Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Mudelli bażiċi ta’ negozju

L-għażla tal-mudell kummerċjali t-tajjeb tiddependi fuq ir-rwoli tal-atturi tas-suq fil-katina tal-valur tal-broadband.

“NöGIG 2” iġib konnettività b’veloċità għolja fiż-żoni rurali tal-Awstrija t’Isfel

fix-empty

Skont liema rwoli (fornitur tal-infrastruttura fiżika (PIP), fornitur tan-netwerk (NP), fornitur tas-servizz (SP)) jieħdu l-atturi tas-suq, jinħolqu mudelli ta’ negozju differenti.

Mudell integrat vertikalment

Jekk attur tas-suq wieħed jieħu t-tliet rwoli kollha, jingħad li huwa integrat vertikalment u l-mudell tan-negozju li jirriżulta jissejjaħ mudell integrat vertikalment (eż. operaturi kbar tat-telekomunikazzjoni).

L-operaturi tat-telekomunikazzjoni stabbiliti normalment ikunu s-sidien tal-infrastruttura passiva u attiva u joffru servizzi lill-utenti finali. Hemm varjanti fejn l-operatur joffri aċċess lil fornituri ta’ servizzi kompetituri fil-livell bl-ingrossa. Kien hemm bosta każijiet fejn l-awtoritajiet pubbliċi bnew netwerks tal-broadband skont mudelli integrati vertikalment. Fil-fatt dan ma kienx komuni fis-snin pijunieri tan-netwerks muniċipali.

F’xi każijiet, speċjalment jekk l-attur integrat vertikalment jitqies li għandu saħħa sinifikanti fis-suq (SMP), ir-regolamentazzjoni timponi li l-aċċess għan-netwerk jinfetaħ għall-kompetituri, jew fuq is-saff passiv jew dak attiv. F’dak il-każ, il-proprjetarju tan-netwerk jiddisinja n-netwerk sabiex jipprovdi s-servizzi tiegħu stess u jagħti aċċess lill-kompetituri tiegħu f’forom kompatibbli mad-disinn tan-netwerk. Għalkemm xi drabi l-operaturi stabbiliti jirreferu għal dan il-mudell bħala “aċċess miftuħ”, dan fir-realtà huwa mudell integrat vertikalment b’separazzjoni (jew fis-saff fiżiku, imsejjaħ separazzjoni tal-loop lokali (LLU), jew fis-saff attiv, imsejjaħ aċċess bitstream).

Mudell ta’ netwerk bl-ingrossa biss

Jekk ir-rwoli huma separati, nitkellmu dwar mudell ta ‘netwerk bl-ingrossa biss. F’netwerk bl-ingrossa biss, l-infrastruttura hija disponibbli għall-parteċipanti kollha fis-suq b’kundizzjonijiet ugwali. Dan jista’ jieħu forom differenti, skont jekk sid in-netwerk joperax fil-livell tal-PIP waħdu, jew ukoll fil-livell tal-NP. Jekk sid in-netwerk ikun involut biss fil-livell tal-PIP, sid in-netwerk jiddeċiedi jew li jħalli s-saffi ogħla f’idejn l-atturi tas-suq (kompetizzjoni fis-suq) jew li jikkuntratta r-rwol tal-NP lil attur wieħed fis-suq għal perjodu ta’ żmien partikolari (kompetizzjoni għas-suq), bil-kompitu li jipprovdi konnettività tal-utent finali lill-fornituri tas-servizzi kompetituri.

Konsegwentement, jistgħu jiġu identifikati tliet varjazzjonijiet tal-mudelli ta’ negozju bl-ingrossa biss:

  • Livell passiv bl-ingrossa biss (magħruf ukoll bħala Passive-Layer Open Model (PLOM))
  • Is-saff attiv bl-ingrossa biss (magħruf ukoll bħala Active-Layer Open Model (ALOM))
  • Medjat bl-ingrossa biss (magħrufa wkoll bħala Three-Layer Open Model (3LOM))

Mudell ta’ saff passiv bl-ingrossa biss

F’dan il-mudell, entità (eż. l-awtorità pubblika, kooperattiva lokali, jew investitur privat, skont il-mudell ta’ investiment magħżul) tibni u topera infrastruttura passiva li għandha tkun disponibbli għall-atturi kollha tas-suq taħt kundizzjonijiet ġusti u mhux diskriminatorji. Din l-entità tuża l-infrastruttura passiva direttament, jew permezz ta’ akkwist standard fis-suq li jikkonsisti f’kumpaniji tal-inġinerija ċivili u tal-introduzzjoni tan-netwerk iżda mhux operaturi tat-telekomunikazzjoni. Il-PIP iżomm is-sjieda tal-infrastruttura passiva u jmexxi l-operat u l-manutenzjoni.

