēs tīklu operatoriem samazināt gigabitu platjoslas izvēršanas izmaksas un dalībvalstīm — pieņemt efektīvu pieeju, lai nodrošinātu savlaicīgu un investīcijām labvēlīgu piekļuvi 5G spektram mobilo sakaru operatoriem un citiem spektra lietotājiem, tostarp rūpnieciskiem lietojumiem. 

Savienojamība pandēmijas laikā ir atbalstījusi iedzīvotājus, uzņēmumus un publiskās pārvaldes iestādes, un tā būs būtisks atveseļošanas pīlārs. Savienojamības rīkkopas ātra īstenošana ļaus dalībvalstīm pilnībā izmantot Atveseļošanas un noturības mehānisma potenciālu. Šā mēneša sākumā Komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas digitālo desmitgadi, kurā izklāstīts mērķis savienot visas Eiropas mājsaimniecības ar gigabitu ātrumu un nodrošināt 5G pārklājumu visās apdzīvotajās vietās ES, kā arī galvenajos transporta maršrutos. Savienojamības rīkkopai arī turpmāk būs būtiska nozīme kā ES solim digitālajā desmitgadē.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Digitālajā desmitgadē visiem eiropiešiem būtu jāgūst labums no ātriem un drošiem savienojumiem. Šodien mums jāsāk pārvērst šo mērķi realitātē. Savienojamības rīkkopa ir rezultāts dalībvalstu sadarbībai un apņēmībai novērst šķēršļus un veicināt ļoti ātru tīklu izvēršanu.

Pasākumi izmaksu samazināšanai un tīkla izvēršanas paātrināšanai 

Fiksēto un mobilo tīklu izvēršanai ir vajadzīgi dārgi inženiertehniskie darbi, lai izveidotu kabeļus un tīkla elementus, kā arī ilgstošas un apgrūtinošas administratīvās procedūras vajadzīgo atļauju saņemšanai. Savienojamības rīkkopā ir iekļauta paraugprakse, kā samazināt šīs izmaksas, veicināt piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai un racionalizēt atļauju piešķiršanas procedūras inženiertehnisko darbu veikšanai. Šo centienu ietvaros savienojamības rīkkopa aicina uzlabot informācijas pieejamību par esošo fizisko infrastruktūru, plānotajiem inženiertehniskajiem darbiem un atļauju piešķiršanas procedūrām, izmantojot vienotos informācijas punktus vai līdzvērtīgas platformas, kā arī veicināt visu atļauju piešķiršanas pieteikumu procedūru elektronisku apstrādi. Turklāt dalībvalstis tiek mudinātas atvieglot tīkla elementu uzstādīšanu, jo īpaši attiecībā uz 5G, nodrošinot operatoriem lielāku piekļuvi publiskajai infrastruktūrai (līdzīgi tam, kā Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā jau ir paredzētas mazās šūnas). Turklāt savienojamības rīkkopā ir iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir padarīt pārredzamāku un efektīvāku strīdu izšķiršanu starp tīkla izvēršanā iesaistītajiem dalībniekiem. Visbeidzot, savienojamības rīkkopa mudina dalībvalstis īstenot iniciatīvas, lai ierobežotu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un uzlabotu tīklu ilgtspēju.

Pasākumi, lai nodrošinātu savlaicīgu un investīcijām labvēlīgu piekļuvi radiofrekvenču spektram 5G izvēršanai

Lai izvērstu 5G tīklu, operatoriem un spektra lietotājiem rūpnieciskiem lietojumiem vajadzētu būt savlaicīgai piekļuvei ES saskaņotajam radiofrekvenču spektram saskaņā ar investīciju veicināšanas nosacījumiem. Dalībvalstis ir atbildīgas par spektra izmantošanas atļauju piešķiršanu, un tām būtu jānodrošina, ka spektra atļauju piešķiršanas procedūras ir savlaicīgas un ka tās veicina turpmākus ieguldījumus 5G tīklos. Šajā sakarā savienojamības rīkkopā galvenā uzmanība ir pievērsta pasākumiem, kas stimulē spektra izmantošanu un 5G izvēršanu. Turklāt savienojamības rīkkopa veicina koordinētus pasākumus, kas atbalsta bezvadu savienojamību rūpnieciskās izmantošanas gadījumos, tostarp ar pārrobežu dimensiju. Turklāt savienojamības rīkkopā ir iekļauti priekšlikumi dalībvalstīm pievērsties vispārējām sabiedrības interesēm, proti, palielināt pārredzamību un informāciju par 5G un sabiedrības veselības aizsardzību.

Dalībvalstis ir apņēmušās pēc iespējas drīz sākt rīkkopas īstenošanu. Kā nākamo soli saskaņā ar Savienojamības ieteikumā noteikto grafiku dalībvalstīm līdz 2021. gada 30. aprīlim būtu jāsagatavo savi valsts ceļveži rīkkopas īstenošanai un jādalās ar tiem ar Komisiju, savlaicīgi saskaņojot dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānu pabeigšanu.

Pamatinformācija

Komisija pastāvīgi strādā, lai uzlabotu savienojamību visā ES. Iniciatīva pieņemt un īstenot savienojamības rīkkopu izriet no Komisijas 2020. gada septembrī publicētā savienojamības rīkkopas ieteikuma. Ieteikuma pamatā ir Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīva un Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa noteikumi, lai noteiktu pasākumus, kas ir visefektīvākie, ļaujot operatoriem izvērst ļoti augstas veiktspējas tīklus, tostarp optisko šķiedru un 5G tīklus, un mudinot tos. Darbs sākās savienojamības īpašajā grupā, kura pagājušā gada beigās sagatavoja ziņojumu par apzināto paraugpraksi. Vienlaikus Komisija strādā pie Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvas pārskatīšanas, kas vēl vairāk palīdzēs dalībvalstīm mērķorientēt pareizās teritorijas, lai sasniegtu gigabitu savienojamības mērķus visā ES. Komisija plāno nākt klajā ar priekšlikumu 2022. gada 1. ceturksnī.

Lejupielādēšanai

The Connectivity Toolbox.pdf
Lejupielādēt