Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektronisko veselības karšu apmaiņa visā ES

Eiropas Komisija ir pieņēmusi ieteikumu par Eiropas elektronisko veselības karšu apmaiņas formātu, lai atraisītu veselības datu plūsmu pāri robežām.

    Karikatūra reprezentācija par veselības datu pārvaldību

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Ieteikuma par Eiropas elektronisko veselības karšu apmaiņas formātu mērķis ir veicināt elektronisko veselības karšu (EHR) pārrobežu sadarbspēju ES. Tas tiek darīts, atbalstot ES valstu centienus nodrošināt, ka pilsoņi var droši piekļūt saviem veselības datiem un apmainīties ar tiem neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas ES.

Elektronisko veselības karšu apmaiņas formāts palīdzēs iedzīvotājiem ātri piekļūt veselības datiem un dalīties ar tiem ar veselības aprūpes speciālistiem. Piemēram, konsultējoties ar speciālistu vai saņemot neatliekamo palīdzību citā ES valstī.

Droša piekļuve veselības datiem

Viena no prioritātēm paziņojumā par veselības un aprūpes digitālās pārveides veicināšanu ir nodrošināt iedzīvotājiem drošu piekļuvi saviem veselības datiem un dalīties ar tiem pāri robežām.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) uzsver, ka iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, un nodrošina tiesisko regulējumu personas datu aizsardzībai. Tajā ir izklāstīti tieši piemērojami noteikumi par fizisku personu personas datu, tostarp veselības datu, apstrādi. Noteikumi par to, kā atvieglot piekļuvi drošai un kvalitatīvai pārrobežu veselības aprūpei, ir ietverti VDAR par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē.

Ieguvumi no piekļuves elektroniskajām veselības kartēm

Sabiedriskajā apspriešanā par digitālo veselību respondenti atzina, ka atšķirības starp EVK ir viens no galvenajiem šķēršļiem veselības datu apmaiņai un digitālās veselības un aprūpes veicināšanai Eiropā. Pašlaik lielākā daļa iedzīvotāju nevar viegli piekļūt saviem veselības datiem elektroniski pāri robežām.

Labāka piekļuve veselības datiem pāri robežām uzlabos iedzīvotājiem piedāvātās aprūpes kvalitāti un nepārtrauktību. Un tas samazinās veselības aprūpes izmaksas. Piemēram, izskaužot medicīnisko pārbaužu un procedūru nevajadzīgu dublēšanos.

Ieteikums

Ieteikumā ir izklāstīts satvars turpmākai Eiropas EVK apmaiņas formāta izstrādei, kas ļaus iedzīvotājiem droši piekļūt saviem veselības datiem un apmainīties ar tiem pāri robežām ES. Tajā ir noteikts principu kopums, kam būtu jāvadās pēc šīs apmaiņas, un process turpmākai attīstībai, uzraudzībai un pārskatīšanai. Un tajā ir noteikts kopēju tehnisko specifikāciju kopums datu pārrobežu apmaiņai.

Ieteikumā uzsvērts, ka virzībai uz sadarbspējīgiem EHR Eiropas Savienībā būtu jāiet roku rokā ar datu aizsardzības un drošības nodrošināšanu saskaņā ar VDAR un pilnībā ievērojot kiberdrošības satvaru.

Lai atbalstītu Eiropas EVK apmaiņas formāta turpmāku izstrādi, ir paredzēts kopīgs koordinācijas process, iesaistot ES valstis un Komisiju. Šajā procesā iesaistīsies arī visas attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp veselības aprūpes profesionālās organizācijas, valstu kompetences centri, nozares dalībnieki un pacientu grupas, kā arī citas ES un valstu iestādes.

Bezmaksas fona attēli

Šā ieteikuma pamatā ir vairākas iniciatīvas un projekti, ko Komisija un ES valstis ierosinājušas to centienos atvieglot veselības datu pārrobežu apmaiņu ES.

Darbs pie veselības datu apmaiņas tehniskajām specifikācijām ir veikts e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras (eHDSI) ietvaros, ko īsteno Komisija un ES valstis, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) programmu.

EHDSI savieno e-veselības valstu kontaktpunktus, ļaujot tiem apmainīties ar diviem veselības datu kopumiem: pacientu kopsavilkumi un e-receptes. Pirmā apmaiņa starp Igauniju un Somiju notika 2019. gada janvārī. Paredzams, ka divdesmit divas ES valstis līdz 2021. gadam apmainīsies ar šādu veselības informāciju. Šis ieteikums balstās uz eHDSI un veicina tās turpmāku attīstību, veicinot ES mēroga sadarbspēju un visaptverošu elektronisko veselības karšu apmaiņu.

Svarīgs pamats EHR sadarbspējai tika veikts projekta “Smart Open Services for European Patients” (epSOS) ietvaros, kas ir liela mēroga izmēģinājuma projekts, kuru finansēja Komisija. epSOS pārbaudīja pacientu kopsavilkumu un e-recepšu pārrobežu apmaiņu un arEXPAND projekta atbalstu pavēra ceļu eHDSI ieviešanai.

Arī vairāki citi Komisijas atbalstīti projekti, piemēram, Antilope un HITCH, ir palīdzējuši izstrādāt pārstrādāto e-veselības Eiropas sadarbspējas satvaru.

Ar veselības informāciju par konkrētiem gadījumiem pašlaik var apmainīties pāri robežām, izmantojot vienu no 24 tematiskajiem Eiropas references tīkliem (ERT). Šie tīkli ļauj virtuālajām klīniķu grupām diagnosticēt un ārstēt pacientus, kas cieš no retām, sarežģītām un mazizplatītām slimībām.

ERT piedalās aptuveni 900 augsti specializētas veselības aprūpes vienības, kas atrodas aptuveni 300 slimnīcās 25 dalībvalstīs (un Norvēģijā). Personām nav tiešas piekļuves šiem tīkliem. Veselības aprūpes sniedzēji ar viņu piekrišanu un saskaņā ar valstu veselības aprūpes sistēmu noteikumiem vērš pacientus pie attiecīgā tīkla.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Skatīt arī

Eiropas Virtuālo cilvēku dvīņu iniciatīva

Eiropas Virtuālo cilvēku dvīņu iniciatīva ir ES satvars, kas atbalsta nākamās paaudzes virtuālu cilvēku dvīņu risinājumu rašanos un pieņemšanu veselības un aprūpes jomā.

Veselības datu pārvaldība

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu un dienestu darba dokumentu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi, lai veicinātu Eiropas Savienības rīcību.

e-veselības eksperti

Eiropas Komisija izveidoja divas ekspertu grupas, kas strādā e-veselības jomā: e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa un pagaidu e-veselības darba grupa.