Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Digitālo pakalpojumu akts: Komisija sāk vākt platformas lietotāju numurus un apspriežas par tās uzraudzības un izmeklēšanas procedūrām

Šodien Digitālo pakalpojumu aktā (DPA) visām tiešsaistes platformām un tiešsaistes meklētājprogrammām (izņemot mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus) noteikts termiņš savu lietotāju numuru publicēšanai ES pirmo reizi.

Digital Services Act: Commission starts collecting platform’s user numbers and consults on its monitoring and investigatory procedures

Sākot no šā brīža, viņiem tas būs jādara vismaz reizi sešos mēnešos. Komisija nesen publicēja nesaistošus norādījumus visās ES valodās, lai palīdzētu uzņēmumiem, uz kuriem attiecas DPA, izpildīt šo prasību.   

Šīs prasības mērķis ir noteikt, vai tiešsaistes platformas un tiešsaistes meklētājprogrammas var būt ļoti lielas tiešsaistes platformas (VLOP) vai ļoti lielas tiešsaistes meklētājprogrammas (VLOSE) saskaņā ar DPA, kas definētas kā tādas, kas sasniedz vairāk nekā 10 % ES iedzīvotāju vai 45 miljonus lietotāju. Uz šīm lielajām platformām un meklētājprogrammām attieksies papildu pienākumi, piemēram, veikt riska novērtējumu un veikt attiecīgus riska mazināšanas pasākumus, kas uzsvērti šeit

Komisija arī sāk sabiedrisko apspriešanu par DPA izpildes procedūrām. Apspriešana ilgs vienu mēnesi, proti, līdz 2023. gada 16. martam, un tā palīdzēs izstrādāt galīgos Komisijas izpildes noteikumus.

Digitālo pakalpojumu akts, kas stājās spēkā 2022. gada 16. novembrī, rada vēl nepieredzētu tiešsaistes platformu publiskās pārraudzības līmeni visā Savienībā gan valstu, gan ES līmenī. Tā pilnvaro Komisiju pieņemt procedūras noteikumus attiecībā uz DPA izpildi. Īstenošanas regulas projekta mērķis ir nodrošināt efektīvas procedūras saskaņā ar DPA, nodrošināt juridisko noteiktību par procesuālajām tiesībām un pienākumiem attiecīgajiem uzņēmumiem. Tie ietver pušu tiesības tikt uzklausītām un piekļūt lietas materiāliem, kā arī Komisijas uzraudzības darbības, kas var likt VLOP un VLOSE nodrošināt piekļuvi to datubāzēm un algoritmiem un to skaidrojumus.

Plašāka informācija par Digitālo pakalpojumu aktu