Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas pakalpojumi Dānijā

Vairākas politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt fiksēto un mobilo platjoslas pārklājumu visā valstī, atbalsta Dānijas platjoslas mērķus. Valdība strādā pie tā, lai Dānija kļūtu par digitālo līderi, radot pamatu Dānijas uzņēmumiem digitālo tehnoloģiju izmantošanai.

    Dānijas karogs

Kopsavilkums par platjoslas attīstību Dānijā

Dānijas platjoslas stratēģijā ir noteikti vērienīgi pārklājuma mērķi 2025. gadam. Digitālā stratēģija 2022.–2025. gadam pievēršas darbinieku trūkumam, atbalsta sniegšanai klimata pārmaiņu mazināšanai un digitālajai iekļaušanai.

Valsts platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās iestādes

  • Klimata, enerģētikas un komunālo pakalpojumu ministrija (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet) ir atbildīga par Dānijas platjoslas politikas izstrādi un pārvaldību. Tās galvenās darbības ietver telekomunikāciju nozares tiesisko regulējumu un platjoslas mērķu noteikšanu, par kuriem kopīgi vienojas valdība.
  • Dānijas Enerģētikas aģentūra (Energistyrelsen) ir Klimata, enerģētikas un komunālo pakalpojumu ministrijas daļa un darbojas kā galvenā valsts regulatīvā iestāde telekomunikāciju jomā Dānijā. Aģentūra ir valsts platjoslas kompetences centrs, un tās uzdevumi ietver platjoslas politikas īstenošanu, jautājumus, kas saistīti ar fizisko infrastruktūru, labās puses, radioiekārtām, tīkla neitralitāti un spektra pārvaldību.
  • Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde, kas ir Rūpniecības, uzņēmējdarbības un finanšu ministrijas pakļautībā esoša aģentūra, ir neatkarīga regulatīvā iestāde, kas atbild par tirgus analīzi un lēmumiem un veic uzdevumus saistībā ar interneta regulējumu un e-privātumu.
  • Dānijas Digitālās pārvaldības aģentūra irFinanšu ministrijas aģentūra, kas izveidota, lai paātrinātu digitalizācijas procesus, kas nepieciešami Dānijas labklājības sabiedrības modernizācijai. Aģentūra ir atbildīga par Dānijas digitalizāciju un ir atbildīga par valdības digitālo mērķu īstenošanu publiskajā sektorā.

Platjoslas attīstības galvenie mērķi

Dānijas platjoslas stratēģija tika panākta 2021. gadā. Stratēģijas mērķi ir šādi: a) aptver visas mājsaimniecības un uzņēmumus par 100/30 Mb/s pieslēgumu līdz 2025. gadam, b) līdz 2025. gadam aptver 98 % mājsaimniecību un uzņēmumu ar lejupielādes ātrumu 1 Gb/s un c) nosaka vajadzības un pieprasījumu pēc gigabitu ātrumiem līdz 2030. gadam.

Centrālā valdība, reģioni un pašvaldības ir vienojušās par digitālo stratēģiju 2022.–2025. gadam. Stratēģijā ir iekļautas iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst darba ņēmēju trūkumu, atbalstīt klimata pārmaiņu mazināšanu un digitālo iekļaušanu.

Galvenie pasākumi platjoslas attīstībai

  • Platjoslas kartēšana: Dānijas Enerģētikas aģentūra uzrauga platjoslas attīstību, izmantojot kartēšanas rīku (Tjekditnet). Tā ir piedāvāto un tehniski iespējamo ātrumu, pieejamo tehnoloģiju un abonementu sniedzēju interaktīva kartēšana adreses līmenī visām Dānijas adresēm, tostarp uzņēmumiem, mājsaimniecībām, sabiedriskajām ēkām un brīvdienu mājokļiem. Kartēšana aptver gan fiksēto piekļuvi, gan mobilo aptvērumu. Ir pieejami arī apkopoti dati par aptvērumu pašvaldību vai reģionālā līmenī. Vietne piedāvā rīku, lai izmērītu lietotāju pašreizējā savienojuma ātrumu un kvalitāti.

