Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas pakalpojumi Ungārijā

Ungārijas valsts digitalizācijas stratēģijas 2021.–2030. gadam projekta mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt mērķi — 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli.

  Ungārijas karogs

Kopsavilkums par platjoslas attīstību Ungārijā

Valsts digitalizācijas stratēģija 2021.–2030. gadam tika apstiprināta 2021. gadā. Tā mērķis ir nodrošināt 95 % mājsaimniecību ar gigabitu tīkliem, uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, atbalstīt uzņēmējdarbības procesu digitalizāciju, kā arī palielināt e-pārvaldes pakalpojumu izmantošanu.

Valsts platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās iestādes

Platjoslas attīstības galvenie mērķi un pasākumi

Ungārijas valsts digitalizācijas stratēģija 2021.–2030. gadam tika apstiprināta 2021. gada rudenī. Stratēģijas pamatā ir četri pīlāri: digitālā infrastruktūra, digitālās prasmes, digitālā ekonomika un digitālais stāvoklis. Tajā noteikti šādi mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam:

 • 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli,
 • mazāk nekā 2 % cilvēku bez digitālajām prasmēm vecuma grupā no 16 līdz 71 gadiem,
 • vairāk nekā 30 % procesu uzņēmumos tiek digitalizēti;
 • 90 % iedzīvotāju izmanto e-pārvaldes pakalpojumus.

Stratēģijā ir izklāstīti infrastruktūras, izglītības un ekonomiskā atbalsta pasākumi. Lai nodrošinātu vadu un bezvadu digitālās infrastruktūras pieejamību ar atbilstošām pakalpojumu iespējām un kvalitāti, stratēģijā ir paredzēta gigabitu tīklu, izglītības un augstākās izglītības iestāžu digitālās infrastruktūras attīstība, valsts telekomunikāciju pamattīkla turpmāka attīstība, bezvadu sakari profesionālām organizācijām, superdatošanas jaudas paplašināšana, kā arī 5G tīklu attīstības veicināšana.

Gigabitu spējīgu tīklu attīstība ietvers plašus īstenošanas pasākumus:

 • plānot un īstenot valsts mēroga tīkla “Gigabit Hungary 2030” attīstības programmu, kas savienota ar 5G, lai līdz 2030. gada beigām būtu pieejami interneta savienojumi ar ātrumu vismaz 1 Gb/s,
 • infrastruktūras un tīkla koplietošanas precizēšana saskaņā ar konkurences tiesību aktiem un noteikumi par piekļuvi optiskajiem un radiotīkliem, jo īpaši pasīvo (un daļēji aktīvo) infrastruktūras elementu koplietošana,
 • Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa transponēšana valsts tiesību aktos,
 • telekomunikāciju tīklu būvniecības noteikumu pārskatīšana un, ja nepieciešams, grozīšana,
 • mazināt ziņošanas un administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem,
 • sakaru pakalpojumu kvalitātes un patērētāju aizsardzības noteikumu pārskatīšana, standartu pārskatīšana, minimālo prasību formulēšana,
 • paziņojumu regulas pārskatīšana, lai labāk atbalstītu politikas mērķus saistībā ar digitalizāciju, mikrolīmeņa un makrolīmeņa konkurētspēju,
 • atjaunināt valsts elektronisko sakaru tīklu standartus,
 • digitālo tīklu pozicionēšana kā būtiska infrastruktūra plašai sabiedrībai.

Lai veicinātu 5G tīklu attīstību, būs vajadzīgi vairāki turpmāki pasākumi:

 • stiprināt un paplašināt 5G koalīcijas darbību,
 • uzsākt stratēģiskus nolīgumus starp pakalpojumu sniedzējiem un valdību, lai paātrinātu modernu fiksēto un mobilo un konverģēto tehnoloģiju attīstību,
 • pētniecības, izstrādes un inovācijas atbalsta shēmas izstrāde saskaņā ar digitālās infrastruktūras attīstību, jo īpaši 5G,
 • Széchenyi István University 5G izcilības centra attīstība,
 • ieguldījums ES 5G koridoru būvniecībā,
 • 6G tehnoloģijas iepriekšēja analīze.

