Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālās prasmes un darbvietas

Eiropas Komisija ir apņēmusies novērst digitālo prasmju trūkumu un veicināt projektus un stratēģijas, lai uzlabotu digitālo prasmju līmeni Eiropā.

    Persona, kas raksta uz klēpjdatora

GETTY

Visiem eiropiešiem ir vajadzīgas digitālās prasmes, lai studētu, strādātu, sazinātos, piekļūtu tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem un atrastu uzticamu informāciju. Tomēr daudziem eiropiešiem nav pietiekamu digitālo prasmju. Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) liecina, ka 4 no 10 pieaugušajiem un katram trešajam cilvēkam, kas strādā Eiropā, trūkst digitālo pamatprasmju. Sievietes ir maz pārstāvētas ar tehnoloģijām saistītās profesijās un studijās, un tikai 1 no 6 IKT speciālistiem un 1 no 3 zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) absolventiem ir sievietes.

Eiropas Komisija ir noteikusi mērķus Eiropas Prasmju programmā un digitālās izglītības rīcības plānā, lai nodrošinātu, ka līdz 2025. gadam 70 % pieaugušo ir digitālās pamatprasmes. Šo iniciatīvu mērķis ir no 30 % (2019. gadā) līdz 15 % 2030. gadā samazināt to 13–14 gadus vecu jauniešu skaitu, kuri nav sasnieguši pietiekamus rezultātus datošanas un digitālās pratības jomā.

Eiropas digitālo prasmju un darbvietu platforma ir jauna iniciatīva, kas uzsākta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas ietvaros. Tā piedāvā informāciju un resursus par digitālajām prasmēm, kā arī apmācības un finansēšanas iespējām.

Bezmaksas fona attēli

Vairāk nekā 70 % uzņēmumu ir norādījuši, ka tādu darbinieku trūkums, kuriem ir atbilstošas digitālās prasmes, ir šķērslis ieguldījumiem. Eiropa saskaras arī ar digitālo ekspertu trūkumu, kuri var izstrādāt progresīvas tehnoloģijas visu iedzīvotāju labā.

Spēcīga digitālā ekonomika, ko veicina eiropieši ar digitālajām prasmēm, ir būtiska inovācijai, izaugsmei, nodarbinātībai un Eiropas konkurētspējai. Digitālo tehnoloģiju izplatībai ir milzīga ietekme uz darba tirgu un ekonomikā un sabiedrībā nepieciešamo prasmju veidu. Dalībvalstīm, uzņēmumiem, apmācības sniedzējiem, Eiropas Komisijai un citām organizācijām ir jāsadarbojas, lai novērstu digitālo prasmju trūkumu.

Lai sekotu digitālās pārkārtošanās attīstībai un digitālo prasmju trūkumam, Komisija katru gadu publicē DESI. Tā izseko dalībvalstu digitālo sniegumu dažādās jomās, lai uzraudzītu progresu un noteiktu, kur vajadzīgi turpmāki centieni.

Jaunākās ziņas

Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās prasmes

ES ir izstrādājusi virkni rīcībpolitiku un iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot gan darbaspēka, gan patērētāju digitālās prasmes.

Rociet dziļāk!

Digitālā mācīšanās un IKT izglītībā

Eiropas Komisijas mērķis ir modernizēt izglītību un apmācību, finansējot pētniecību un inovāciju un veicinot mācīšanās procesā izmantotās digitālās tehnoloģijas.

Digitālo prasmju iniciatīvas

Eiropas Komisija atbalsta vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt izcilību digitālo prasmju jomā dažādās organizācijās, nozarēs un valstīs.

Saistītais saturs