Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l-ispejjeż u jnaqqas il-piżijiet amministrattivi, il-Belġju jiffavorixxi użu tal-broadband immexxi mis-suq.

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Belġju

Il- pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli, imħabbar f’April 2021, se jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli u jkopri l-perjodu 2022–2024. Huwa jappoġġja l-kisba tal-miri Ewropej tal-konnettività tal-gigabits għall-2025.

Strateġija u politika nazzjonali u reġjonali tal-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Id- Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Amministrazzjoni Pubblika, l-Intrapriżi Pubbliċi, it-Telekomunikazzjoni u s-Servizzi Postali huwa responsabbli għal kwistjonijiet li jikkonċernaw it-Telekomunikazzjoni, u flimkien mas- Segretarju tal-Istat tad-Diġitalizzazzjoni t-tnejn huma responsabbli għal kwistjonijiet li jikkonċernaw l-Aġenda Diġitali.
 • Il- Ekonomija tal-FPS, il-SMEs, dawk li jaħdmu għal rashom u l-Enerġija huma s-servizz pubbliku federali inkarigat mill-politika ekonomika fil-Belġju. Il-FPS tappoġġa s-settur tat-telekomunikazzjoni Belġjan fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-regolamenti u fl-istimulazzjoni tal-innovazzjoni.
 • Il- Istitut Belġjan għas-Servizzi Postali u t-Telekomunikazzjonijiet (BIPT) huwa r-regolatur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Fost l-oħrajn għandha l-kompitu li tippromwovi l-kompetizzjoni, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-suq intern u li tipproteġi l-interessi tal-utenti. Il-BIPT hija involuta f’ħafna aspetti tal-istrateġija nazzjonali tal-broadband. B’mod speċjali tiġbor, tanalizza u tippreżenta informazzjoni dwar il-provvista tas-servizzi tal-broadband, sabiex tistimula l-introduzzjoni tan-netwerks tal-broadband u tidentifika ż-żoni bojod li fadal. Il-BIPT nediet is-sit web www.fibreinfo.be li tinforma dwar l-introduzzjoni tal-fibra. Hija twieġeb il-mistoqsijiet tal-utenti finali, l-operaturi, il-muniċipalitajiet u s-sidien tal-proprjetà dwar it-teknoloġija, il-possibbiltajiet, id-drittijiet u l-obbligi eċċ. fir-rigward tal-fibra.
 • Il-Wallonja: Il- Agence du Numérique (AdN) hija kumpannija b’responsabbiltà limitata taħt id-dritt pubbliku, inkarigata mill-iżvilupp tal-ICT fil-Vallonja. l-Agence du Numérique hija inkarigata mit-tħaddim tal-istrateġija għall-Vallonja Diġitali 2019–2024, stabbilita mill-gvern tal-Wallonja biex timla l-vojt fl-iżvilupp diġitali — inklużi n-networks tal-broadband — u tgħin lir-reġjun fit-trasformazzjoni diġitali tiegħu.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il-Belġju Diġitali jistabbilixxi ħames prijoritajiet:

 • l-infrastruttura diġitali,
 • Il-fiduċja diġitali u s-sigurtà diġitali,
 • Il-gvern diġitali,
 • l-ekonomija diġitali, u
 • Il-ħiliet u l-impjiegi diġitali.

Fit-30 ta’ April 2021, il-Kunsill Federali tal-Ministri tal-Belġju nieda pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli, li għandu jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi b’veloċità għolja mhumiex disponibbli (stmat 138.000 unità domestika). Skont il-pjan, iż-żoni bojod (stmati 2 % tat-territorju) se jiġu mmappjati bħala l-ewwel pass biex jiġi ffaċilitat l-użu ta’ servizzi b’veloċità għolja, pereżempju billi jiġi stimulat l-investiment mill-operaturi. Barra minn hekk, se tiġi stabbilita unità speċjali tal-gvern b’responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-pjan u l-monitoraġġ tal-progress, filwaqt li Uffiċċju ta’ Kompetenza fil-Broadband se jittratta l-kwistjonijiet rilevanti kollha relatati mal-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati u jappoġġa l-implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod tal-UE għall-Konnettività. Il-pjan huwa mibni madwar 5 assi:

