Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eċċellenza fl-IA b’suċċess mil-laboratorju għas-suq

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali jipproponi sett konkret ta’ azzjonijiet konġunti għall-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri biex joħolqu tmexxija globali dwar IA affidabbli.

Eċċellenza fl-IA
fix-empty

Ir- rieżami tal-2021 tal-Pjan Ikkoordinat jinkludi proposti biex l-UE ssir il-post fejn l-eċċellenza tal-intelliġenza artifiċjali (IA) tirnexxi mil-laboratorju għas-suq billi tippromwovi r-riċerka fl-IA, tinkoraġġixxi l-adozzjoni tagħha, u tiffinanzja l-innovazzjoni. L-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea għall-appoġġ tal-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet affidabbli tal-IA hija approċċ immexxi mill-valuri li jkopri ċ-ċiklu tal-ħajja kollu u jiffoka fuq il-bini ta’ ekosistema ta’ eċċellenza. L-azzjonijiet ewlenin għandhom l-għan li:

  • irawwem il-kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati permezz ta’ Sħubijiet Pubbliċi-Privati (PPP);
  • il-bini u l-mobilizzazzjoni tal-kapaċitajiet ta’ riċerka tal-IA;
  • jipprovdu faċilitajiet għall-iżviluppaturi u l-kumpaniji biex jittestjaw u jesperimentaw bl-aħħar teknoloġiji bbażati fuq l-IA tagħhom f’ambjenti tad-dinja reali;
  • l-iżvilupp ta’ suq Ewropew għal soluzzjonijiet affidabbli tal-IA, li jgħaqqdu r-riżorsi u s-servizzi;
  • il-finanzjament u l-iskala ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi għall-IA.

Sħubija Ewropea Pubblika-Privata dwar l-IA, id-Data u r-Robotika

Is -Sħubija Pubblika-Privata Ewropea (PPP) dwar l-IA, id-Data u r- Robotika tlaqqa’ flimkien sħab mit-tliet komunitajiet biex iwettqu xi wħud mill-isfidi l-aktar urġenti tal-Ewropa u biex jingranaw il-finanzjament biex tingħata spinta lil swieq ġodda. Dan jippermetti li l-viżjoni Ewropea ta’ IA ċċentrata fuq il-bniedem u affidabbli tiffjorixxi. Hija tistabbilixxi rabtiet mal-Istati Membri u tippromwovi l-koordinazzjoni ma’ inizjattivi nazzjonali jew reġjonali. Il-PPP tingħaqad mal-forzi ta’ sħubijiet pubbliċi-privati membri fundaturi, assoċjazzjonijiet u inizjattivi ewlenin Ewropej bħall- Assoċjazzjoni tal-Valur tal- Big Data(BDVA), euRobotics, CLAIRE, ELLIS u EurAI.

Il-bini u l-mobilizzazzjoni ta’ kapaċitajiet ta’ riċerka tal-IA ta’ referenza dinjija fl-Ewropa

Il- fanalEwropew tal-IAjiġbor flimkien il-partijiet ikkonċernati mir-riċerka, l-innovazzjoni u l-użu, biex isir referenza dinjija fl-IA li tista’ tattira l-investimenti u l-aħjar talenti fil-qasam. Il-fanal jibni fuq pilastri ewlenin, fejn kull wieħed minnhom huwa netwerk ta’ ċentri ta’ eċċellenza fl-IA li jispeċjalizzaw f’suġġett partikolari fejn l-Ewropa għandha l-potenzjal li ssir promotur globali. Il-fanal jimmobilizza l-komunità tal-IA biex tikkollabora dwar l-isfidi ewlenin tar-riċerka fl-IA u biex tagħmel progress aktar mgħaġġel fl-isforzi konġunti dwar applikazzjonijiet tal-IA sikuri, siguri u affidabbli aktar milli taħdem f’sajlos. Hija tibni fuq u tikkomplementa n- network Ewropew vibranti ta’ ċentri ta’ eċċellenza fl-IA li tnieda taħt Orizzont 2020.