Valsts un reģionālie platjoslas finansēšanas instrumenti

Dānijas galvenā uzmanība ir pievērsta ātrgaitas tīkla infrastruktūras izvēršanai, pamatojoties uz privātām investīcijām, galvenokārt izmantojot uz tirgu balstītu izvēršanu un tehnoloģiski neitrālu regulējumu, ko atbalsta ierobežotas valsts dotācijas lauku nekomerciāli dzīvotspējīgos apgabalos. Svarīga loma ir pašvaldībām procesa koordinēšanā un veicināšanā sadarbībā ar telekomunikāciju operatoriem. Publiskais finansējums ir rezervēts apgabaliem ar sliktu platjoslas pārklājumu. Šajā sakarā 2022. gadā valsts platjoslas fondam ir piešķirti 13,5 miljoni EUR.

Dati par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Dānijā

Jaunākos datus par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslas tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām skatiet rezultātu pārskata ziņojumos un valstu ziņojumos par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI). Valstu dati ir pieejami arī Enerģētikas aģentūras tīmekļa vietnē.

Spektra piešķiršana bezvadu platjoslai

Sīkāku informāciju par harmonizētu spektra piešķiršanu skatiet Eiropas 5G observatorijā.

Valstu publikācijas un preses dokumenti

Latviešu valoda

Dāņu dāņu valoda

Kontaktinformācija

BCO Denmark (Platjoslas kompetenču valsts birojs): Dānijas Datu piegādes un infrastruktūras aģentūra (Styrelsen for dataforsyning og Infrastruktur)

E-pasta adrese: Rentemestervej 8, 2400 København, Dānija Kontaktinformācija pa e-pastu Tālrunis: + 45 51 15 78 92 Tīmekļa vietne

Dānijas Klimata, enerģētikas un komunālo pakalpojumu ministrija (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

E-pasta adrese: Stormgade 2–6, 1470 Kopenhāgena, Dānija Sazināties pa e-pastu Tālrunis: + 45 33 92 28 00 Mājas lapa

Dānijas Rūpniecības, uzņēmējdarbības un finanšu ministrija (Erhvervsministeriet)

E-pasta adrese: Slotsholmsgade 10–12, 1216 Kopenhāgena, Dānija Sazināties pa e-pastu Tālrunis: + 45 33 92 33 50 Mājas lapa

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde (Erhvervsstyrelsen)

E-pasta adrese: Langelinie Allé 17, 2100 Kopenhāgena, Dānija Sazināties pa e-pastu Tālrunis: + 45 35 29 10 00 Mājas lapa

Digitālās pārvaldības aģentūra (Digitalizeringsstyrelsen)

E-pasta adrese: Landgreven 4, 1017 Kopenhāgena, Dānija Sazināties pa e-pastu Tālrunis: + 45 3392 5200 Tīmekļa vietne

Jaunākās ziņas

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Platjoslas pārklājums Eiropā 2022. gadā

Pētījumā “Platjoslas pārklājums 2022” tiek uzraudzīts dalībvalstu progress virzībā uz digitālās desmitgades politikas programmā noteiktajiem mērķiem, proti: “Gigabitu savienojamība visiem līdz 2030. gadam” un “vismaz 5G visās apdzīvotajās teritorijās”.

NEWS ARTICLE |
Pieteikties 2023. gada Eiropas platjoslas balvai

2023. gada Eiropas platjoslas balva izceļ projektus, kas mūs virza uz Eiropas digitālo desmitgadi. Projektiem, kas nodrošina piekļuvi gigabitu savienojamībai un 5G pakalpojumiem, ir pēdējā iespēja pieteikties uz balvām līdz 15. septembrim.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi Zviedrijā

Zviedrijas 2016. gadā pieņemtajā valsts platjoslas plānā ir pilnībā savienota Zviedrija, un tajā ir izvirzīti mērķi gan attiecībā uz mobilo pārklājumu, gan ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Platjoslas pakalpojumi Spānijā

Digitālā savienojamība un 5G izvēršana ir viena no desmit stratēģiskajām prioritātēm Spānijas digitalizācijas programmā 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Slovākijā

Slovākija ir noteikusi ilgtermiņa mērķi līdz 2030. gadam visām mājsaimniecībām nodrošināt piekļuvi īpaši ātrdarbīgam internetam.

Platjoslas pakalpojumi Rumānijā

Rumānijas platjoslas plāns ir vērsts uz valsts platjoslas tīkla izveidi, kas ir pirmais solis ceļā uz ES savienojamības mērķu sasniegšanu.

