Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmums

Eiropas Viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma (KU SNS) mērķis ir nodrošināt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā 5G un 6G jomā.

    kopuzņēmuma logotips

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

2021. gada novembrī ar Padomes Regulu (ES) 2021/2085 kopuzņēmums SNS tika izveidots kā juridiska un finansēšanas vienība kā daļa no 10 Eiropas partnerībām zaļās un digitālās pārkārtošanās pastiprināšanai. Kopuzņēmums SNS ļauj apvienot ES un rūpnieciskos resursus viedajos tīklos un pakalpojumos. Tas arī veicina saskaņošanu ar dalībvalstīm attiecībā uz 6G pētniecību un inovāciju un progresīvu 5G tīklu izvēršanu. Kopuzņēmums SNS nosaka vērienīgu misiju un ES budžetu 900 miljonu EUR apmērā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Komandējumi

Kopuzņēmumam SNS ir divi galvenie uzdevumi:

  1. Eiropas tehnoloģiskās suverenitātes veicināšana 6G, īstenojot saistīto pētniecības un inovācijas programmu, kas noved pie koncepcijas un standartizācijas ap 2025. gadu. Tā mudina sagatavoties 6G tehnoloģiju agrīnai ieviešanai tirgū līdz desmitgades beigām. Lai risinātu tīklu un pakalpojumu vērtības ķēdes stratēģiskās jomas, ir svarīgi mobilizēt plašu ieinteresēto personu loku. Tas svārstās no perifērijas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniegšanas līdz tirgus iespējām jaunos komponentos un ierīcēs, kas nav viedtālruņi. 
  2. Veicināt 5G ieviešanu Eiropā, lai attīstītu vadošos digitālos tirgus un nodrošinātu ekonomikas un sabiedrības digitālo un zaļo pārkārtošanos. Šim mērķim kopuzņēmums SNS koordinē stratēģiskos norādījumus attiecīgajām programmām saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, jo īpaši 5G koridoriem. Tas arī palīdz koordinēt valstu programmas, tostarp saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu un citām Eiropas programmām un mehānismiem, piemēram, programmu “Digitālā Eiropa” (DEP) un InvestEU.

Viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmums arī atbalsta tehnoloģisko suverenitāti Eiropai saskaņā ar 5G kiberdrošības rīkkopu, kiberdrošības stratēģiju un rūpniecības stratēģiju.

Stratēģiskie ceļveži

Partnerība nodrošina stabilu pētniecības un inovācijas ceļvedi, kā arī izvēršanas programmu, kas noteikta un kam seko Eiropas dalībnieku kritiskā masa.

SRIA: Stratēģiskajā pētniecības un inovācijas programmā (SRIA) “Viedie tīkli VSP kontekstā” ir sniegts kopsavilkums par galvenajām pētniecības jomām komunikācijas tehnoloģiju nākotnei. To ražo NetWorld2020 Eiropas Tehnoloģiju platforma (ETP), kas pārstāv vairāk nekā 1000 vienības. SRIA ietver ieguldījumus no 6G nozares asociācijas (6GIA), lietu interneta inovācijas alianses (AIoTI) un Tīklotas Eiropas programmatūras un pakalpojumu iniciatīvas (NESSI).

SDA: 5G stratēģiskās izvēršanas programmas (SDA) attiecas uz savienotu un automatizētu mobilitāti un dzelzceļu Eiropā, un tās izstrādāja plaša ieinteresēto personu grupa. Tajos izklāstīts redzējums, izvēršanas scenāriji, sadarbības modeļi un regulatīvie stimuli, lai stimulētu ieguldījumus 5G koridoru izvēršanā pa galvenajām transporta maģistrālēm Eiropā. Šis ir pirmais stratēģiskais solis ceļā uz ceļu satiksmes drošības 5G infrastruktūras plaša mēroga izvēršanu. Tas arī paver ceļu 5G izmantošanai dzelzceļa digitālajās operācijās un citos augstvērtīgos komercpakalpojumus ceļu lietotājiem un vilcienu pasažieriem.

Biedrības biedri

Kopuzņēmums SNS paredz publiskā un privātā sektora dalībniekus:

Sabiedrības locekļi

Eiropas Savienība (ko pārstāv Komisija).

Dalībvalstis nav dalībnieces, jo papildu finanšu iemaksas no dalībvalstīm nav plānotas. Tomēr tās ir cieši saistītas ar pārvaldības struktūru. Tās var arī kļūt par ieguldījumu partneriem, sniedzot ievērojamus ieguldījumus natūrā.

Privātie biedri

6G viedo tīklu un pakalpojumu nozares asociācija — 6GIA, kas paplašinājusi savus statūtus, lai SNS darbībās varētu piedalīties un mobilizēt plašāku Eiropas ieinteresēto personu loku. 

Budžets

Kopuzņēmumu SNS kopīgi finansē nozare un ES. Kopuzņēmuma SNS budžets laikposmam no 2021. līdz 2021–27. gadam ir vismaz 1,8 miljardi EUR. ES ieguldījumu 900 miljonu eiro apmērā nodrošinās vismaz privātie dalībnieki. Kopuzņēmums SNS sniedz finansiālu atbalstu pētniecības un inovācijas dotāciju veidā dalībniekiem pēc atklātiem konkursiem.

Rakstiet kopuzņēmumam uz e-pasta adresi cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
Eiropa palielina 6G ieguldījumus pētniecībā un atlasa 35 jaunus projektus 250 miljonu eiro vērtībā

Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” (SNS JU) atlasīja savu pirmo portfeli, kurā ietilpa 35 pētniecības, inovācijas un izmēģinājuma projekti, lai nodrošinātu 5G ekosistēmu attīstību un veicinātu 6G pētniecību Eiropā. Ar apvienotu finansējumu šim jaunajam portfelim aptuveni 250 miljonu EUR apmērā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros mērķis ir izveidot pirmās klases Eiropas piegādes ķēdi progresīvām 5G sistēmām un veidot Eiropas 6G tehnoloģiju spējas.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

5G 5G

5G ir kritiskā jaunās paaudzes tīkla tehnoloģija, kas veicinās inovāciju un atbalstīs digitālo pārveidi.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

5G pētniecība un standarti

Eiropas Komisija sadarbojas ar nozares pārstāvjiem 5G publiskā un privātā sektora partnerībā kā pētniecības un inovācijas instruments, lai strukturētu un vadītu Eiropas 5G pētniecību.

5G un elektromagnētiskie lauki

Eiropas elektronisko sakaru kodeksam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu konsekventus 5G ieviešanas nosacījumus, vienlaikus aizsargājot sabiedrības veselību.

5G observatorija

Eiropas 5G novērošanas centrs ļauj ES novērtēt 5G rīcības plāna progresu un rīkoties, lai to pilnībā īstenotu.

5G rīcības plāns

5G rīcības plāns ir stratēģiska iniciatīva, kas padarīs 5G par realitāti visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā ES.

Satīklota un automatizēta mobilitāte

Satīklota un automatizēta mobilitāte sniedz unikālu iespēju padarīt mūsu transporta sistēmas drošākas, tīrākas, efektīvākas un lietotājam draudzīgākas.

5G pārrobežu koridori

ES valstis un rūpniecība sadarbojas, lai sagatavotu 5G koridoru plaša mēroga izvēršanu savienotai un automatizētai mobilitātei uz Eiropas transporta ceļiem.