Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas stratēģija labākam internetam bērniem (BIK+)

Digitālā līdzdalība, iespēju nodrošināšana un aizsardzība ir smalki līdzsvarota jaunajā Eiropas stratēģijā labākam internetam bērniem (BIK+).

    grafika bērnu izmantojot klēpjdatoru priekšplānā, pusaudzis fonā, izmantojot mobilo tālruni

Jaunā stratēģija labākam internetam bērniem (BIK+), kas pieņemta 2022. gada 11. maijā, nodrošinās, ka bērni tiek aizsargāti, cienīti un pilnvaroti tiešsaistē jaunajā digitālajā desmitgadē saskaņā ar Eiropas digitālajiem principiem. Ir pieejama arī bērniem draudzīga BIK+ stratēģijas versija. Šīs jaunās stratēģijas pamatā ir pirmā Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK).  Tā kā kopš 2012. gada tehnoloģiski un ES tiesību aktos ir notikušas izmaiņas, ir pieejams attiecīgo tiesību aktu apkopojums.

BIK+ atspoguļo plaša spektra viedokļus, galvenokārt bērnu viedokļus. Bērni tiks iesaistīti tās īstenošanā un uzraudzībā.

Mūsu redzējums ir par vecumam atbilstošiem digitālajiem pakalpojumiem, proti, katrs bērns Eiropā ir aizsargāts, pilnvarots un cienīts tiešsaistē, un neviens netiek atstāts novārtā.

BIK+, kas ir 2022. gada Eiropas Jaunatnes gada pamatiniciatīva, ierosina darbības, kuru pamatā ir trīs pīlāri:

  1. droša digitālā pieredze, lai aizsargātu bērnus no kaitīga un nelikumīga tiešsaistes satura, uzvedības, saskarsmes un riskiem kā jauniem patērētājiem un uzlabotu viņu labklājību tiešsaistē, izmantojot drošu, vecumam piemērotu digitālo vidi, kas radīta tā, lai tiktu ievērotas bērnu intereses;
  2. digitālo iespēju nodrošināšana, lai visi bērni, arī tie, kas atrodas neaizsargātības situācijās, iegūtu nepieciešamās prasmes un kompetences, lai izdarītu pamatotu izvēli un droši un atbildīgi paustos tiešsaistes vidē;
  3. aktīva līdzdalība, respektējotbērnus, dodot viņiem iespēju piedalīties digitālajā vidē ar vairāk bērnu vadītām darbībām, lai veicinātu inovatīvu un radošu drošu digitālo pieredzi.

Saskaņā ar BIK+ portālu “Labāks internets bērniem” sadarbībā ar ES līdzfinansēto drošāka interneta centru tīklu dalībvalstīs, kas uzrunā bērnus, vecākus un skolotājus, turpinās nodrošināt bagātīgus resursus un paraugpraksi.

ES kodekss par vecumam atbilstošu dizainu, darbs pie vecuma nodrošināšanas un pārbaudes standartizācijas Eiropā, atbalsts nelikumīga un kaitīga satura ātrai novērtēšanai un tas, ka numurs “116 111” piedāvā palīdzību kiberiebiedēšanas upuriem. Šīs ir tikai dažas no jaunajām iniciatīvām, kuru mērķis ir rast konkrētus risinājumus labākai un veselīgai interneta izmantošanai bērniem un jauniešiem. Nozares un dalībvalstu sadarbībai un atbalstam ir būtiska nozīme, lai šie plāni kļūtu par realitāti.

Jauniešu līdzdalība joprojām ir prioritāte. BIK+ atbalsta bērnu aktīvu līdzdalību un ņem vērā viņu viedokli, piemēram, reizi divos gados organizējot bērnu vadītu BIK+ stratēģijas novērtējumu, palielinot vienādranga darbības valsts, reģionālā un vietējā līmenī un cerot, ka nozare apspriedīsies ar saviem jaunajiem lietotājiem.

Jaunā stratēģija arī turpmāk būs noderīga politikas izstrādē visās ES dalībvalstīs. Komisijaturpinās dalīties pieredzē, zināšanās un vērtībās ar starptautiskām organizācijām un partneriem un atbalstīt vienotu pieeju bērnu digitālajām tiesībām visā pasaulē.

BIK+ ir digitālā daļa visaptverošajā ES stratēģijā par bērna tiesībām (RoC) no 2021. gada.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digitālās tiesības un principi: digitālā pārveide ES iedzīvotājiem

Komisija atzinīgi vērtē ar Parlamentu un Padomi panākto vienošanos par Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem. Janvārī ierosinātā deklarācija nosaka skaidru atsauces punktu par to, kāda veida uz cilvēku vērstu digitālo pārveidi ES veicina un aizstāv gan savā valstī, gan ārvalstīs.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Labāka interneta izveide bērniem

Stratēģija labākam internetam bērniem paredz pasākumus, lai dotu iespējas jauniešiem, izpētot digitālo pasauli.

Skatīt arī

Drošāka interneta forums

Drošāka interneta forums ir galvenā ikgadējā starptautiskā konference par bērnu drošību tiešsaistē Eiropā.

Drošāka interneta diena

Drošāka interneta diena veicina drošāku un atbildīgāku tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanu bērniem un jauniešiem visā pasaulē.

Drošāki interneta centri

Drošāka interneta centri informē, konsultē un palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem digitālos jautājumos un cīnās pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē.