Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G observatorija

Eiropas 5G novērošanas centrs ļauj ES novērtēt 5G rīcības plāna progresu un rīkoties, lai to pilnībā īstenotu.

Kas ir Eiropas 5G observatorija?

Eiropas 5G novērošanas centrs uzrauga tirgus norises un sagatavošanas darbības, ko nozares ieinteresētās personas un dalībvalstis veic saistībā ar 5G ieviešanu Eiropā un ārpus tās.

Tā kā 5G tuvojas ieviešanai tirgū, Eiropas 5G novērošanas centrs sniedz jaunāko informāciju par visām tirgus norisēm, tostarp darbībām, ko veic privātais un publiskais sektors, 5G jomā. Visas norises tiks analizētas, ņemot vērā to stratēģisko ietekmi uz 5G rīcības plāna mērķiem un citiem sabiedriskās politikas mērķiem. Novērošanas centrs galvenokārt pievēršas norisēm Eiropā, kā arī nozīmīgām starptautiskām norisēm, kas varētu ietekmēt Eiropas tirgu.

Novērošanas centrs uzrauga šādas norises:

  • galvenās 5G tirgus attīstības tendences, tostarp 5G produktu un pakalpojumu plānošana un laišana tirgū ar būtisku ietekmi;
  • jaunākās norises attiecībā uz galvenajiem 5G produktiem un komponentiem, kā arī galveno dalībnieku izdarītajām tehnoloģiju izvēlēm, tostarp attiecībā uz spektra joslu standartiem un izmantošanu;
  • 5G pirmskomercializācijas izmēģinājumi un partnerības starp 5G vērtības ķēdes dalībniekiem;
  • ES dalībvalstu nacionālās stratēģijas un plāni, pieejamie valstu dati par 5G izvēršanu, tostarp par pārklājumu un kvalitāti;
  • publiskā sektora iestāžu veikta radiofrekvenču spektra piešķiršanas sagatavošana un izpilde, kā arī 5G publiskais finansējums tīklu izvēršanai un pētniecībai un inovācijai.

Jaunākie ziņojumi

Tiešsaistes platforma tiek regulāri atjaunināta un nodrošina jaunākās galvenās tendences 5G ieviešanā Eiropā un visā pasaulē. Turklāt tiek publicēti ceturkšņa ziņojumi, kuros sniegts 5G progresa momentuzņēmums, kā arī novērtējums, ņemot vērā 5G rīcības plāna mērķus.

Informācija tiek arī izmantota, lai uzraudzītu Eiropas digitālo sniegumu un ES dalībvalstu digitālās konkurētspējas attīstību, digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI) savienojamības jomā.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija nāk klajā ar jaunām iniciatīvām nākotnes digitālajām infrastruktūrām

Komisija ir nākusi klajā ar iespējamu darbību kopumu, lai veicinātu digitālo infrastruktūru inovāciju, drošību un noturību. Eiropas ekonomikas konkurētspēja nākotnē ir atkarīga no šīm progresīvām digitālā tīkla infrastruktūrām un pakalpojumiem, jo ātra, droša un plaša savienojamība ir būtiska tādu tehnoloģiju izvēršanai, kas mūs ienesīs nākotnes pasaulē: telemedicīna, automatizēta braukšana, ēku prognozējoša uzturēšana vai precīzā lauksaimniecība.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

5G

5G ir izšķirošā jaunās paaudzes tīkla tehnoloģija, kas veicinās inovāciju un atbalstīs digitālo pārveidi.

Skatīt arī

5G pētniecība un standarti

Eiropas Komisija sadarbojas ar nozares pārstāvjiem 5G publiskā un privātā sektora partnerībā kā pētniecības un inovācijas instruments, lai strukturētu un vadītu Eiropas 5G pētniecību.

5G un elektromagnētiskie lauki

Eiropas elektronisko sakaru kodeksam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu konsekventus 5G ieviešanas nosacījumus, vienlaikus aizsargājot sabiedrības veselību.

5G rīcības plāns

5G rīcības plāns ir stratēģiska iniciatīva, kas padarīs 5G par realitāti visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā ES.

Satīklota un automatizēta mobilitāte

Satīklota un automatizēta mobilitāte sniedz unikālu iespēju padarīt mūsu transporta sistēmas drošākas, tīrākas, efektīvākas un lietotājam draudzīgākas.

5G koridora izvēršana

ES dalībvalstis un nozare koordinē savus centienus, lai uzsāktu 5G koridoru plaša mēroga izvēršanu satīklotai un automatizētai mobilitātei (CAM).