Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lietu interneta inovāciju kopu kartēšana Eiropā

Pētījums, kas veikts par lietiskā interneta (IoT) klasteriem Eiropā, sniedz dziļāku izpratni par dinamiku, virzītājspēkiem un veiksmes faktoriem šajā jomā.

Uz cilvēku orientēts IoT

fix-empty

Pētījums par IoT inovāciju kopu kartēšanu Eiropā (.pdf) sniedz visaptverošu kartēšanas pārskatu par IoT inovācijas klasteru ģeogrāfiskajām teritorijām, kas darbojas ES, un to specializācijas jomām.

Pētījums ir vērsts uz galvenajām IoT darbības jomām:

 • gudru dzīves vidi;
 • vieda lauksaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku;
 • valkājamos priekšmetus;
 • viedas pilsētas un viedas kopienas;
 • viedā mobilitāte;
 • vieda vide un ūdens resursu apsaimniekošana;
 • gudru ražošanu.

Pētījumā identificētas četras klasteru pamatklases:

Pīrāga diagramma no četrām pamatkategorijām struktūru: ģeogrāfiskais apgabals (9,5 %); institucionalizēti (40,5 %); tematisks (36,8 %); virtuāli (13,2 %).

 1. Institucionalizētas kopas: dalībnieku apvienības, kas strādā, lai sasniegtu kopīgu mērķi apstiprinātā oficiālā vai neoficiālā pārvaldības struktūrā. Oficiāla pārvaldības struktūra ir priekšnoteikums jebkādai politiskai intervencei attiecībā uz kopu.
 2. Ģeogrāfiskās kopas: klasteri tradicionālajā Marshallian un Porterian koncepcijā, kur uzņēmumu kopumi, kas darbojas noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā un, iespējams, ar skaidru atsauci uz lietu internetu, vai IoT jaunuzņēmumi noteiktā pilsētā. Tām var būt struktūra un pārvaldība, vai nē.
 3. Virtuālās kopas: ja dažādi dalībnieki, kas var būt daļa no dažādām tematiskajām jomām, sadarbojas darbībā un virzībā uz kopīgu mērķi bez kopīgas atrašanās vietas.
 4. Tematiskās kopas: kopas, kas piegādā ar IKT vai lietu internetu saistītus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus neatkarīgi no to atrašanās vietas. Apkopošanas koeficients var būt konkrēta tehnoloģija, tehnoloģiskās platformas, lietojumprogrammu un/vai atklātā pirmkoda programmatūras projekti.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
ES ieguldīs 13,5 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā 2023.–2024. gadam

Komisija ir pieņēmusi galveno pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmu 2023.–2024. gadam ar aptuveni 13,5 miljardiem eiro, lai atbalstītu pētniekus un novatorus Eiropā nolūkā rast revolucionārus risinājumus vides, enerģētikas, digitālajām un ģeopolitiskajām problēmām.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas lietiskā interneta politika

ES aktīvi sadarbojas ar rūpniecību, organizācijām un akadēmiskajām aprindām, lai atraisītu lietiskā interneta potenciālu visā Eiropā un ārpus tās.

Skatīt arī

Nākamās paaudzes lietu internets

Nākotnes lietiskais internets un Edge Computing var radikāli mainīt veidu, kā ražošana un procesi tiek organizēti un uzraudzīti visās stratēģiskajās vērtības ķēdēs.