Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

l-eċċellenza fl-IA tirnexxi mil-laboratorju għas-suq

Il-Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tan-negozji ġodda u l-innovazzjoni f’IA affidabbli tiddeskrivi azzjonijiet konġunti konkreti għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri biex joħolqu tmexxija globali dwar IA affidabbli.

Eċċellenza fl-IA
fix-empty

Strateġiji għall-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ AIaffidabbli

Il-qafas strateġiku stabbilit fil- Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tan-negozji ġodda u l-innovazzjoni f’intelliġenza artifiċjali affidabbli għandu l-għanli jrawwem suq tal-IA innovattiv, ġust, miftuħ u kontestabbli. Dan mhux biss isaħħaħ lill-kumpaniji Ewropej f’pajjiżhom iżda jagħtihom ukoll is-setgħa li jikkompetu b’fiduċja fix-xena globali. Din il-Komunikazzjoni tibni fuq l- approċċ Ewropew eżistenti għall-eċċellenza fl-IA, b’ mod partikolari l-Pjan Ikkoordinat dwar l-IA.

Ir -rieżami tal-2021 tal-Pjan Ikkoordinat jinkludi proposti biex l-UE ssir il-post fejn l-eċċellenza tal-intelliġenza artifiċjali (IA) tiffjorixxi mil-laboratorju għas-suq billi tippromwovi r-riċerka fl-IA, tħeġġeġ l-adozzjoni tagħha, u tiffinanzja l-innovazzjoni. l-istrateġija tal-Kummissjoni għall-appoġġ tal-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet affidabbli tal-IA hija approċċ immexxi mill-valuri li jkopri ċ-ċiklu tal-ħajja kollu u jiffoka fuq il-bini ta’ ekosistema ta’ eċċellenza. l-azzjonijiet ewlenin għandhom l-għan li:

 • irawwem il-kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati permezz ta’ Sħubiji Pubbliċi-Privati (PPP);
 • jibnu u jimmobilizzaw il-kapaċitajiet ta’ riċerka fl-IA;
 • jipprovdu faċilitajiet għall-iżviluppaturi u l-kumpaniji biex jittestjaw u jesperimentaw bl-aħħar teknoloġiji bbażati fuq l-IA tagħhom f’ambjenti tad-dinja reali;
 • l-iżvilupp ta’ suq Ewropew għal soluzzjonijiet affidabbli tal-IA, li jgħaqqdu r-riżorsi u s-servizzi;
 • il-finanzjament u l-iskala ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi għall-IA.

Sħubija Ewropea dwar l-IA, id-Data u r-Robotika

Is-Sħubija Ewropea dwarl- AI, id-Data u l-Assoċjazzjoni tar-Robotika (ADRA) tnediet uffiċjalment f’Ġunju 2021 bl-iffirmar tal-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l- assoċjazzjoni tal-ADR. l-ADRA ngħatat EUR 2,6 biljun taħt il-programmi ta’ finanzjament Orizzont 2020 (2014–2020) u Orizzont Ewropa (2021–2027). Din is-sħubija pubblika-privata tlaqqa’ flimkien komunitajiet minn tliet komunitajiet ewlenin — l-IA, id-Data u r-Robotika — u ħames organizzazzjonijiet: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI u ewrobotika.

Fl-2024, l-ADRA tgħodd aktar minn 133 membru, minn negozji ġodda, SMEs, industrija kbira kif ukoll organizzazzjonijiet ta’ riċerka u RTOs. F’Novembru 2023, l-ADRA organizzat l-ewwel avveniment tagħha — il-Forum tal-ADR li ffoka fuq l -IA Ġenerattiva. l-ADRA tinvolvi ruħha ma’ ħafna partijiet ikkonċernati (inkluża l-industrija), biex tindirizza l-isfidi tal-IA ġenerattiva. Dan wassal għall-istabbiliment ta’ 2 taskforces fl-2023:

 • GENAI — iddedikata għall-indirizzar tal-isfidi relatati mal-IA ġenerattiva.
 • L-IA ġenerattiva għar-Robotika — iffukata fuq applikazzjonijiet tal-IA ġenerattivi fil-qasam tar-robotika.

Il-kisba ta’ kapaċitajiet tal-IA ta’ referenza dinjija fl-Ewropa

In- Networks Ewropej ta’ Eċċellenza fl-IA (NoEs) jiġbru flimkien l-imħuħ l-aktar brillanti tal-IA fl-Ewropa biex jindirizzaw problemi diffiċli tal-IA. Il-NoEs jibbenefikaw minn finanzjament kemm taħt Orizzont 2020 kif ukoll taħt Orizzont Ewropa u qed imexxu r-riċerka u l-iżvilupp’il quddiem. Dawn in-networks ta’ klassi dinjija jinkludu porzjon sinifikanti tal-għarfien espert ewlieni tal-IA tal-Ewropa. Dawn irawmu sinerġija u massa kritika fl-IA Ewropea biex jgħinu fit-traduzzjoni tal-avvanzi tal-IA f’impatti tanġibbli fid-dinja reali f’diversi oqsma.

  Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Mill-2023, il-komunità tal-IA & Robotics NoEs tal-UE tinkludi d-disa’ proġetti li ġejjin:

Il-NoEs huma marbuta b’mod qawwi mal-ADRA. Il-NoEs huma n-naħa privata ta’ sħubija pubblika-privata li għandha rwol ewlieni fit-twassil tal-għarfien mill-komunità Ewropea tar-riċerka lill-industrija.