Valsts un reģionālie platjoslas finansēšanas instrumenti

 • Kredīti: Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam finanšu resursi no Ekonomikas attīstības un inovācijas darbības programmas (EDIOP/GINOP) atbalsta publisko platjoslas tīklu paplašināšanu un ātrgaitas savienojumu paplašināšanu. Valstu fondi palīdz paplašināt platjoslas tīklus nekonverģentā Tuvo ungāru reģionā.
 • ESIF fondi: 2014.–2020. gada programmās lēsts, ka ieguldījumi NGA ātrdarbīgos platjoslas tīklos ar ātrumu 30 Mb/s vai vairāk sasniegs 253 miljonus euro. Daļa no platjoslas budžeta tiks iztērēta, izmantojot finanšu instrumentus.
 • Superfast Internet Programma (SZIP): Lielākā daļa projektu ieviesa FTTH (šķiedra uz mājām), kas nodrošina gigabitu ātrumu. SZIP, ko finansē no ES struktūrfondiem un kas paredzēts, lai aptvertu gandrīz 410 000 mājsaimniecību, līdz 2023. gadam nodrošina vismaz 30 Mb/s platjoslas interneta pakalpojumu. Apgabaliem, kas nav komerciāli dzīvotspējīgi, ir izveidota valsts atbalsta shēma 250 miljonu euro apmērā, lai nodrošinātu platjoslas izvēršanu. Līdz 2020. gada beigām gandrīz ceturtdaļu miljonu mājsaimniecību ar SZIP starpniecību nodrošināja vismaz 30 Mb/s platjosla.

Dati par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Ungārijā

Lai iegūtu jaunākos datus par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslas tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām, skatiet rezultātu pārskata ziņojumus un valstu ziņojumus par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI).

Spektra piešķiršana bezvadu platjoslai

Sīkāku informāciju par harmonizētu spektra piešķiršanu skatiet Eiropas 5G observatorijā.

Publikācijas un preses dokumenti

Latviešu valoda

Ungāru ungāru

Kontaktinformācija

BCO Hungary (Platjoslas kompetenču valsts birojs): Tehnoloģiju un rūpniecības ministrija, Informācijas komunikācijas valsts sekretariāts

E-pasta adrese: Iskola u. 13, Budapešta, 1011 Ungārija Sazināties pa e-pastu Tālrunis: + 36 30 977 4707 Tīmekļa vietne

Valsts plašsaziņas līdzekļu un informācijas komunikācijas iestāde (Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság)

E-pasta adrese: Ostrom u. 23–25, 1015 Budapest, Ungārija Sazināties pa e-pastu Tālrunis: + 36 1 4577100 Mājas lapa

Jaunākās ziņas

2023. gada Eiropas platjoslas balvu labā prakse

Šajā brošūrā ir izklāstīti 14 labas prakses projekti, kas bija 2023. gada Eiropas platjoslas balvas ieguvēji un finālisti.

NEWS ARTICLE |
2023. gada Eiropas platjoslas balvas ieguvēji

Projekti no visas Eiropas, kas iedzīvotājiem nodrošina ļoti augstas veiktspējas savienojamību, pieteicās 2023. gada Eiropas platjoslas balvai. Ceremonijā Briselē 21. novembrī Eiropas Komisija paziņoja un apbalvoja piecus uzvarētājus.

EVENT |
BCO tīkla 2023. gada konference

Eiropas Platjoslas kompetences biroju (BCO) tīkla ikgadējā konference sniedz unikālu iespēju padziļinātām diskusijām un tīklu veidošanai.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi Zviedrijā

Zviedrijas 2016. gadā pieņemtajā valsts platjoslas plānā ir pilnībā savienota Zviedrija, un tajā ir izvirzīti mērķi gan attiecībā uz mobilo pārklājumu, gan ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Platjoslas pakalpojumi Spānijā

Digitālā savienojamība un 5G izvēršana ir viena no desmit stratēģiskajām prioritātēm Spānijas digitalizācijas programmā 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Slovākijā

Slovākija ir noteikusi ilgtermiņa mērķi līdz 2030. gadam visām mājsaimniecībām nodrošināt piekļuvi īpaši ātrdarbīgam internetam.

Platjoslas pakalpojumi Rumānijā

Rumānijas platjoslas plāns ir vērsts uz valsts platjoslas tīkla izveidi, kas ir pirmais solis ceļā uz ES savienojamības mērķu sasniegšanu.

Platjoslas pakalpojumi Portugālē

Portugāles digitalizācijas programmas mērķis ir attīstīt digitālo infrastruktūru, kas ļauj iedzīvotājiem izmantot jaunās iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas.

