Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES tiesību akti autortiesību jomā

ES autortiesību likumu veido 13 direktīvas un 2 regulas, kas saskaņo autoru, izpildītāju, producentu un raidorganizāciju būtiskās tiesības.

  Digitālais autortiesību simbols, ko ieskauj citas ikonas, ieskaitot tiesu skalas, givel, privātuma vairogu un rozeti

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Nosakot saskaņotus standartus, ES tiesību akti autortiesību jomā samazina valstu atšķirības un garantē aizsardzības līmeni, kas vajadzīgs, lai veicinātu radošumu un ieguldījumus jaunradē. Saskaņoti standarti veicina kultūras daudzveidību un nodrošina patērētājiem un uzņēmumiem labāku piekļuvi digitālajam saturam un pakalpojumiem visā Eiropā. 

ES acquis

ES tiesisko regulējumu autortiesību un blakustiesību jomā (acquis) veido:

 • Direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (turpmāk tekstā — “Informācijas sabiedrības direktīva”), 2001. gada 22. maijs
 • Direktīva par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā (“Nomas un patapinājuma direktīva”), 2006. gada 12. decembris
 • Direktīva par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram (turpmāk tekstā — “Direktīva par tālākpārdošanas tiesībām”), 2001. gada 27. septembris
 • Direktīva par dažu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai (“Satelītu un kabeļu retranslācijas direktīva”), 1993. gada 27. septembris
 • Direktīva par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (turpmāk tekstā — “Programmatūras direktīva”), 2009. gada 23. aprīlis
 • Direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (“IĪTD), 2004. gada 29. aprīlis
 • Direktīva par datubāzu tiesisko aizsardzību (turpmāk tekstā — “datubāzu direktīva”), 1996. gada 11. marts
 • Direktīva par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem, ar ko groza iepriekšējo 2006. gada direktīvu (“termiņa direktīva”), 2011. gada 27. septembris
 • Direktīva par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem (“Nenosakāmu autoru darbu direktīva”), 2012. gada 25. oktobris
 • Direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (“KRM direktīva”), 2014. gada 26. februāris
 • Direktīva par dažiem atļautiem dažu ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (Direktīva, ar ko īsteno Marrākešas līgumu Eiropas Savienībā), 2017. gada 13. septembris
 • Regula par pārrobežu apmaiņu starp Savienību un trešām valstīm ar noteiktu ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā tādu personu labā, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (Regula, ar ko īsteno Marrākešas līgumu Eiropas Savienībā), 2017. gada 13. septembris
 • Regula par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū (“Pārnesamības regula”), 2017. gada 14. jūnijs
 • Direktīva par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū (“DVT direktīva”), 2019. gada 17. aprīlis
 • Direktīva par tādu autortiesību un blakustiesību īstenošanu, kas piemērojamas konkrētām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (“satelītsun kabelis II”), 2019. gada 17. aprīlis

Trīs papildu instrumenti (Direktīva 87/54/EK, Padomes Lēmums 94/824/EK un Padomes Lēmums96/644/EK) saskaņo pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību. Turklāt E-komercijas direktīvā un Direktīvā par ierobežotu piekļuvi ir ietverti arī noteikumi, kas attiecas uz autortiesību īstenošanu un īstenošanu.

ES saskaņošanas centienu vispārējais mērķis ir nodrošināt ar autortiesībām aizsargātu preču (piemēram, grāmatu, mūzikas, filmu, programmatūras u. c.) un pakalpojumu (piemēram, pakalpojumu, kas piedāvā piekļuvi šīm precēm) brīvu apriti iekšējā tirgū.

Starptautiskā sistēma

Daudzas ES direktīvas atspoguļo dalībvalstu pienākumus saskaņā ar Bernes konvenciju un Romas konvenciju, kā arī ES un tās dalībvalstu pienākumus saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas TRIPS nolīgumu un diviem 1996. gada Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Interneta līgumiem (WIPOlīgums par autortiesībām un WIPO Līgums par izpildījumu un fonogrammām).

Pēdējos gados ES ir parakstījusi divus citus WIPO līgumus: Pekinas Līgums par audiovizuālo izpildījumu aizsardzību un Marrākešas līgums, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ.

Turklāt brīvās tirdzniecības nolīgumi, kurus ES ir noslēgusi ar daudzām trešām valstīm, atspoguļo daudzus ES tiesību aktu noteikumus.

ES satvara īstenošana

Komisija uzrauga ES autortiesību tiesību aktu savlaicīgu un pareizu īstenošanu, un pēdējos gados Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir izstrādājusi būtisku judikatūras kopumu, interpretējot direktīvu noteikumus.

Tas ir ievērojami veicinājis autortiesību noteikumu konsekventu piemērošanu visā ES.

Jaunākās ziņas

CALL FOR PROPOSALS |
ES publiskā īpašuma un atklāto licencēto darbu repozitorijs

Šis ir uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ES rīcības dotācijai autortiesību jomā, kuras budžets ir EUR 700 000. Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir novērtēt ES publiskā īpašuma un atklāto licencēto darbu repozitorija izveides iespējamību un iespējamos ieguvumus un izstrādāt prototipu.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

© Autortiesības

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.

Skatīt arī

Datubāzu aizsardzība

Datubāzes Eiropas Savienībā ir aizsargātas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Direktīva par datubāzu tiesisko aizsardzību tika pieņemta 1996. gadā un novērtēta 2018. gadā.