 • l-immappjar tal-kopertura tan-netwerk u l-identifikazzjoni ta’ żoni bojod,
 • l-iffaċilitar tal-introduzzjoni tal-broadband permezz tal-ħolqien ta’ BCO nazzjonali temporanju li se jikkoordina b’mod aktar estensiv il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-operaturi jew l-investituri, kif ukoll l-implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod tal-UE għall-Konnettività,
 • l-inkoraġġiment tal-investiment fiż-żoni bojod mingħajr internet veloċi,
 • il-ħolqien ta’ appoġġ għall-introduzzjoni tal-fibra u l-5G permezz tas-sit web madwar 5G www.over5g.be,
 • l-istabbiliment ta’ ċellula tal-Broadband fi ħdan l-Ekonomija tal-FPS.

Billi jnaqqas il-piżijiet amministrattivi u jnaqqas l-ispejjeż tal-introduzzjoni tal-operaturi tan-netwerks, il-gvern qed jistimula l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda tal-broadband (fibra, LTE avvanzata, 5G). Pereżempju, kull dar li tkun qed tinbena jew tiġi rinnovata fil-futur se jkollha bżonn tkun lesta għall-fibra. Barra minn hekk, qafas proattiv tal-5G huwa li jiżgura li l-Belġju jkun lest meta jiġi implimentat l-Internet ta’ kollox.

Il-gvern Belġjan jimpenja ruħu li jnaqqas il-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż tal-iskjerament tal-infrastrutturi tal-ICT. l-istrateġija qed tiġi rieżaminata mill-gvern il-ġdid f’kooperazzjoni ma’ għadd ta’ partijiet ikkonċernati tal-industrija (il-Minds Diġitali).

Il-Vallonja Diġitali 2019–2024 tistabbilixxi l-qafas għall-azzjonijiet tal-Gvern tal-Vallonja f’termini tat-trasformazzjoni diġitali tal-Wallonja. Il-Vallonja Diġitali hija strutturata madwar tmien sfidi transdixxiplinarji li jiffurmaw il-qafas strutturat tagħha u l-elementi ewlenin tagħha għad-deċiżjonijiet kollha meħuda u l-miżuri meħuda fi ħdan il-ħames temi tal-Vallonja Diġitali. Waħda mill-isfidi hija r-Reġjun ta’ Giga — Il-broadband superveloċi għal kulħadd bħala l-pedament tal-inizjattivi diġitali.

Miżuri għall-iżvilupp tal-broadband

Pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod għall -Konnettività: Il-Belġju ħabbar pjanijiet biex jivvaluta l-ħtieġa għal eżenzjonijiet mill-permessi, jidentifika opportunitajiet biex ikompli jiddiġitalizza l-proċeduri ta’ applikazzjoni għall-permessi, jipprovdi gwida lill-entitajiet lokali li ma japplikawx tariffi bbażati fuq l-ispejjeż, ikompli jtejjeb id-disponibbiltà diġitali tal-informazzjoni, prinċipalment billi jsaħħaħ is-sinerġiji bejn sorsi differenti, u jinkoraġġixxi l-aċċess għall-infrastruttura fiżika tal-korpi pubbliċi.

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza: il-pjan jinkludi investimenti u riformi ewlenin relatati mal-konnettività. Fil-livell federali, il-Belġju approva pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli. Dan jinkludi mmappjar tal-konnettività, li jippermetti lill-pajjiż jidentifika żoni bojod potenzjali u jagħti spinta lill-investimenti f’dawn iż-żoni.

Il-gvern federali ddeċieda wkoll li jinvesti EUR 41 miljun fl-introduzzjoni tal-internet broadband fiss fl-hekk imsejħa żoni bojod fis-snin li ġejjin.