Platjoslas pakalpojumi Nīderlandē

Visām mājsaimniecībām Nīderlandē vajadzētu būt iespējai piekļūt platjoslas tīkliem ar ātrumu vismaz 100 Mb/s, un lielākajai daļai būtu jāizmanto 1 Gbps līdz 2023. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Luksemburgā

Komunikācijas infrastruktūras izveide ar mērķi nodrošināt gigabitu platjoslas piekļuvi visā valstī ir viena no Luksemburgas valdības programmas prioritātēm.

Platjoslas pakalpojumi Lietuvā

Lietuvas mērķis ir līdz 2027. gadam nodrošināt 100 Mb/s lauku apvidiem, kā arī atbalstīt Gigabitu sabiedrības mērķus 2025. gadā.

Platjoslas pakalpojumi Latvijā

Latvija atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, kas ir uzlabojams līdz gigabitam, pilsētu un lauku teritorijās, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

Platjoslas pakalpojumi Īrijā

Īrijas valsts platjoslas plāns paredz, ka līdz 2026. gadam visām telpām Īrijā būs piekļuve ātrdarbīgai platjoslai.

Platjoslas pakalpojumi Grieķijā

Grieķijas digitālās pārveides Bībele 2020.–2025. gadam uzsver savienojamību kā vienu no piecām stratēģiskajām asīm un atzīst Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķus.

Platjoslas pakalpojumi Vācijā

Vācijas federālās valdības 2021. gada koalīcijas nolīgumā, digitālajā stratēģijā un Gigabitu stratēģijā 2022. gadam prioritāte piešķirta FTTH un 5G tīklu piegādei visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Francijā

Valsts platjoslas programma France Très Haut Débit nosaka mērķi līdz 2022. gadam nodrošināt ātru platjoslas piekļuvi visām mājsaimniecībām un līdz 2025. gadam nodrošināt optiskās šķiedras pieejamību visām mājsaimniecībām.

Platjoslas pakalpojumi Somijā

Somijas iestādes atbalsta uz konkurenci balstītu optiskās šķiedras tīklu izvēršanu, izmantojot publiskos līdzekļus nepietiekami apkalpotām teritorijām, un konsultācijas vietējām pašvaldībām par to, kā izvērst platjoslas tīklus.

Platjoslas pakalpojumi Igaunijā

Igaunija ir izveidojusi platjoslas pamata pārklājumu visā valstī. Igaunijas digitalizācijas programmā ir noteikti vērienīgi mērķi 2030. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Dānijā

Vairākas politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt fiksēto un mobilo platjoslas pārklājumu visā valstī, atbalsta Dānijas platjoslas mērķus. Valdība strādā pie tā, lai Dānija kļūtu par digitālo līderi, radot pamatu Dānijas uzņēmumiem digitālo tehnoloģiju izmantošanai.

Platjoslas pakalpojumi Čehijā

Valsts plānā ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai, kas apstiprināts 2021. gada martā, ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai.

Platjoslas pakalpojumi Kiprā

Kipras platjoslas plāns nosaka stratēģiskos mērķus 2021.–2025. gadam un ietver leģislatīvus un regulatīvus pasākumus, kā arī praktisku atbalstu platjoslas infrastruktūras attīstībai.

Platjoslas pakalpojumi Horvātijā

Horvātijas Valsts platjoslas attīstības plāns 2021.–2027. gadam atbilst Eiropas Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķiem un daļēji atbilst 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Platjoslas pakalpojumi Bulgārijā

2020. gada augustā tika atjaunināts un pieņemts Valsts platjoslas infrastruktūras plāns nākamās paaudzes piekļuvei “Savienotā Bulgārija” un politika elektronisko sakaru jomā.

Platjoslas pakalpojumi Beļģijā

Beļģijas platjoslas stratēģija ir iekļauta plašākā politikas stratēģijā Digital Belgium. Fiksētās un mobilās platjoslas valsts plāna mērķis ir likvidēt atlikušās “baltās zonas”, kurās ātrdarbīgi pakalpojumi nav pieejami. Samazinot izmaksas un samazinot administratīvo slogu...

Platjoslas pakalpojumi Austrijā

Austrijas platjoslas stratēģija ir vērsta uz gigabitu savienojumu (fiksēto un mobilo) piegādi visā valstī līdz 2030. gadam.