Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Jauns Sadarbspējīgas Eiropas akts, kura mērķis ir nodrošināt efektīvākus sabiedriskos pakalpojumus, uzlabojot sadarbību starp valstu pārvaldes iestādēm datu apmaiņas un IT risinājumu jomā

Komisija ir pieņēmusi Sadarbspējīgas Eiropas akta priekšlikumu un tam pievienoto paziņojumu, lai stiprinātu pārrobežu sadarbspēju un sadarbību publiskajā sektorā visā ES.

graphic showing 2 men standing into mobile phone screens and giving paper folders through modern app

iStock photo Getty images plus

Akts atbalstīs suverēnas un savstarpēji savienotas digitālās publiskās pārvaldes tīkla izveidi un paātrinās Eiropas publiskā sektora digitālo pārveidi. Tas palīdzēs ES un tās dalībvalstīm sniegt labākus sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un tādējādi tas ir būtisks solis, lai sasniegtu Eiropas digitālos mērķrādītājus 2030. gadam un atbalstītu uzticamas datu plūsmas. Tas arī palīdzēs ietaupīt izmaksas, un pārrobežu sadarbspēja var radīt izmaksu ietaupījumus 5,5–6,3 miljonu EUR apmērā iedzīvotājiem un 5,7–19,2 miljardu EUR apmērā uzņēmumiem, kas strādā ar valsts pārvaldes iestādēm.

Paziņojums presei (viss teksts)