Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāns

Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāna (MAAP) mērķis ir stiprināt Eiropas plašsaziņas līdzekļus un palīdzēt saglabāt Eiropas kultūras un tehnoloģiju autonomiju digitālajā desmitgadē.

  Sieviete stāv pirms dažādiem ekrāniem, kas piedāvā straumēšanas saturu

Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plānā galvenā uzmanība ir pievērsta ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei — drukātiem un tiešsaistes preses, radio un audiovizuālajiem pakalpojumiem — un audiovizuālās izklaides nozarei, kinematogrāfijai, televīzijai, video straumēšanai, videospēlēm un inovatīviem formātiem, piemēram, virtuālās realitātes pieredzei.

Šīs divas nozares saskaras ar svarīgām tendencēm un problēmām, kas Covid-19 krīzes dēļ ir paātrinājušās. Šajā sakarā Eiropas Komisija palīdzēs Eiropas plašsaziņas līdzekļiem ne tikai būt izturīgiem, bet arī saglabāt konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī, apvienojot ieguldījumus ar politikas pasākumiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, paziņojuma pamatā ir trīs temati un desmit pasākumi:

 1. Atgūt: palīdzēt audiovizuālo un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem pārvarēt pašreizējo vētru un nodrošināt likviditāti un finansiālu atbalstu:
  • nodrošināt interaktīvu instrumentu, lai sniegtu Eiropas audiovizuālo un ziņu mediju uzņēmumiem norādījumus par dažādiem ES atbalsta avotiem;
  • palielināt ieguldījumus, lai veicinātu Eiropas audiovizuālo darbu ražošanu un izplatīšanu, stiprinot pašu kapitāla ieguldījumus šajā jomā;
  • uzsākt “NEWS” iniciatīvu, kas apvienos darbības un atbalstu ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei. 
 2. Pārveidot: risināt strukturālus jautājumus, palīdzot nozarei pārvarēt zaļo un digitālo divējādo pārkārtošanos sīvās globālās konkurences apstākļos. To panāks:
  • izveidot Eiropas plašsaziņas līdzekļu datu telpu, lai atbalstītu plašsaziņas līdzekļu uzņēmumus datu apmaiņā un inovatīvu risinājumu izstrādē;
  • Eiropas virtuālās un paplašinātās realitātes (VR/AR) rūpnieciskās koalīcijas veicināšana, lai palīdzētu ES plašsaziņas līdzekļiem gūt labumu no šo iedziļināto plašsaziņas līdzekļu attīstības;
  • palīdzēt nozarei līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, veicinot paraugprakses apmaiņu un lielāku uzmanību pievēršot vides ilgtspējai programmā “Radošā Eiropa” MEDIA. 
 3. Iespējojiet un iespējojiet: paredzēt nosacījumus, kas ļautu nozarē palielināt inovāciju, vienlaikus nodrošinot patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus un dodot iedzīvotājiem iespēju vieglāk piekļūt saturam un pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus:
  • sākt dialogu ar audiovizuālo nozari, lai vienotos par konkrētiem pasākumiem, lai uzlabotu piekļuvi audiovizuālajam saturam un tā pieejamību visā ES;
  • veicināt Eiropas plašsaziņas līdzekļu talantu, izmantojot mentorēšanu un apmācību, kā arī izpētot un atbalstot daudzsološus Eiropas plašsaziņas līdzekļu jaunuzņēmumus;
  • uzlabot plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, lai iedzīvotājiem dotu iespējas, izmantojot rīkkopu un pamatnostādnes dalībvalstīm attiecībā uz AVMPD jaunajiem plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes pienākumiem, un atbalstot tādu neatkarīgu alternatīvu ziņu apkopošanas pakalpojumu izveidi, kas spēj piedāvāt daudzveidīgu pieejamu informācijas avotu kopumu;
  • stiprināt sadarbības sistēmu starp Eiropas plašsaziņas līdzekļu regulatoriem Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupā (ERGA).

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
2 miljoni eiro ziņu tuksnešu kartēšanai Eiropā un dotāciju piešķiršanai vietējiem, reģionālajiem un kopienas plašsaziņas līdzekļiem

Komisija ir parakstījusi 2 miljonu eiro vērtu dotācijas nolīgumu ar organizāciju konsorciju, lai atbalstītu vietējos plašsaziņas līdzekļus un pievērstos ziņu tuksnešu parādīšanās problēmai, proti, tām ģeogrāfiskajām teritorijām vai kopienām, kurās ir maz ziņu vai tādu nav vispār, kas tiem nodrošinātu attiecīgas un neatkarīgas ziņas.

PRESS RELEASE |
EU anti-disinformation Hubs now extend to all EU countries

The Commission announced the creation of six new anti-disinformation hubs that will become part of the European Digital Media Observatory (EDMO), the independent platform for fact-checkers, academic researchers and other relevant stakeholders contributing to addressing disinformation in Europe.

Related Content

Big Picture

Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi

Šodien mēs varam skatīties mūsu iecienītākās programmas ne tikai televīzijā, bet arī tiešsaistē. Uz šīm izstādēm attiecas vienotā tirgus noteikumi.

Dig deeper

“Jaunumu iniciatīva”

Brīva, dzīvotspējīga un plurālistiska plašsaziņas līdzekļu vide ir būtiska, lai informētu iedzīvotājus, turētu varu pie atbildības un stiprinātu atvērtas, demokrātiskas sabiedrības.

See Also

Mediju konverģence

Audiovizuālo mediju vides pārveide paver jaunas pieredzes un iespēju potenciālu. Tas mums rada arī daudzus jautājumus.

Eiropas Kino forums

Eiropas Kino forums ir platforma strukturētam dialogam starp politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām audiovizuālajā nozarē.