Fil-livell reġjonali, ir-reġjuni kollha se jikkunsidraw li jimmodifikaw in-normi tal-emissjonijiet tal-kampijiet elettromanjetiċi (EMF), li bħalissa huma ostaklu għall-introduzzjoni tal-5G, speċjalment fil-Wallonja u fir-reġjun ta’ Brussell. EUR 19.5 miljun se jkunu ddedikati għall-appoġġ tal-iskjerament tal-FTTH fil-komunità li titkellem bil-Ġermaniż. Il-Wallonja se tinvesti wkoll fil-konnessjoni bejn il-parks tan-negozju u l-iskejjel (EUR 70.3 miljun).

Immappjar tal-broadband: Il-BIPT jipprovdi sistema ta’ mmappjar għall-broadband (għal kull teknoloġija) li turi fejn l-aċċess għall-Internet huwa disponibbli b’veloċità partikolari. B’dan il-mod, jistgħu jiġu identifikati żoni fejn għad m’hemmx infrastruttura bi prestazzjoni għolja (żoni bojod) u hemm bżonn ta’ miżuri addizzjonali. Minbarra l-mapep tal-mowbajl u tal-broadband, il-BIPT se jiżviluppa wkoll mappa tal-fibra FTTH iddedikata.

Hemm għodod ta’ mmappjar b’informazzjoni infrastrutturali pprovduta fil-livell reġjonali. Eżempju ta’ dan huwa l-bażi tad-data KLIP — Kabel en Leiding Informatie Portal fil-Fjandri, li tipprovdi informazzjoni rilevanti għall-ippjanar, l-applikanti għall-permessi, l-operaturi tal-kejbils u tal-pipelines kif ukoll l-amministrazzjoni pubblika.

Portal simili jeżisti fuq skala federali: Klim-CICC — Kuntatt Federali Informations Câbles et Conduites. Hawnhekk, fl-ippjanar tax-xogħlijiet, wieħed jista’ jew jiċċekkja jekk hemmx xi installazzjonijiet u pipelines għat-trasport ta’ prodotti perikolużi jew kejbils ta’ vultaġġ għoli kif ukoll kejbils jew linji oħra fil-qrib, jew iħabbar ix-xogħlijiet lill-operaturi tal-kejbil u lill-operaturi tal-kejbil li jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa.

Ir-Reġjun tal-Vallonja għandu wkoll il-portal tiegħu stess li jaħdem fuq il-web biex jgħin fil-koordinazzjoni tal-ippjanar tax-xogħlijiet, imsejjaħ Powalco. Il-Vallonja Diġitali nediet pjattaforma ta’ twissija reġjonali ġdida għall-problemi ta’ konnettività tal-broadband: Diġitali Wallonia Connect. Din il-pjattaforma ġiet żviluppata bil-kooperazzjoni tat-tliet operaturi tat-telekomunikazzjoni mobbli fil-qafas tal-ftehim “ToP”.

GIPOD fir-Reġjun Fjamming u Osiris fir-Reġjun Kapitali ta’ Brussell huma portali li jassistu fil-koordinazzjoni tax-xogħlijiet ċivili.

Dejta dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Belġju

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Belġju (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): l-Ekonomija Federali tas-Servizz Pubbliku, il-SMEs, il-Klassijiet Medji u l-Enerġija

Indirizz: Rue du Progrès 50–1210 Brussell, il-Belġju
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 32 2 2 77 88 78 Sit web

FPS Ekonomija, SMEs, Awto-Employed u Enerġija — Direttorat Ġenerali għar-Regolamentazzjoni Ekonomika

Indirizz: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Brussell, il-Belġju
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 32 2 277 77 59 Sit web

Agence du Numérique (Wallonja)

Indirizz: Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, il-Belġju
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 32 81 77 80 58 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni: It-tnaqqis tad-distakk diġitali billi tiġi appoġġjata l-infrastruttura diġitali għal reġjuni intelliġenti u sostenibbli

Dwar it-tema ta’ “tkabbir intelliġenti u sostenibbli għar-reġjuni”, dan il-workshop jindirizza l-kwistjoni kritika tad-distakk diġitali, u jeżamina r-riperkussjonijiet tiegħu fuq il-koeżjoni soċjali u t-tkabbir ġenerali fl-Unjoni Ewropea.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.