Faċilitajiet ta’ ttestjar u sperimentazzjoni ta’ klassi dinjija

Biex jitnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka u l-iskjerament tal-IA, u titrawwem l-adozzjoni wiesgħa ta’ IA affidabbli madwar l-Ewropa, flimkien mal-Istati Membri, il-Kummissjoni qed tikkofinanzja faċilitajiet ġodda ta’ ttestjar u esperimentazzjoni (TEFs). Dawn il-faċilitajiet se jipprovdu lill-kumpaniji bil-mezzi biex jittestjaw l-aħħar teknoloġiji bbażati fuq l-IA tagħhom f’kundizzjonijiet reali jew qrib dawk reali qabel ma jġibuhom fis-suq. L-ewwel TEFs jiffukaw fuq l-oqsma b’impatt għoli tal-manifattura, il-kura tas-saħħa, l-agro-alimentari, il-bliet u l-komunitajiet intelliġenti, u l-intelliġenza artifiċjali.

Il-pjattaforma Ewropea tal-IA fuq talba

Prevista bħala suq ċentrali Ewropew għas-soluzzjonijiet tal-IA, il- pjattaforma Ewropea tal-IA fuq talba tipprovdi aċċess faċli għar-riżorsi u s-servizzi tal-IA. Dawn jinkludu algoritmi, prodotti u soluzzjonijiet ibbażati fuq l-IA, għarfien espert, servizzi, u aċċess għad-data u l-infrastruttura tal-cloud. Billi tlaqqa’ flimkien il-partijiet ikkonċernati, l-għarfien u r-riżorsi, il-pjattaforma AI-on-demand se ssir mutur tas-suq tal-IA fl-Ewropa, li toffri massa kritika ta’ servizzi, komunità impenjata u l-iżvilupp rapidu tal-għodod.

Il-Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali

Netwerk ta’ madwar 200 ĊentruEwropew ta’Innovazzjoni Diġitali (EDIHs) li jkopri r-reġjuni kollha tal-Ewropa għandu l-għan li jistimula l-adozzjoni wiesgħa tal-IA, l-HPC, iċ-ċibersigurtà u teknoloġiji diġitali oħra. L-EDIHs se jgħinu lill-kumpaniji kollha li qed ifittxu li jużaw it-teknoloġiji tal-IA biex isiru aktar kompetittivi fir-rigward tal-proċessi, il-prodotti jew is-servizzi tan-negozju/tal-produzzjoni tagħhom. Bħala “punti uniċi ta’ servizz”, l-EDIHs jistgħu jippromwovu lokalment l-użu ta’ għodod mill-pjattaforma AI-on-demand lill-industrija, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, u s-settur pubbliku. Dawn se jgħinu lill-kumpaniji biex jinnovaw il-prodotti u s-servizzi l-ġodda tagħhom bl-IA u jistimulaw l-adozzjoni billi jgħinuhom jagħmluhom lesti għas-suq.

Il-finanzjament u l-iskala ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi għall-IA

Permezz tal-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, il-Kummissjoni qed tippjana li tinvesti EUR 1 biljun fis-sena fl-IA, b’miżuri biex tiffinanzja u tiskala ideat u soluzzjonijiet innovattivi. Dan se jibni pontijiet bejn il-komunità tar-riċerka tal-IA b’saħħitha tal-Ewropa u l-innovaturi, b’mod partikolari n-negozji ġodda u l-SMEs kemm fl-istadji bikrija tagħhom kif ukoll fil-fażi tat-tkabbir. L-għan huwa li jiġu mobilizzati investimenti addizzjonali mis-settur privat u mill-Istati Membri sabiex jintlaħaq volum ta’ investiment annwali ta’ EUR 20 biljun matul dan id-deċennju. Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat permezz tal-baġit tal-UE, tagħmel EUR 134 biljun disponibbli għall-qasam diġitali u tippermetti lill-Ewropa tkabbar l-ambizzjonijiet tagħha u ssir mexxejja globali fl-iżvilupp ta’ IA affidabbli mill-aktar avvanzata.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jaġixxi fuq strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

Ara Wkoll