Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas pakalpojumi Lietuvā

Lietuvas mērķis ir līdz 2027. gadam lauku apvidiem nodrošināt 100 Mb/s, kā arī atbalstīt gigabitu sabiedrības mērķus 2025. gadam.

Kopsavilkums par platjoslas attīstību Lietuvā

Lietuvas īpaši ātras platjoslas attīstības plāna mērķis no 2021. gada oktobra ir nodrošināt interneta ātrumu vismaz 100 Mb/s mājsaimniecībām un publiskajām iestādēm pilsētās un lauku apvidos līdz 2027. gadam. Lietuvas Informācijas sabiedrības attīstības programma 2014.–2020. gadam atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus.

Valsts platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās iestādes

  • Lietuvas Satiksmes un sakaru ministrija(Susisiekimo ministerija)ir atbildīga par valsts politiku platjoslas attīstības, tās ieviešanas koordinēšanas un kontroles jomā, jo īpaši jomās, kurās šāda infrastruktūra nav pieejama vai kurās nav konkurences platjoslas pakalpojumu sniegšanā. Ministrija darbojas kā valsts platjoslas kompetences birojs.
  • Informācijas sabiedrības attīstības komiteja(Informacinės Visomenėsplėtros komitetas) Satiksmes ministrijas pakļautībā piedalās valsts politikas veidošanā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā Lietuvā un koordinē tās īstenošanu.
  • Publiskais uzņēmums Plačiajuostis Internetas (platjoslas internets) ir bezpeļņas organizācija, kas pieder Satiksmes ministrijai un ir atbildīga par valsts platjoslas stratēģijas īstenošanu. Plačiajuostis Internets kā vairumtirdzniecības operators izmanto publisku atvilces maršrutēšanas tīklu vairumtirdzniecības tīklā, nodrošinot visiem ieinteresētajiem mazumtirdzniecības operatoriem piekļuvi šim tīklam ar vienādiem nosacījumiem, tādējādi ļaujot mazumtirdzniecības operatoriem nodrošināt ātras interneta piekļuves pakalpojumus mājsaimniecībām, uzņēmumiem, publiskām un privātām iestādēm, tostarp pašvaldībām, skolām, bibliotēkām, slimnīcām Lietuvas lauku apvidos.
  • Komunikāciju regulatīvā iestāde (Ryšių reguliavimo tarnyba) ir neatkarīga valsts iestāde, kas uzrauga un regulē Lietuvas platjoslas tirgus.

Platjoslas attīstības galvenie mērķi

Īpaši ātras platjoslas attīstības plānu Transporta un sakaru ministrija sāka 2021. gada oktobrī. Plāns paātrinās elektronisko sakaru infrastruktūras ieviešanu, lai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam interneta ātrums vismaz 100 Mb/s sasniegtu mājsaimniecības un publiskās iestādes ne tikai lielajās pilsētās, bet arī lauku apvidos. 75 miljoni eiro tiks piešķirti īpaši ātras interneta piekļuves attīstīšanai. Šis finansējums tiks izmantots, lai izveidotu sakaru torņus un izveidotu optiskās šķiedras līnijas. Plānojot ieguldījumus, tiks ņemtas vērā galvenās publiskās un saimnieciskās darbības vietas un publiskās iestādes, un tās tiks savienotas ar platjoslas tīklu.

Transporta un sakaru ministrija kopā ar publiskā sektora iestādēm un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 2021. gada oktobrī parakstīja memorandu, kurā visas puses vienojās līdz 2025. gadam panākt 100 Mb/s savienojuma ātruma pieejamību vismaz 95 % Lietuvas mājsaimniecību.

Lietuvas Informācijas sabiedrības attīstības programma 2014.–2020. gadam “Lietuvas Republikas digitalizācijas programma” (apstiprināta ar Lietuvas Republikas valdības 2014. gada 12. marta Rezolūciju Nr. 244) ir vērsta uz trim galvenajām jomām:

  • Lietuvas pilsoņu prasmes un motivācija izmantot IKT,
  • elektroniskā satura izstrāde un
  • IKT infrastruktūras, tostarp NGA piekļuves, attīstība.