F’mudell bħal dan, in-netwerk tal-broadband huwa miftuħ fuq is-saff passiv u l-operaturi kompetituri bħall-fornituri integrati tan-netwerk u tas-servizz jew il-fornituri tan-netwerk b’aċċess miftuħ li jbigħu l-konnettività lill-fornituri tas-servizzi jiksbu aċċess għall-utenti finali direttament permezz ta’ konnessjonijiet fiżiċi.

Mudell ta’ saff attiv bl-ingrossa biss

F’dan il-mudell, entità waħda tuża u topera s-saff passiv u attiv (għalhekk taġixxi bħala infrastruttura fiżika integrata u fornitur tan-netwerk). Din l-entità tqiegħed it-tagħmir attiv fin-nodi kollha tal-aċċess u tibni netwerk miftuħ u newtrali għall-operatur li fuqu l-fornituri kollha tas-servizzi jistgħu jwasslu s-servizzi tagħhom lill-utenti finali kollha.

Id-differenza ewlenija ta’ dan il-mudell, meta mqabbla mas-saff passiv bl-ingrossa biss, hija li entità waħda tissorvelja l-installazzjoni ta’ tagħmir attiv fin-nodi ta’ aċċess kollha. Dan min-naħa jnaqqas il-libertà tal-operaturi fit-tfassil tan-netwerk ta’ aċċess tagħhom stess, iżda min-naħa l-oħra jagħmilha aktar faċli u irħas biex jitwasslu servizzi lill-utenti finali kollha fin-netwerk.

Mudell medjat bl-ingrossa biss

Fl-hekk imsejjaħ mudell medjat bl-ingrossa biss (jew mudell miftuħ bi tliet saffi, 3PLOM), ir-rwoli ta’ PIP, NP u SP huma separati b’mod espliċitu. F’dan il-każ, l-awtorità pubblika għandha l-istess rwol bħal fil-mudell ta’ saff passiv, iżda fil-livell attiv ir-rwol tal-NP huwa assenjat permezz ta’ akkwist lil entità esterna. Dan il-NP ta’ parti terza, għalhekk, jaġixxi bħala medjatur (għalhekk, l-isem tal-mudell) billi jqiegħed tagħmir attiv fin-nodi ta’ aċċess kollha, u jibni netwerk bl-ingrossa biss, newtrali għall-operatur. Fornituri ta’ servizzi indipendenti jiksbu aċċess b’saff attiv, tipikament billi jqiegħdu t-tagħmir tagħhom f’post ċentrali biex iwasslu s-servizzi tagħhom lill-utenti finali kollha. Min-naħa l-oħra, il-fornituri tas-servizzi jipperċepixxu l-mudell medjat bħala simili ħafna għall-mudell ta’ saff attiv. Mill-perspettiva tas-sidien tan-netwerk (PIP), il-mudell medjat jeħtieġ livell simili ta’ involviment u kompetenza teknika bħall-mudell tas-saff passiv. Il-mudell medjat bl-ingrossa biss jista’ għalhekk ikun għażla tajba għal netwerks iżgħar f’żoni skarsament popolati.

L-għażla tal-mudell tan-negozju

Skont il-livell ta’ involviment tagħha, awtorità pubblika se jkollha vuċi xi ftit jew wisq fid-definizzjoni tal-mudell tan-negozju. Il-kundizzjonijiet demografiċi, kummerċjali u kulturali wkoll għandhom rwol fl-għażla tal-mudell. B’mod ġenerali, mudell ta’ negozju li jippermetti sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd għall-partijiet interessati kollha se jżid iċ-ċans ta’ proġett ta’ suċċess. Uħud mill-mistoqsijiet li għandhom jitwieġbu fil-proċess huma:

  • Kif tiġi distribwita l-popolazzjoni? Barra ż-żoni urbani, il-bejgħ bl-ingrossa ta’ saff passiv normalment ma jkunx rakkomandat.
  • Il-pjan li jiġi ssussidjat operatur b’ammont sinifikanti ta’ infrastruttura u li diġà huwa attiv bħala fornitur tas-servizz? L-integrazzjoni vertikali tista’ tkun l-unika għażla realistika. Jeħtieġ li jiġu implimentati l-obbligi ta’ aċċess marbuta mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.
  • Hemm biżżejjed kompetenza teknika fi ħdan l-awtorità pubblika biex tassumi r-rwol tal-NP? Hemm biżżejjed ekonomiji ta’ skala? Mudell ta’ saff attiv bl-ingrossa biss jista’ jkun ottimali.
  • Hemm atturi tas-suq interessati li jieħdu r-rwol tal-NP? Ikkunsidra verżjoni medjata tal-mudell bl-ingrossa biss.

Għal aktar dettalji irreferi għall- Gwida dwar l-Investiment fil-Broadband.

 

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jistgħu jieħdu, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.