Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

e-veselības eksperti

Eiropas Komisija izveidoja divas ekspertu grupas, kas strādā e-veselības jomā: e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa un pagaidu e-veselības darba grupa.

    “”

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa

Grupas darbību atsāka 2020. gadā, un tās pirmā sanāksme notika 2020. gada 13. jūlijā.  

E-veselības nozares ieinteresēto personu grupas locekļi ir jumta organizācijas un apvienības, kas darbojas Eiropas mērogā. Tās pārstāv šādas nozares un grupas: veselības tehnoloģiju nozare, pacienti, veselības aprūpes speciālisti un pētniecības aprindas.

E-veselības nozares ieinteresēto personu grupa sniegs Komisijai konsultācijas un speciālās zināšanas, jo īpaši jautājumos, kas izklāstīti paziņojumā par veselības un aprūpes digitālās pārveides veicināšanu. Jo īpaši attiecībā uz šādām jomām:

  • veselības dati, tostarp Komisijas ieteikuma par Eiropas elektronisko veselības karšu apmaiņas formātu izstrāde un tehnisko specifikāciju pamatkopas un labākas sadarbspējas turpmāka izstrāde;
  • digitālie veselības aprūpes pakalpojumi;
  • veselības datu aizsardzības un privātuma jautājumi;
  • kiberdrošība attiecībā uz veselības un aprūpes datiem;
  • digitālie rīki iedzīvotāju iespēju nodrošināšanai un uz personu orientētai aprūpei;
  • mākslīgais intelekts un veselība;
  • transversāli aspekti, kas saistīti ar veselības un aprūpes digitālo pārveidi, piemēram, finansēšanas un investīciju priekšlikumi un pamattehnoloģijas.

Informāciju par locekļiem, sanāksmēm, tostarp darba kārtību un protokolus, regulāri publicē Komisijas ekspertu grupu reģistrā.

e-veselības darba grupa

Pagaidu e-veselības darba grupa tika izveidota, lai konsultētu Komisiju par to, kā pilnībā izmantot e-veselības potenciālu drošākai, labākai un efektīvākai veselības aprūpei Eiropā. Tajā darbojas veselības aprūpes speciālisti, pacientu pārstāvji, medicīnas, farmācijas un IKT nozares pārstāvji, juridiskie eksperti un politikas veidotāji. Darba grupa sagatavoja ziņojumu ar ieteikumiem par to, kā 2020. gadā pilnībā izmantot e-veselības sniegtās priekšrocības.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Skatīt arī

Veselības datu pārvaldība

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu un dienestu darba dokumentu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi, lai veicinātu Eiropas Savienības rīcību.