Faċilitajiet ta’ ttestjar u sperimentazzjoni ta’ klassi dinjija

Minn Jannar 2023, erba’ faċilitajiet settorjali għall-ittestjar u l-esperimentazzjoni (TEFs) bdew jipprovdu lill-SMEs Ewropej bil-mezzi biex jittestjaw l-aħħar teknoloġiji bbażati fuq l-IA tagħhom (Livelli ta’ Tħejjija tat-Teknoloġija 6–8) f’kundizzjonijiet reali jew qrib ir-realtà. Is-servizzi tat-TEF jinvolvu appoġġ għall-integrazzjoni sħiħa, l-ittestjar, l-esperimentazzjoni, u l-validazzjoni ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq l-IA fis-setturi moqdija mill-erba’ TEFs:

It-TEFs huma kofinanzjati mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri b’investiment totali ta’ aktar minn EUR 220 miljun u jgħinu lill-innovaturi jittestjaw is-soluzzjonijiet tal-IA tagħhom qrib is-suq qabel ma jintroduċuhom fis-suq.

Il-pjattaforma Ewropea tal-IA fuq talba

Il- pjattaforma tal-IA fuq talba għandha l-għan li tibni pont bejn ir-riċerka Ewropea dwar l-IA, l-industrija u s-servizzi pubbliċi. Huwa katalist biex jixħet dawl fuq il-kollaborazzjoni bejn l-akkademja u n-negozji iżda wkoll fost partijiet ikkonċernati oħra, biex b’hekk jitnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka fl-IA u l-innovaturi. l-IA-on-Demand Ewropea trid tippermetti li l-aħħar avvanzi fl-IA jiġu ttrasformati malajr fi prodotti u servizzi reali tal-IA introdotti fis-suq.

Il-pjattaforma hija appoġġata minn ekosistema ta’ proġetti ffinanzjati taħt Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa (enfasi fuq ir-riċerka), u l-programm Ewropa Diġitali (enfasi fuq l-industrija u l-amministrazzjoni pubblika). Il-verżjoni attwali tal-pjattaforma tinkludi diversi servizzi:

 • Katalgu tal-assi
 • Laboratorju tal-IA Virtwali b’saħħtu fejn ir-riċerkaturi jistgħu jesploraw il-kontenut relatat mal-IAOD (Intelliġenza Artifiċjali tad-Data) f’diversi pjattaformi
 • Il-kapaċità li joħolqu l-libreriji tagħhom stess
 • L-iżvilupp, it-taħriġ, u l-kondiviżjoni tal-pipelines tal-IA
 • Suq estiż u adattat għall-ħtiġijiet tal-industrija fil-verżjonijiet li ġejjin.

ĊentriEwropej ta’ Innovazzjoni Diġitali

Network ta’ aktar minn 200 Hub Ewropew ta’ Innovazzjoni Diġitali (EDIHs) li jkopri r -reġjuni kollha tal-Ewropa għandu l-għan li jistimula l-adozzjoni wiesgħa tal-IA, l-HPC, iċ-ċibersigurtà u teknoloġiji diġitali oħra. l-EDIHs jgħinu lill-kumpaniji kollha li jfittxu li jużaw it-teknoloġiji tal-IA biex isiru aktar kompetittivi fil-proċessi, il-prodotti jew is-servizzi tan-negozju/produzzjoni. Bħala “punti uniċi ta’ servizz”, l-EDIHs jistgħu jippromwovu lokalment l-użu ta’ għodod mill-pjattaforma tal-IA fuq talba għall-industrija, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, u s-settur pubbliku. Dawn se jgħinu lill-kumpaniji biex jinnovaw il-prodotti u s-servizzi l-ġodda tagħhom bl-IA u se jistimulaw l-adozzjoni billi jgħinuhom ikunu lesti għas-suq.

Fil-preżent, hemm madwar 150 EDIHs spekulattivi fl- IA u fl-appoġġ għad-deċiżjonijiet. Ħafna drabi jiġu organizzati diversi taħriġ u webinars dwar is-suġġett tal-IA (inkluża l-IA ġenerattiva). Barra minn hekk, inħoloq grupp ta’ ħidma ddedikat dwar l-IA fl- amministrazzjonipubblika.

Il-finanzjament u l-iskala ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi għall-IA

Permezz tal-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, il-Kummissjoni qed tippjana li tinvesti EUR 1 biljun fis-sena fl-IA, b’miżuri għall-finanzjament u l-iskala ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi. Dan se jibni pontijiet bejn il-komunità b’saħħitha tar-riċerka tal-IA tal-Ewropa u l-innovaturi, b’mod partikolari n-negozji ġodda u l-SMEs kemm fl-istadji bikrija tagħhom kif ukoll fil-fażi ta’ espansjoni. l-għan huwa li jiġu mobilizzati investimenti addizzjonali mis-settur privat u mill-Istati Membri sabiex jintlaħaq volum ta’ investiment annwali ta’ EUR 20 biljun matul dan id-deċennju. Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat permezz tal-baġit tal-UE, tagħmel EUR 134 biljun disponibbli għall-qasam diġitali u tippermetti lill-Ewropa tamplifika l-ambizzjonijiet tagħha u ssir mexxejja globali fl-iżvilupp ta’ IA affidabbli mill-aktar avvanzata.

l-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jimplimenta strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

Ara Wkoll