Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-ħolqien ta’ Internet aħjar għat-tfal

l-Istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal (BIK+) se tiżgura li t-tfal ikunu protetti, rispettati u mogħtija s-setgħa online.

    Infografika dwar l-aktar riskji frekwenti online: aħbarijiet foloz, bullying, privatezza, sexting, espożizzjoni għall-kontenut, grooming

Madwar wieħed minn kull tliet utenti tal-internet huwa tifel u tifla, u dawn it-tfal qed jaċċessaw l-Internet f’etajiet dejjem iżgħar f’firxa varjata ta’ apparati. Huma qed jonfqu aktar u aktar tal-ħin tagħhom fuq l-Internet, jibbrawżjaw il-midja soċjali, jilagħbu logħob online u jużaw apps mobbli. Dan jiġri ta’ spiss mingħajr superviżjoni mill-adulti.

Filwaqt li l-Internet joffri ħafna opportunitajiet għat-tagħlim, il-komunikazzjoni, il-kreattività u d-divertiment, jiftaħ ukoll ċerti riskji għal utenti vulnerabbli bħat-tfal.

It-tfal jistgħu jkunu esposti għal kontenut u mġiba dannuża fuq l-internet, bħall-bullying fuq l-internet, il-fastidju sesswali, il-pornografija, il-vjolenza, jew il-ħsara lilhom infushom. Huma meħtieġa reazzjonijiet effiċjenti biex jiġu evitati konsegwenzi negattivi għall-iżvilupp konjittiv, soċjali u emozzjonali tagħhom.

Il-Kummissjoni trid tiżgura li ż-żgħażagħ ikollhom ambjent sikur u stimulanti online filwaqt li tinvolvi ruħha ma’ teknoloġiji ġodda u jqattgħu ħin online. Fil-fatt, teknoloġiji ġodda bħall-intelliġenza artifiċjali, iż-żieda fil-konnettività, u r-realtà awmentata u virtwali se jikkawżaw bidla importanti fil-mod kif it-tfal jinvolvu ruħhom u jinteraġixxu fis-soċjetà.

Il- istrateġija Ewropea għal Internet aħjar għat-tfal tipprovdi sett ta’ miżuri komplementari, li jvarjaw mill-finanzjament, il-koordinazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni biex jgħinu fil-ħolqien ta’ ambjent online aktar sikur. 

Il-Kummissjoni tikkofinanzja Ċentri għal Internet Aktar Sikur fl-Istati Membri (ikkoordinati minn Insafe), bil- portal tal-Internet Aħjar għat-Tfal bħala l-punt uniku ta’ dħul għar-riżorsi u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki madwar l-Ewropa. Il-kompitu ewlieni tagħhom huwa li jqajmu kuxjenza u jrawmu l-litteriżmu diġitali fost il-minorenni, il-ġenituri u l-għalliema. Huma jiġġieldu wkoll kontra materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal online permezz tan-netwerk tiegħu ta’ hotlines (INHOPE).

Permezz ta’ grupp speċjali magħmul minn rappreżentanti tal-industrija, tas-soċjetà ċivili u tal-akkademja, il-Kummissjoni qed tiffaċilita Kodiċi ta’ kondotta tal-UE dwar disinn adattat għall-età (Kodiċi BIK) biex issaħħaħ l-involviment tal-industrija fil-protezzjoni tat-tfal meta jużaw prodotti diġitali, bl-għan li tiżgura l-privatezza, is-sikurezza u s-sigurtà tagħhom online.   

Is-sensibilizzazzjoni hija element essenzjali tas-sikurezza online: kull sena, il- Jum għal Internet Aktar Sikur, jiġi ċċelebrat f’madwar 170 pajjiż, u jilħaq miljuni ta’ nies madwar id-dinja permezz ta’ avvenimenti u attivitajiet varji.

Abbona għall-aħħar aħbarijiet dwar dan is-suġġett u aktar

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talba għal informazzjoni lil Amazon skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Illum, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment lil Amazon talba għal informazzjoni skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lil Amazon tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadet biex tikkonforma mal-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex tipproteġi lill-konsumaturi online, b’mod partikolari fir-rigward tad-disseminazzjoni ta’ prodotti illegali u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll dwar il-konformità tas-sistemi ta’ rakkomandazzjoni mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-DSA.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talbiet għal informazzjoni lil TikTok u YouTube skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Illum, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment talbiet għal informazzjoni lil TikTok u YouTube skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lill-kumpaniji jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadu biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom relatati mal-protezzjoni tal-minorenni skont id-DSA, inklużi l-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni għall-protezzjoni tal-minorenni online, b’mod partikolari fir-rigward tar-riskji għas-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, u dwar l-użu tas-servizzi tagħhom mill-minorenni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-privatezza u s-sikurezza online

Ir-regoli komuni tal-UE jiggarantixxu standard għoli ta’ privatezza online. l-UE hija impenjata li tiżgura li ċ-ċittadini, u b’mod partikolari t-tfal, ikunu sikuri online.

Ħarsa aktar fil-fond

Forum għal Internet Aktar Sikur

Il-Forum għal Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza online tat-tfal fl-Ewropa.

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.

Ara Wkoll

Il-privatezza diġitali

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jgħinu biex tiġi żgurata l-privatezza diġitali għaċ-ċittadini tal-UE.