Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Decembra pārkāpuma lietu pakete: Komisija aicina Rumāniju ievērot ES autortiesību noteikumus

Komisija ir nolēmusi nosūtīt Rumānijai papildu oficiāla paziņojuma vēstuli, pamatojoties uz to, ka valsts noteikumi par muzikālo darbu tiesību pārvaldību ir pretrunā ES autortiesību noteikumiem.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Komisija vispirms sāka pārkāpuma procedūru, 2017. gada 8. decembrī nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli Rumānijas iestādēm, kad Komisija apstrīdēja obligātā kolektīvā pārvaldījuma izmantošanu muzikālo darbu publiskošanai. Rumānija 2019. gada janvārī grozīja savus tiesību aktus, lai paredzētu kolektīvo licencēšanu ar paplašinātu ietekmi. Komisija uzskata, ka šis grozījums pilnībā nenovērš sākotnēji konstatēto ES tiesību aktu pārkāpumu. Turklāt jaunie noteikumi neatbilst Direktīvas (ES) 2019/790 12. pantam, ar ko saskaņo nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var paredzēt kolektīvās licencēšanas mehānismus ar paplašinātu iedarbību. Rumānijas iestādēm tagad ir divi mēneši laika Komisijas argumentu atspēkošanai. Pretējā gadījumā Komisija var nolemt sūtīt argumentētu atzinumu.

Plašāka informācija par ES autortiesību noteikumiem:

  •  Direktīva2001/29/EK) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
  • Direktīva (ES) 2019/790 par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū