Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

  il-bandiera tar-Repubblika Ċeka

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il- Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Netwerks b’Kapaċità Għolja Ħafna jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN. Permezz ta’ appoġġ pubbliku mmirat, l-enfasi se tkun fuq in-netwerks backhaul u l-aċċess.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Il-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ(Ministertvo prπmyslu a obchodu)huwa l-awtorità responsabbli ewlenija għall-istrateġija u l-politiki tal-broadband.
 • Il-Ministeru tal-Intern (Ministertvovnitra) għandu kompiti ddedikati għall-Gvern elettroniku, il-firma elettronika u d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni tal-istat.
 • Il-Ministeru tat-Trasport(Ministertvo dopravy) huwa involut fl-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali għall-broadband.
 • l-Uffiċċju tat-Telekomunikazzjoni Ċek (Český telekomunikační úřad) iwettaq regolamentazzjoni, ġbir ta’ data u statistika relatata dwar l-iżvilupp tal-broadband tal-pajjiż.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna ġie approvat fl-1 ta’ Marzu 2021. Il-pjan jindika l-prekundizzjonijiet meħtieġa li jiffaċilitaw l-investiment f’netwerks b’kapaċità għolja ħafna kif ukoll jiddefinixxi l-proċeduri strateġiċi għall-bini ta’ dawn in-netwerks u, fl-istess ħin, jipprovdi appoġġ dirett minn sorsi pubbliċi filwaqt li jimminimizza l-interferenza fis-suq.

Il-pjan jistabbilixxi għanijiet u prijoritajiet strateġiċi għall-iżvilupp tal-VHCN:

 1. Il-bini ta’ infrastruttura robusta, sigura u affidabbli għall-komunikazzjonijiet elettroniċi (VHCN) primarjament għall-muturi soċjoekonomiċi kollha kif ukoll għaż-żoni mingħajr infrastruttura bħal din.
 2. Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet biex jiġi żgurat aċċess għall-internet b’veloċità għolja permezz tal-VHCN kemm fiż-żoni rurali kif ukoll f’dawk urbani: a) aċċess għal veloċitajiet tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps, bil-possibbiltà li jiġu aġġornati għal 1 Gbps għall-unitajiet domestiċi kollha, b) aċċess għal veloċitajiet minimi tal-gigabits (simetriċi) għan-negozji, l-amministrazzjoni tal-istat, l-awtonomija lokali u l-entitajiet soċjoekonomiċi.
 3. Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet xierqa għall-kostruzzjoni ta’ netwerks VHCN mhux pubbliċi
 4. Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet xierqa għall-aċċess għall-internet b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi f’żoni rurali b’possibbiltajiet estremament diffiċli biex joperaw netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, eż. f’żoni fejn id-dħul operattiv mistenni ma jkoprix l-ispejjeż operattivi għall-operaturi.
 5. Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet xierqa għall-konnessjoni tal-muniċipalitajiet mal-VHCN
 6. Jiġi żgurat l-aħjar żvilupp tan-netwerks 5G fiż-żoni urbani u rurali kollha u tul il-kurituri ewlenin tat-trasport.
 7. Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet xierqa għal aktar kopertura tat-territorju tar-Repubblika Ċeka mis-servizzi mobbli f’żoni b’popolazzjoni baxxa.
 8. Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet xierqa għall-kopertura tal-kurituri ferrovjarji, inklużi l-mini, min-netwerks mobbli.
 9. Jipprovdu appoġġ immirat mill-fondi pubbliċi għall-introduzzjoni tal-VHCN skont il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika f’żoni bojod fejn l-operaturi ma jippjanawx li jinvestu f’infrastruttura bħal din.
 10. Tfittex possibbiltajiet biex tkopri l-ispejjeż operattivi, speċjalment ta’ muturi soċjoekonomiċi.

Ir-Repubblika Ċeka diġà żviluppat netwerk ta’ infrastruttura ottika ċentrali għal-livell ta’ bliet distrettwali, għalhekk aktar żvilupp u appoġġ potenzjali ta’ sussidju se jkunu diretti primarjament lejn il-konnessjonijiet backhaul assenti u l-partijiet ta’ aċċess tan-netwerks. Għal din ir-raġuni, l-appoġġ minn sorsi pubbliċi se jkun dirett lejn iż-żewġ livelli ġerarkikament l-aktar baxxi tan-netwerk, biex jinħolqu punti ta’ interkonnessjoni li jkollhom kapaċità suffiċjenti biex jiżguraw miri strateġiċi, u biex jinbnew netwerks ta’ aċċess b’parametri tan-netwerks VHCN (idealment bl-użu ta’ infrastruttura ottika).

Ir-Repubblika Ċeka diġitali 3 ġiet adottata fl-2018 u hija magħmula minn sett ta’ kunċetti li jiżguraw il-prosperità fit-tul tar-Repubblika Ċeka fl-ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali li għaddejja bħalissa. Din l-istrateġija tikkonsisti fl-għanijiet ewlenin ta’ tliet strateġiji parzjali: (1) Interazzjoni tar-Repubblika Ċeka fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-aġenda diġitali, (2) Amministrazzjoni pubblika diġitali u (3) It-tħejjija u l-interazzjoni tas-soċjetà u l-ekonomija tar-Repubblika Ċeka għall-konsum tad-diġitalizzazzjoni.

Id-dokument strateġiku dwar l-Implimentazzjoni u l-Iżvilupp tan-Networks 5G fir-Repubblika Ċeka ġie approvat f’Jannar 2020. Hija tistabbilixxi strateġija nazzjonali ta’ skjerament tal-5G fis-snin li ġejjin. Hija parti mill-kunċett tar-Repubblika Diġitali Ċeka u l-Istrateġija ta’ Innovazzjoni tar-Repubblika Ċeka 2019–2030.

Miżuri u strumenti ta’ finanzjament

Immappjar tal-broadband: ġie stabbilit sit web għall-immappjar tal-infrastruttura mill- Uffiċċju tat-Telekomunikazzjoni Ċek (CTU). l-immappjar huwa pprovdut fil-livell tal-hekk imsejħa “unitajiet ta’ insedjament bażiku”. Għal dawn l-unitajiet, issir evalwazzjoni dwar jekk il-post huwiex adattat għal sussidju pubbliku. F’termini ta’ mmappjar tal-kopertura, tliet gruppi tal-wisa’ tal-banda huma differenzjati: sa 30 Mbps, 30–100 Mbps, 100 Mbps u aktar. In-netwerks eżistenti u ppjanati (tbassir għal 3 snin) għandhom jiġu inklużi fil-bażi tad-data.

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Netwerks b’Kapaċità Għolja Ħafna jistma diskrepanza fl-investiment għan-netwerks backhaul u ta’ aċċess għal CZK 15.3 biljun (EUR 0.58 biljun). Abbażi tar-rata ta’ kofinanzjament ta’ 75 %, l-appoġġ pubbliku ppjanat huwa ta’ madwar CZK 11.5 biljun. Il-pjan jipprevedi kemm miżuri min-naħa tal-provvista kif ukoll min-naħa tad-domanda. l-użu ta’ fondi minn diversi sorsi ta’ finanzjament huwa previst: Il-Programm Operazzjonali Reġjonali Integrat (IROP) 2021–2027, il-Programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF 2), il-Programm Ewropa Diġitali, il-Fond ta’ Trasformazzjoni Ġusta (JTF), InvestEU u RRF.

Aspett importanti tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Netwerks b’Kapaċità Għolja Ħafna huwa mappa tal-kopertura tal-infrastruttura, li tindika żoni mingħajr aċċess għal netwerks b’kapaċità għolja ħafna u fejn l-operaturi privati ma għandhomx l-intenzjoni li jibnuhom.

Pjan Direzzjonali għall-Implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod għall-Konnettività: l-għadd ta’ riformi huwa identifikat, pereżempju biex jiddaħħlu eżenzjonijiet għall-permessi u proċeduri rapidi għall-implimentazzjoni tan-netwerk, biex jiġi promoss l-użu ta’ proċessi elettroniċi għall-applikazzjoni tal-permessi u tal-mekkaniżmu parallel ta’ konċiljazzjoni fil-każ ta’ tilwim dwar l-aċċess għall-infrastruttura.

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza: Il-komponent 1.3 tal-pjan jiddeskrivi r-riformi u l-investimenti fil-konnettività, b’baġit totali ta’ madwar EUR 227 miljun. l-investimenti fil-VHCNs huma mmirati lejn żoni remoti fejn is-soluzzjonijiet ibbażati fuq is-suq mhumiex profittabbli. 23.000 unità ġdida għandhom jiksbu aċċess għall-konnettività tal-Gigabits sal-2026. Il-miżuri ppjanati huma mistennija jtejbu l-mapep tekniċi diġitali, il-monitoraġġ tal-kwalità tal-konnettività u jdaħħlu leġiżlazzjoni li tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-broadband. Il-komponent 1.3 għandu l-għan li jiżviluppa l-ekosistema tal-5G għat-teknoloġija 5G fil-kurituri tat-trasport, inklużi s-sezzjonijiet transkonfinali. Il-RRP jipprevedi l-armar ta’ 350 vagun ferrovjarju b’ripetituri jew ħitan passivi għal sinjali 5G. Il-pjan huwa mistenni li jistimula r-riċerka fl-applikazzjonijiet tal-5G, b’mod partikolari għas-settur awtomobilistiku. Il-5G għandu jiġi introdott ukoll f’reġjuni remoti.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fir-Repubblika Ċeka

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tas-Soċjetà tal-Ekonomija Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Iċ-Ċek

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO r-Repubblika Ċeka (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Il-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (Ministerstvo prsmyslu a obchodu)

Indirizz: Mhux aktar minn Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Ċekja Kuntatt
permezz tal-email Phone
: + 420602118614 Sit web

Ministeru tal-Intern (Ministerstvo vnitra)

Indirizz: Nad Stolou 3, 17000 Praga 7, ir-Repubblika Ċeka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 420974811111 Sit web

l-Uffiċċju tat-Telekomunikazzjoni Ċek (Český telekomunikační úřad)

Indirizz: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Repubblika Ċeka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 420224004111 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Ir-Rapport ta’ Attività 2023-24 tan-Network Ewropew tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband

Dan il-fuljett jippreżenta l-attivitajiet ewlenin, l-oqsma ta’ prijorità u l-punti ewlenin mill-programm annwali 2023-24 tan-Network tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.