Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G un elektromagnētiskie lauki

Eiropas elektronisko sakaru kodeksam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu konsekventus 5G ieviešanas nosacījumus, vienlaikus aizsargājot sabiedrības veselību.

    5G 5G

Elektromagnētiskie lauki un bezvadu ierīces

Elektromagnētiskais lauks (EMF) ir fizisks lauks, ko rada stacionāras, vērpjot vai pārvietojot elektriski uzlādētas daļiņas. EML nav nesena parādība no digitālās pasaules, elektriskie un magnētiskie lauki ir dabā. Tomēr, palielinoties viedtālruņu, planšetdatoru, klēpjdatoru un daudzu citu savienoto ierīču skaitam, tas ir radījis bažas par to, kā EML iedarbība varētu ietekmēt mūsu veselību.

Daži iedzīvotāji uzskata, ka piektās paaudzes bezvadu tīkli — 5G — apdraud sabiedrības veselību, jo viņi uzskata, ka EML iedarbība ir lielāka nekā iedarbība no pašreizējiem 4G tīkliem. Tajā pašā laikā, iebilstot pret 5G, dažām ieinteresētajām personām ir grūti pilnībā izvērst 5G tīklus.

Dažas no paustajām bažām ir klasificētas kā dezinformācija. Piemērs tam ir 5G tīklu sasaiste ar Covid-19 uzliesmojumu.

Elektromagnētisko lauku iedarbība

Uz saskari ar EMF, ko izraisa bezvadu sakaru iekārtas, attiecas ierobežojumi, kas noteikti Padomes ieteikumā. Šie ierobežojumi ir noteikti saskaņā ar pamatnostādnēm, ko izdevusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu. Plašāka informācija par vadlīnijām ir pieejama ICNIRP tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā zinātniskos ieteikumus, ES nosaka, ka iedarbībai uz plašu sabiedrību jābūt vismaz 50 reizes zemākai par to, ko saskaņā ar starptautiskajiem zinātniskajiem pierādījumiem var uzskatīt par tādu, kam ir ietekme uz veselību. Šie ierobežojumi ES dalībvalstīm nav saistoši. Tomēr Eiropas Elektronisko sakaru kodekss uz tiem atsaucas un aicina dalībvalstis nodrošināt konsekventu piemērošanu.

5G un elektromagnētisko lauku iedarbība

5G (un nākotnes 6G) tīkli izmantos daudz mazākas antenas un tādējādi kopumā zemāku ekspozīcijas līmeni, salīdzinot ar pašreizējiem 2G, 3G un 4G tīkliem, bet kopumā sasniegs daudz labāku pakalpojumu kvalitāti un lielāku savienojuma ātrumu. Daudzas no šīm mazākajām antenām zināmā mērā varētu salīdzināt ar Wi-Fi iekārtām. Visas jaunās 5G tehnoloģijas īpatnības ir ņemtas vērā, definējot pārskatītās ICNIRP pamatnostādnes.

Šajā nolūkā Komisija pieņēma Īstenošanas regulu par tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu fiziskajām un tehniskajām īpašībām, jo īpaši to tilpumu, svaru, vizuālo ietekmi un emisijas jaudu. Ar šo regulu netiek ieviesti jauni ES ierobežojumi EMF. Iekārtām būs jāievēro piemērojamie valsts vai reģionālie noteikumi.

Tāpēc, ievērojot visus esošos ieteikumus, 5G tīklu izvēršana negatīvi neietekmēs cilvēku veselību.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija pieņem pārskatītus valsts atbalsta noteikumus platjoslas tīkliem

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītu paziņojumu par valsts atbalstu platjoslas tīkliem. Pārskatītajās Platjoslas pamatnostādnēs ir izklāstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem Komisija novērtēs dalībvalstu paziņotos valsts atbalsta pasākumus, lai atbalstītu platjoslas tīklu izvēršanu un ieviešanu ES.

PRESS RELEASE |
ES ieguldīs 13,5 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā 2023.–2024. gadam

Komisija ir pieņēmusi galveno pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmu 2023.–2024. gadam ar aptuveni 13,5 miljardiem eiro, lai atbalstītu pētniekus un novatorus Eiropā nolūkā rast revolucionārus risinājumus vides, enerģētikas, digitālajām un ģeopolitiskajām problēmām.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

5G 5G

5G ir kritiskā jaunās paaudzes tīkla tehnoloģija, kas veicinās inovāciju un atbalstīs digitālo pārveidi.

Skatīt arī

5G pētniecība un standarti

Eiropas Komisija sadarbojas ar nozares pārstāvjiem 5G publiskā un privātā sektora partnerībā kā pētniecības un inovācijas instruments, lai strukturētu un vadītu Eiropas 5G pētniecību.

5G observatorija

Eiropas 5G novērošanas centrs ļauj ES novērtēt 5G rīcības plāna progresu un rīkoties, lai to pilnībā īstenotu.

5G rīcības plāns

5G rīcības plāns ir stratēģiska iniciatīva, kas padarīs 5G par realitāti visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā ES.

Satīklota un automatizēta mobilitāte

Satīklota un automatizēta mobilitāte sniedz unikālu iespēju padarīt mūsu transporta sistēmas drošākas, tīrākas, efektīvākas un lietotājam draudzīgākas.

5G pārrobežu koridori

ES valstis un rūpniecība sadarbojas, lai sagatavotu 5G koridoru plaša mēroga izvēršanu savienotai un automatizētai mobilitātei uz Eiropas transporta ceļiem.