Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

ES noteikumi par ES iekšējiem zvaniem efektīvi aizsargā iedzīvotājus no pārmērīgām cenām

Gan Komisijas novērtējuma ziņojums, gan Eirobarometra aptaujas rezultāti par to noteikumu ietekmi, kas nodrošina ES iekšējos sakarus par pieņemamu cenu, liecina, ka ES noteikumi ir izrādījušies efektīvi: kopš 2019. gada eiropiešiem ir zemākas mazumtirdzniecības cenas zvaniem, kuru izcelsme ir vienā dalībvalstī un kuri tiek izbeigti citās dalībvalstīs.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

Pasākumi, kas ir spēkā kopš 2019. gada maija, palīdz ES pilsoņiem vieglāk uzturēt sakarus ar savu ģimeni un draugiem, kas atrodas ES ārvalstīs, tādējādi veicinot efektīva Eiropas vienotā tirgus izveidi.  Saskaņā ar apsekojumu patērētāji gūst labumu no cenām, kas pazeminājušās par vairāk nekā 60 %. Turklāt 27 % ES patērētāju vismaz vairākas reizes mēnesī sazinās ar cilvēkiem citās ES valstīs, izmantojot zvanus, īsziņas vai internetu, un attiecībā uz kuriem noteikumi joprojām kalpotu kā aizsardzība pret pārmērīgām cenām.

Komisija novērtēja pasākumu ietekmi uz aicinājumiem ES iekšienē, pamatojoties uz pastāvīgu noteikumu īstenošanas uzraudzību un informācijas apmaiņu ar ieinteresētajām personām, kā arī ņemot vērā BEREC atzinumu par ES iekšējo sakaru regulējumu. Komisija turpinās vākt informāciju, lai analizētu pasākumu izmantošanu un attīstību.

Turpmākais novērtējums tiks veikts pēc izpētes apspriešanas “Elektronisko sakaru nozares nākotne un tās infrastruktūra”, kas notiks līdz 2023. gada 19. maijam, rezultātu analīzes. Vispārējais novērtējums palīdzēs lemt par turpmākajiem pasākumiem.