Platjoslas pakalpojumi Portugālē

Portugāles digitalizācijas programmas mērķis ir attīstīt digitālo infrastruktūru, kas ļauj iedzīvotājiem izmantot jaunās iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas.

Platjoslas pakalpojumi Nīderlandē

Visām mājsaimniecībām Nīderlandē vajadzētu būt iespējai piekļūt platjoslas tīkliem ar ātrumu vismaz 100 Mb/s, un lielākajai daļai būtu jāizmanto 1 Gbps līdz 2023. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Luksemburgā

Viena no Luksemburgas valdības programmas prioritātēm ir komunikācijas infrastruktūras izveide ar mērķi nodrošināt gigabitu platjoslas piekļuvi visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Lietuvā

Lietuvas mērķis ir līdz 2027. gadam nodrošināt 100 Mb/s lauku apvidiem, kā arī atbalstīt Gigabitu sabiedrības mērķus 2025. gadā.

Broadband - Latvija

Latvija atbalsta Gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, jaunināmu uz gigabitu, pilsētām un laukiem, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

Platjoslas pakalpojumi Īrijā

Īrijas valsts platjoslas plāns paredz, ka līdz 2026. gadam visām telpām Īrijā būs piekļuve ātrdarbīgai platjoslai.

Platjoslas pakalpojumi Ungārijā

Ungārijas valsts digitalizācijas stratēģijas 2021.–2030. gadam projekta mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt mērķi — 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli.

Platjoslas pakalpojumi Grieķijā

Grieķijas digitālās pārveides Bībele 2020.–2025. gadam uzsver savienojamību kā vienu no piecām stratēģiskajām asīm un atzīst Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķus.

Platjoslas pakalpojumi Vācijā

Vācijas federālās valdības 2021. gada koalīcijas nolīgumā, digitālajā stratēģijā un Gigabitu stratēģijā 2022. gadam prioritāte piešķirta FTTH un 5G tīklu piegādei visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Francijā

Valsts platjoslas programma France Très Haut Débit nosaka mērķi līdz 2022. gadam nodrošināt ātru platjoslas piekļuvi visām mājsaimniecībām un līdz 2025. gadam nodrošināt optiskās šķiedras pieejamību visām mājsaimniecībām.

Platjoslas pakalpojumi Somijā

Somijas iestādes atbalsta uz konkurenci balstītu optiskās šķiedras tīklu izvēršanu, izmantojot publiskos līdzekļus nepietiekami apkalpotām teritorijām, un konsultācijas vietējām pašvaldībām par to, kā izvērst platjoslas tīklus.

Platjoslas pakalpojumi Igaunijā

Igaunija ir izveidojusi platjoslas pamata pārklājumu visā valstī. Igaunijas digitalizācijas programmā ir noteikti vērienīgi mērķi 2030. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Čehijā

Valsts plānā ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai, kas apstiprināts 2021. gada martā, ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai.

Platjoslas pakalpojumi Kiprā

Kipras platjoslas plāns nosaka stratēģiskos mērķus 2021.–2025. gadam un ietver leģislatīvus un regulatīvus pasākumus, kā arī praktisku atbalstu platjoslas infrastruktūras attīstībai.

Platjoslas pakalpojumi Horvātijā

Horvātijas Valsts platjoslas attīstības plāns 2021.–2027. gadam atbilst Eiropas Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķiem un daļēji atbilst 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Platjoslas pakalpojumi Bulgārijā

2020. gada augustā tika atjaunināts un pieņemts Valsts platjoslas infrastruktūras plāns nākamās paaudzes piekļuvei “Savienotā Bulgārija” un politika elektronisko sakaru jomā.

Platjoslas pakalpojumi Beļģijā

Beļģijas platjoslas stratēģija ir iekļauta plašākā politikas stratēģijā Digital Belgium. Fiksētās un mobilās platjoslas valsts plāna mērķis ir likvidēt atlikušās “baltās zonas”, kurās ātrdarbīgi pakalpojumi nav pieejami. Samazinot izmaksas un samazinot administratīvo slogu...

Platjoslas pakalpojumi Austrijā

Austrijas platjoslas stratēģija ir vērsta uz gigabitu savienojumu (fiksēto un mobilo) piegādi visā valstī līdz 2030. gadam.