Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kopīgā kibervienība

Kopīgā kibervienība ir jauna platforma, kuras mērķis ir stiprināt sadarbību starp ES iestādēm, aģentūrām, struktūrām un iestādēm dalībvalstīs.

  Kopīgā kibervienība vizuāls: novērst, atturēt, reaģēt

ES kiberdrošības ekosistēmai vēl nav kopīgas telpas sadarbībai dažādās kopienās un jomās, kas ļautu esošajiem tīkliem pilnībā izmantot savu potenciālu.

ES kiberdrošības stratēģijā ir izklāstīta nepieciešamība pēc kopīgas kibervienības (JCU), apzinot galvenās problēmas, ko tā varētu palīdzēt atrisināt, tās mērķus un pasākumus, kas vajadzīgi tās sasniegšanai.

Tā balstās uz darbu, kas sākts ar Ieteikumu par koordinētu reakciju uz incidentiem un krīzēm — tā dēvēto konceptuālo plānu 2017. gadā. KVU atradīsies tuvu ENISA Briseles birojiem, ES Kiberdrošības aģentūrai un CERT-EU — ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienībai.

JCU palīdzēs civilajām, tiesībaizsardzības, diplomātiskajām un kiberaizsardzības kopienām sadarboties, lai novērstu kiberuzbrukumus, atturētu no tiem un reaģētu uz tiem. Tādējādi tā gūs labumu no visu attiecīgo kiberdrošības jomas dalībnieku zinātības. Iesaistītās personas varēs ātri vērsties pret kiberdraudiem un strādāt pie tā, lai mobilizētu resursus savstarpējai palīdzībai. 

Komisija ir ierosinājusi izveidot KVV, izmantojot pakāpenisku un pārredzamu procesu četros posmos:

 1. līdz 2021. gada 31. decembrim izvērtēt organizatoriskos aspektus un apzināt ES operatīvās spējas;
 2. līdz 2022. gada 30. jūnijam sagatavot valstu plānus reaģēšanai uz incidentiem un krīzēm un izvērst kopīgas sagatavotības darbības;
 3. līdz 2022. gada 31. decembrim īstenot JCU, mobilizējot ES ātrās reaģēšanas vienības, ievērojot procedūras, kas noteiktas ES plānā reaģēšanai uz incidentiem un krīzēm;
 4. iesaistīt privātā sektora partnerus, kiberdrošības risinājumu un pakalpojumu lietotājus un sniedzējus, lai palielinātu informācijas apmaiņu un līdz 2023. gada jūnijam varētu pastiprināt koordinētu ES reakciju uz kiberdraudiem.

KVV galvenās darbības ir šādas:

 • izveidot fizisku platformu, kas veidota ap ENISA un CERT-EU blakusesošajiem birojiem Briselē;
 • izveidot virtuālu platformu, kurā būtu rīki drošai un ātrai informācijas apmaiņai;
 • ES kiberdrošības incidentu un krīžu reaģēšanas plāna īstenošana (pamatojoties uz valstu plāniem, kas ierosināti TID2);
 • sagatavot integrētus ES kiberdrošības situācijas ziņojumus, tostarp informāciju un izlūkdatus par apdraudējumiem un incidentiem;
 • izveidot un mobilizēt ES kiberdrošības ātrās reaģēšanas vienības;
 • noslēgt saprašanās memorandus par sadarbību un savstarpējo palīdzību;
 • noslēgt informācijas apmaiņas, kā arī operatīvās sadarbības nolīgumus ar privātā sektora uzņēmumiem — gan kiberdrošības risinājumu lietotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem; 
 • apkopojot ES pieejamo operatīvo un tehnisko spēju sarakstu;
 • definēt strukturētas sinerģijas ar uzlabotiem atklāšanas spēju rīkiem, jo īpaši SOC;
 • izstrādāt daudzgadu plānu, lai koordinētu mācības un organizētu kopīgas mācības un apmācību;
 • ziņošana: Starpposma ziņojums, kurā novērtētas dalībnieku lomas un pienākumi, un galīgais darbības pārskats.

Šajās tīmekļa vietnēs jūs informēsiet par šo pakāpenisko procesu.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija nāk klajā ar jaunām iniciatīvām nākotnes digitālajām infrastruktūrām

Komisija ir nākusi klajā ar iespējamu darbību kopumu, lai veicinātu digitālo infrastruktūru inovāciju, drošību un noturību. Eiropas ekonomikas konkurētspēja nākotnē ir atkarīga no šīm progresīvām digitālā tīkla infrastruktūrām un pakalpojumiem, jo ātra, droša un plaša savienojamība ir būtiska tādu tehnoloģiju izvēršanai, kas mūs ienesīs nākotnes pasaulē: telemedicīna, automatizēta braukšana, ēku prognozējoša uzturēšana vai precīzā lauksaimniecība.

NEWS ARTICLE |
Kopīgs paziņojums “Ivanti Connect Secure and Ivanti Policy Secure Vulnerability”

Eiropas Komisija, ENISA, ES Kiberdrošības aģentūra, CERT-EU, Eiropols un ES valstu datordrošības incidentu reaģēšanas vienību tīkls (CSIRT tīkls) ir cieši sekojuši ievainojamību izmantošanai Ivanti Connect Secure un Ivanti Policy Secure Gateway produktos, komerciālā virtuālā privātā tīkla (VPN) risinājumos, kas iepriekš pazīstami kā Pulse Connect Secure.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības stratēģija

ES kiberdrošības stratēģijas mērķis ir veidot noturību pret kiberdraudiem un nodrošināt, ka iedzīvotāji un uzņēmumi gūst labumu no uzticamām digitālajām tehnoloģijām.