Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Iċ-ċibersigurtà: L-UE torganizza t-8 djalogu mal-Istati Uniti

Fil-15 u s-16 ta’ Diċembru 2022, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kellhom it-tmien Djalogu Ċibernetiku bejn l-UE u l-Istati Uniti f’Washington, DC. Dan seħħ fil-kuntest ta’ ambjent ta’ theddid ċibernetiku li ddeterjora b’mod drammatiku minħabba l-aggressjoni militari illegali tar-Russja kontra l-Ukrajna, li ssottolinja l-ħtieġa għal kooperazzjoni u koordinazzjoni transatlantiċi msaħħa għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-rispons għal attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi u enfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-infrastruttura kritika tkun sigura u reżiljenti.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Ġew diskussi wkoll l-istrateġiji, il-politiki u l-leġiżlazzjoni ċibernetiċi attwali u futuri rispettivi kif ukoll id-diplomazija ċibernetika, il-ġestjoni tal-kriżijiet u r-rispons għall-kriżijiet. B’mod partikolari, l-UE infurmat dwar il-pożizzjoni ċibernetika tal-UE u l-politika l-ġdida dwar iċ-ċiberdifiża żviluppata fl-2022 bl-għan li ssaħħaħ ir-reżiljenza ċibernetika u l-kapaċitajiet tal-UE biex tidentifika, tiskoraġġixxi u tirrispondi, iżżid il-kooperazzjoni fost l-atturi ċibernetiċi tal-UE u tiżviluppa mekkaniżmi għall-ingranaġġ ta’ kapaċitajiet konġunti fil-livell tal-UE.

L-UE u l-Istati Uniti affermaw mill-ġdid ukoll l-impenn kontinwu tagħhom li jippromwovu ċiberspazju globali, miftuħ, liberu, stabbli u sigur fejn id-dritt internazzjonali, inkluż ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, japplika bis-sħiħ, jappoġġa l-iżvilupp soċjali, politiku u ekonomiku tal-UE, l-Istati Uniti u s-sħab tagħna, inkluż l-Ukrajna u l-Balkani tal-Punent.

It-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità Ċibernetika

Il-bini tal-kapaċità ċibernetika huwa prijorità għall-UE u għall-Istati Uniti u jinkludi appoġġ fil-monitoraġġ tax-xenarju tat-theddid, it-tisħiħ tal-istrutturi governattivi biex jiġi indirizzat it-theddid ċibernetiku, l-identifikazzjoni u l-mitigazzjoni taċ-ċiberattakki, l-appoġġ għall-ġestjoni tal-kriżijiet u r-reżiljenza ċibernetika. Għal dan l-għan, il-partijiet iddiskutew il-modi ta’ kooperazzjoni fir-rigward tal-għarfien tas-sitwazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni kif ukoll il-ġestjoni tal-kriżijiet fil-livelli tekniċi, operazzjonali u politiċi.

Wara sessjoni ddedikata dwar it-tagħlimiet meħuda mill-koordinazzjoni dwar l-appoġġ għall-Ukrajna u l-Balkani tal-Punent, l-UE u l-Istati Uniti qablu li japprofondixxu aktar il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni dwar il-bini tal-kapaċità u l-appoġġ għall-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi lil pajjiżi terzi.

Ċiberspazju stabbli

Sabiex iċ-ċiberspazju jinżamm stabbli u sigur, l-UE u l-Istati Uniti huma impenjati li jżommu lill-istati responsabbli għal azzjonijiet li jmorru kontra l-kunsens dejjem jikber dwar l-imġiba responsabbli tal-istat fiċ-ċiberspazju. Il-partijiet skambjaw strateġiji ta’ pożizzjoni u settijiet ta’ għodod ċibernetiċi rispettivi biex jiżguraw l-effetti aggregati tal-isforzi kollettivi tagħna biex niġġieldu t-theddid ċibernetiku.