Digitālā programma tika atjaunināta 2017. un 2019. gadā, un tika sniegtas atsauces uz gigabitu sabiedrības mērķiem. Programmas pamatā ir pieņēmums, ka tikai līdzsvarota visu šo jomu attīstība var veicināt ilgtspējīgu un strauju informācijas sabiedrības attīstību un sasniegt Eiropas digitalizācijas programmas mērķus un mērķus. Viens no programmas mērķiem ir nodrošināt ģeogrāfiski vienotas ātrdarbīgas platjoslas infrastruktūras attīstību un veicināt interneta pakalpojumu izmantošanu (5. mērķis). Šā mērķa sasniegšanu veicina šādi pasākumi:

  • nodrošināt platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstību jomās, kurās tirgus nenodrošina infrastruktūras attīstību un pakalpojumu sniegšanu,
  • veicināt konkurenci platjoslas sakaru tirgū un platjoslas pakalpojumu izmantošanu,
  • modernizēt un attīstīt publisko interneta piekļuves infrastruktūru bibliotēkās.

Platjoslas attīstības jomā Lietuvas digitalizācijas programma ir vērsta uz stimulu nodrošināšanu ieguldījumiem platjoslas infrastruktūrā un iejaucas gadījumos, kad tirgus dalībnieki nespēj apmierināt pieprasījumu pēc platjoslas piekļuves zemas ekonomiskās dzīvotspējas dēļ. Tā arī piešķir augstu prioritāti tam, lai stimulētu pieprasījumu pēc ātras piekļuves internetam, kā arī lietuviešu digitālo pratību.

Transporta un sakaru ministrija izveidoja darba grupu 5G jautājumos, lai kopā ar ieinteresētajām personām apspriestu un izstrādātu 2020. gadā pieņemtās Pamatnostādnes par nākamās paaudzes mobilo tīklu (5G) attīstību Lietuvas Republikā 2020.– 2025. gadam. Pamatnostādnēs ir ietverts pasākumu kopums, lai veicinātu 5G ieviešanu Lietuvā, piemēram, pasākumi par piekļuvi vietām radiotīkla ēkā. Memorandā par 5G attīstību Lietuvā, kas parakstīts 2021. gada oktobrī, ir noteikts, ka līdz 2025. gadam starptautiskie sauszemes transporta koridori Via Baltica un Rail Baltica piedāvās nepārtrauktus 5G savienojuma pakalpojumus. “ Plačiajuostis interneta” gatavo 5G investīciju projektu.

Regulēšanas pasākumi

Elektronisko sakaru infrastruktūras uzstādīšanas, uzturēšanas un izmantošanas noteikumus pieņem Komunikāciju regulatīvās iestādes direktors. Dokumenti nosaka pamatprasības elektronisko sakaru infrastruktūras projektēšanai, būvniecībai, būvniecībai, uzstādīšanai vai rekonstrukcijai, kā arī jaunu vai rekonstruējamu ēku projektēšanai, būvniecībai un uzstādīšanai (ieskaitot izmaksu samazināšanas pasākumus), ciktāl šie darbi ir saistīti ar elektronisko sakaru infrastruktūru šajos būvniecības projektos. Tiek īstenoti pasākumi attiecībā uz procedūrām un nosacījumiem elektronisko sakaru infrastruktūras kopīgai izmantošanai un citiem mērķiem (cauruļvadiem, kabeļiem, cauruļvadiem, lūkām, nostiprināšanas konstrukcijām, tostarp torņiem, mastiem, ēkām, konstrukciju ieviešanai, ēku sistēmām) un citām iekārtām.

Lietuva 2016. gada 15. decembrī pieņēma grozījumu Elektronisko sakaru likumā Nr. IX-2135. Likums stājās spēkā 2016. gada 24. decembrī. Tā īstenošanas akts, Komunikāciju regulatīvās iestādes direktora rīkojums, ar ko groza Komunikāciju regulatīvās iestādes direktora 2011. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 1V-978 “Par elektronisko sakaru infrastruktūras uzstādīšanas, marķēšanas, uzraudzības un lietošanas noteikumu apstiprināšanu”, tika pieņemts 2017. gada 10. janvārī un stājās spēkā 2017. gada 13. janvārī.

Komunikāciju regulatīvā iestāde uzņemas gan vienotā informācijas punkta, gan valsts strīdu izšķiršanas struktūras funkcijas. Paredzams, ka šie grozījumi vēl vairāk uzlabos iespējas paplašināt platjoslas infrastruktūru Lietuvā, jo operatoriem būs labākas iespējas platjoslas attīstībai izmantot alternatīvu infrastruktūru.

Ceļvedī par savienojamības rīkkopas īstenošanu Lietuva plāno uzlabot esošās infrastruktūras un inženiertehnisko darbu pārredzamību, izmantojot jaunu valsts tīmekļa ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Tā plāno izstrādāt pamatnostādnes, lai atvieglotu juridiskos, tehniskos un administratīvos nosacījumus mobilo sakaru operatoriem, un piemērot elastīgu atļauju piešķiršanas režīmu, galveno uzmanību pievēršot vietējai licencēšanai, infrastruktūras koplietošanai vai citām tirgus vajadzībām 26 GHz joslā.

Valsts un reģionālie platjoslas finanšu instrumenti

Valsts atbalsta tādu platjoslas tīklu attīstību lauku apvidos, kas nav pievilcīgi privātajiem ieguldītājiem, izmantojot dažādus fondus (ERAF, ELFLA, ANM), lai izveidotu ļoti augstas veiktspējas tīklus attālos apgabalos.

Lietuvas atveseļošanas un noturības plānā ir apsolīti 49 miljoni eiro investīcijām infrastruktūrā, tostarp 50 jaunu torņu būvniecībai, 2 000 km gara optiskās šķiedras un saistītā aktīvā aprīkojuma izvēršanai ar pienācīgu apkopi un administrēšanu. Šīm investīcijām būtu jānodrošina gigabitu ātrums 5000 digitāli intensīvu uzņēmumu/iestāžu. Turklāt interneta pakalpojumu sniedzējiem baltajās zonās vajadzētu būt iespējai palielināt savu pēdējā jūdzes pakalpojumu ātrumu.

Ieguldījumu projekta ātrdarbīgas komunikācijas infrastruktūras mērķis ir savienot 5000 atrašanās vietas ar gigabitu ātrumu teritorijās, kur šie pakalpojumi netiktu sniegti uz komerciāliem pamatiem. Pasākumu atbalsta no ANM fondiem saskaņā ar Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas sagatavoto integrēto “New Generation Lithuania” plānu, komponents “Digitālā pārveide ekonomikas izaugsmei” ietver investīcijas C.1.5.2 “Pasākums ceļā uz 5G”. 1.5.2 2. apakšpasākums “Īpaši augsta joslas platuma tīklu turpmāka attīstība”.

Dati par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Lietuvā

Jaunākos datus par platjoslas pārklājumu, abonementiem un izplatību, dažādu platjoslas tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām skatiet rezultātu pārskata ziņojumos un valstu ziņojumos par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI).

Komunikāciju regulatīvā iestāde ir izstrādājusi uzlabotu rīku galalietotājiem interneta piekļuves ātruma mērīšanai, kas ļauj galalietotājiem izmērīt interneta piekļuves pakalpojumu reālo ātrumu.

Radiofrekvenču spektra piešķīrumi bezvadu platjoslai

Sīkāku informāciju par harmonizētiem spektra piešķīrumiem skatīt Eiropas 5G novērošanas centrā.