L-UE u l-Istati Uniti ssottolinjaw l-importanza tal-qafas tan-NU dwar imġiba responsabbli tal-istat fiċ-ċiberspazju kif ukoll l-impenn tagħhom li jindirizzaw sfidi komuni dwar kwistjonijiet relatati maċ-ċibernetika, filwaqt li jibnu fuq il-qafas għal imġiba responsabbli tal-istat. Lil hinn mill-kooperazzjoni fin-NU, l-UE u l-Istati Uniti esprimew interess li jikkooperaw aktar mill-qrib f’organizzazzjonijiet internazzjonali u fora reġjonali oħra, inkluż l-OSKE, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU), il-Forum dwar il-Governanza tal-Internet (IGF), il-G20 kif ukoll ma’ sħab tal-istess fehma.

It-tisħiħ tar-Reżiljenza Ċibernetika

Biż-żewġ naħat jirrikonoxxu l-ħtieġa li tittieħed azzjoni biex tittejjeb iċ-ċibersigurtà tal-hardware u tas-software, l-UE u l-Istati Uniti ddiskutew l-Att propost tal-UE dwar ir-Reżiljenza Ċibernetika li jikkonċerna s-software u l-prodotti tal-hardware, l-iskema ta’ tikkettar tal-IOT tal-Istati Uniti u l-Ordni Eżekuttiva dwar is-Software kif ukoll il-ħidma ta’ standardizzazzjoni assoċjata.

L-UE u l-Istati Uniti skambjaw fehmiet u l-aħjar prattiki għall-protezzjoni tal-infrastruttura kritika, inklużi d-Direttiva NIS2 tal-UE u l-Att tal-Istati Uniti dwar ir-Rappurtar tal-Inċidenti Ċibernetiċi għal Infrastruttura Kritika f’oqsma bħall-evalwazzjonijiet tar-riskju u r-rappurtar tal-inċidenti. Saret ukoll sessjoni ddedikata dwar is-Sħubijiet Pubbliċi-Privati mal-industrija Ewropea u Amerikana, li esplorat modi biex jissaħħaħ aktar ir-rwol tas-settur privat biex iċ-ċiberspazju jinżamm sigur.

Fl-aħħar nett, l-UE u l-Istati Uniti esprimew ukoll l-interess tagħhom fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni u l-iskambji fil-qasam taċ-ċibersigurtà tal-infrastruttura kritika tal-ispazju. F’konformità mad-Dikjarazzjoni Konġunta mill-President von der Leyen u l-President Biden ta’ Marzu 2022, sar aktar progress biex jiġi stabbilit skambju strutturat ta’ informazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà dwar theddid u atturi ta’ theddid bejn l-UE u l-entitajiet tal-Istati Uniti, kif ukoll biex isir skambju dwar il-pożizzjoni, settijiet ta’ għodod rispettivi għall-kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u sħab tal-istess fehma.

Iż-żewġ naħat impenjaw ruħhom li jintensifikaw il-kooperazzjoni fl-oqsma tal-protezzjoni tal-infrastruttura kritika, iċ-ċibersigurtà tal-prodotti diġitali (inkluża l-istandardizzazzjoni), u l-iskambju tal-informazzjoni. F’dak ir-rigward, iż-żewġ naħat iddiskutew l-istabbiliment ta’ fellowship ċibernetiku ġdid bejn l-UE u l-Istati Uniti biex il-persunal tal-UE u tal-Istati Uniti jkun jista’ jintensifika l-iskambji u jsaħħaħ il-fiduċja u l-fehim fiċ-ċibersigurtà.

Lorena Boix Alonso, Direttur għas-Soċjetà Diġitali, il-Fiduċja u ċ-Ċibersigurtà, id-Direttorat Ġenerali għan-Networks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CONNECT), il-Kummissjoni Ewropea, u Joanneke Balfoort, Direttur għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) ikkopresieda d-djalogu min-naħa tal-UE bil-parteċipazzjoni tal-ENISA, l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà u s-CERT-UE, l-Iskwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE. Min-naħa tal-Istati Uniti, id-djalogu kien ospitat minn Jennifer Bachus, Viċi Assistent Segretarju Prinċipali għall-Bureau taċ-Ċiberspazju u l-Politika Diġitali fid-Dipartiment tal-Istat. Għadd ta’ Stati Membri tal-UE ħadu sehem bħala osservaturi.

Aktar informazzjoni dwar id-Diġitali fil-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija bejn l-UE u l-Istati Uniti