Valstu un ES publikācijas un preses dokumenti

Angļu

Lietuviešu

Kontaktinformācija

BCO Lithuania (valsts platjoslas kompetences birojs): Transporta un sakaru ministrija

Adrese: Gedimino av. 17, 01505 Viļņa, Lietuva
Sazinieties pa e-pastu
Tālr.: + 370 5 239 3870 Mājas lapa

Transporta un sakaru ministrija — Informācijas sabiedrības politikas departamenta Elektronisko sakaru nodaļa (Susisiekimo ministerija)

Adrese: Gedimino av. 17, 01505 Viļņa, Lietuva
Sazinieties pa e-pastu
Tālr.: + 370 5 239 3870 Mājas lapa

Transporta un komunikāciju ministrijas Informācijas sabiedrības attīstības komiteja (Informacinės Visomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Adrese: Gedimino av. 7, 01103 Viļņa, Lietuva
Sazinieties pa e-pastu
Tālr.: + 370 5 266 51 61 Mājas lapa

PE Plačiajuostis Internetas

Adrese: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Viļņa, Lietuva
Sazinieties pa e-pastu
Tālr.: + 370 5 243 0882 Mājas lapa

Lietuvas Republikas Komunikāciju regulatīvā iestāde (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Adrese: Mortosa iela. 14, 03219 Viļņa, Lietuva
Sazinieties pa e-pastu
Tālr.: + 370 5 210 56 33 Mājas lapa

Jaunākās ziņas

ES Reģionu nedēļa: Digitālās plaisas mazināšana, atbalstot digitālo infrastruktūru viediem un ilgtspējīgiem reģioniem

Šajā darbseminārā par tematu “Gudra un ilgtspējīga izaugsme reģioniem” tiek risināts kritiskais jautājums par digitālo plaisu, pētot tās ietekmi uz sociālo kohēziju un vispārējo izaugsmi Eiropas Savienībā.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi Zviedrijā

Zviedrijas valsts platjoslas plānā, ko pieņēma 2016. gadā, ir pausts redzējums par pilnībā savienotu Zviedriju, un tajā ir izvirzīti mērķi gan attiecībā uz mobilo pārklājumu, gan attiecībā uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Platjoslas pakalpojumi Spānijā

Digitālā savienojamība un 5G izvēršana ir viena no desmit stratēģiskajām prioritātēm Spānijas digitalizācijas programmā 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Slovēnijā

Slovēnija izvēlas tehnoloģisko neitralitāti un tirgus dinamiku platjoslas tīklu attīstībā, jo īpaši uz infrastruktūru un pakalpojumiem balstītu konkurenci.

Platjoslas pakalpojumi Slovākijā

Slovākija ir izvirzījusi ilgtermiņa mērķi līdz 2030. gadam nodrošināt visām mājsaimniecībām piekļuvi īpaši ātrdarbīgam internetam.

Platjoslas pakalpojumi Portugālē

Programma Portugal Digital un Valsts savienojamības stratēģija ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīklos 2023.–2030. gadam veido digitālās infrastruktūras attīstību Portugālē.

Platjoslas pakalpojumi Nīderlandē

Visām mājsaimniecībām Nīderlandē vajadzētu būt iespējai piekļūt platjoslas tīkliem vismaz 100 Mb/s apmērā, un lielākā daļa mājsaimniecību līdz 2023. gadam būtu jāizmanto 1 Gb/s.

Platjoslas pakalpojumi Luksemburgā

Komunikācijas infrastruktūras izveide ar mērķi nodrošināt gigabitu platjoslas piekļuvi visā valstī ir viena no Luksemburgas valdības programmas prioritātēm.

Platjoslas pakalpojumi Latvijā

Latvija atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, kas ir uzlabojams līdz gigabitam, pilsētu un lauku teritorijās, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

Platjoslas pakalpojumi Itālijā

Itālijas Ultraplatjoslas stratēģijas ceļā uz gigabitu sabiedrību mērķis ir līdz 2026. gadam visiem nodrošināt gigabitu savienojamību.

Platjoslas pakalpojumi Īrijā

Īrijas valsts platjoslas plānā paredzēts, ka līdz 2026. gadam visām telpām Īrijā būs piekļuve ātrdarbīgiem platjoslas pakalpojumiem.

Platjoslas pakalpojumi Ungārijā

Ungārijas Valsts digitalizācijas stratēģijas 2021.–2030. gadam mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli.

Platjoslas pakalpojumi Grieķijā

Valsts platjoslas plāns 2021.–2027. gadam veicina fiksētu ļoti augstas veiktspējas tīklu un 5G tīklu izmantošanu. Grieķijas Digitālās pārveides Bībele 2020.–2025. gadam uzsver savienojamību kā vienu no piecām stratēģiskajām asīm un atzīst Gigabitu sabiedrības 2025. gadam mērķus.

Platjoslas pakalpojumi Vācijā

Vācijas federālās valdības 2021. gada koalīcijas nolīgumā, digitālajā stratēģijā un 2022. gada Gigabitu stratēģijā prioritāte ir FTTH un 5G tīklu piegāde visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Francijā

Valsts platjoslas programmā France Très Haut Débit ir noteikts mērķis līdz 2022. gadam nodrošināt ātru platjoslas piekļuvi visām mājsaimniecībām un līdz 2025. gadam — optiskās šķiedras pieslēgumu visiem.

Platjoslas pakalpojumi Somijā

Somijas iestādes dod priekšroku uz konkurenci balstīta optiskās šķiedras tīkla izvēršanai, izmantojot publiskos līdzekļus nepietiekami apkalpotām teritorijām un konsultācijas vietējām pašvaldībām par to, kā izvērst platjoslas tīklus.

Platjoslas pakalpojumi Igaunijā

Igaunija ir izveidojusi platjoslas pamata pārklājumu visā valstī. Igaunijas digitalizācijas programmā ir noteikti vērienīgi mērķi 2030. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Dānijā

Vairākas politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir valsts mērogā nodrošināt fiksēto un mobilo platjoslas pārklājumu, atbalsta Dānijas platjoslas mērķus. Valdība strādā pie tā, lai Dānija kļūtu par līderi digitālajā jomā, radot pamatu Dānijas uzņēmumiem digitālo tehnoloģiju...

Platjoslas pakalpojumi Čehijā

2021. gada martā apstiprinātajā valsts plānā ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai.

Platjoslas pakalpojumi Kiprā

Kipras platjoslas plānā ir noteikti stratēģiskie mērķi 2021.–2025. gadam un ietverti leģislatīvi un regulatīvi pasākumi, kā arī praktisks atbalsts platjoslas infrastruktūras attīstībai.

Platjoslas pakalpojumi Horvātijā

Horvātijas valsts platjoslas attīstības plāns 2021.–2027. gadam atbilst Eiropas Gigabitu sabiedrības mērķiem 2025. gadam un daļēji 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Platjoslas pakalpojumi Bulgārijā

Valsts platjoslas infrastruktūras plāns nākamās paaudzes piekļuvei “Savienotā Bulgārija” un elektronisko sakaru politika tika atjaunināti un pieņemti 2020. gada augustā.

Platjoslas pakalpojumi Beļģijā

Beļģijas platjoslas stratēģija ir iekļauta plašākā politikas stratēģijā Digital Belgium. Fiksētās un mobilās platjoslas valsts plāna mērķis ir likvidēt atlikušās “baltās zonas”, kurās ātrdarbīgi pakalpojumi nav pieejami. Samazinot izmaksas un samazinot administratīvo slogu...

Platjoslas pakalpojumi Austrijā

Austrijas platjoslas stratēģija ir vērsta uz gigabitu savienojumu (fiksētu un mobilo) piegādi visā valstī līdz 2030. gadam.